1. Bygglovs­hjälpen

Ta reda på om det du ska bygga eller förändra kräver bygglov eller anmälan. Se också vad bygglov kostar och vilka handlingar du kan behöva skicka in.

På den här sidan kan du läsa mer om just ditt byggprojekt eller ändring kräver bygglov eller inte.

Om ditt byggprojekt kräver bygglov eller anmälan, kan du klicka dig vidare till steg 2 (nästa sida). Där kan du läsa vad som gäller om ditt projekt kräver bygglov eller anmälan. Du kan också i steg 2 läsa om förhandsbesked, strandskyddsdispens samt start- och slutbesked. Här finns också information om hur du ansöker eller gör en anmälan till kommunen.

Altan

En altan kan betyda många olika saker och kan delas upp i flera olika delar.

 • Altangolv eller trädäck
 • Skärmtak
 • Staket, mur eller plank
 • Uteplats eller uterum

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är högre än 1,4 meter över underliggande mark är bygglovspliktigt. Det gäller även om det endast är någon del som har denna höjden eller är högre.
 • Altanen byggs fristående från en byggnad.
 • Du ska glasa in en altan.
 • Skärmtaket inte omfattas av undantagen.
 • Muren eller planket inte omfattas av undantagen.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är lägre än 1,4 meter över underliggande mark är inte bygglovspliktigt. Det kan byggas intill gränsen.
 • Du ska bygga ett skärmtak på ett en- och tvåbostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Skärmtaket får tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten inte vara större än 15 kvadratmeter. Om skärmtaket byggs närmare gränsen 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Kommunen kan inte vara en sådan granne.
 • Du ska bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank. Tänk på att muren eller planket inte får vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig längre ut från huset än 3,6 meter. Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar.
 • Du bygger en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets högsta takhöjd (nock). Du behöver dock göra en anmälan om attefallsåtgärd.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Som regel gäller detta, men om det är sammanhållen bebyggelse kan lov krävas för åtgärderna. Byggavdelningen gör en bedömning om lov krävs eller inte.

Ja, du kan behöva ansöka om marklov om:

 • Du ska schakta (gräva) eller fylla ut så att marknivån ändras.

Kostnad för att ansöka

 • Tillbyggnad, 4 250–32 000 kronor
 • Glasa in en altan, 3 850 kronor
 • Skärmtak, 3 000–6 000 kronor
 • Mur/plank, 3 850–6 000 kronor

Handlingar som ska skickas in

Till din ansökan om bygglov för skärmtak ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Takplansritning
 • Sektionsritning (eventuellt)
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Till din ansökan om bygglov för trädäck ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Markplaneringsritning (eventuellt)
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Till din ansökan om bygglov för mur och plank ska du skicka med:

 • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet

Till din ansökan om bygglov för uteplats eller uterum ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Takplansritning (eventuellt)
 • Sektionsritning (eventuellt)
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Använda en byggnad för något annat

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Det blir ytterligare en bostad eller lokal handel, hantverk eller industri.
 • Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast använts för. Det kan exempelvis vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. 

Vad kostar det?

 • 8 500–56 000 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: vid nybyggnad situationsplan på nybyggnadskarta, vid tillbyggnad situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas: markplaneringsritning i skala 1:500

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: energibalansberäkning
 • Kan behövas: fuktsäkerhetsprojektering
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Kan behövas: utvändig VA-ritning
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: konstruktionsdokumentation
 • Kan behövas: takstolsberäkning inklusive takplan
 • Kan behövas: golvvärmeritning
 • Kan behövas: um-värdesberäkning
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: dagvattenhantering
 • Kan behövas: tillgänglighetsbeskrivning
 • Kan behövas: bullerutredning inomhus

Attefallshus och attefalls­åtgärder

I plan- och bygglagen finns regler som innebär att du får göra vissa åtgärder utan bygglov, men du behöver ett startbesked innan du får börja bygga. De kallas för attefallsåtgärder och omfattar Attefallshus, tillbyggnad, takkupa och ytterligare bostad.

Balkong

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en stor tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska bygga en balkong på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska glasa in en balkong.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus och den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter eller om grannarna medger att du placerar balkongen närmare.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Balkongen placeras närmare gräns än 4,5 meter och de grannar som berörs inte medger det.
 • Byggnaden är placerad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Det finns bestämmelser i detaljplanen för balkonger.

Vad kostar det?

Om du ska bygga eller glasa in balkong:

 • 1–5 balkonger, 3 850 kronor
 • Fler än 5 balkonger, 7 600 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov för att bygga eller glasa in en (1) balkong ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Teknisk beskrivning alternativt detaljritning med teknisk information
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Till din ansökan om bygglov för att bygga eller glasa in flera balkonger ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Konstruktionsdokumentation
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Bostadshus, flerbostadshus

Tänk på att du kan ansöka om förhandsbesked om du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett nytt bostadshus.

Finns det undantag?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska inreda ytterligare lägenhet i enbostadshus kan du göra det enligt attefallsreglerna.

Att tänka på

 • Det kan krävas strand­skyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

 • 120 kvadratmeter, 18 500–23 200 kronor
 • 250 kvadratmeter, 30 750–38 500 kronor
 • 1 000 kvadratmeter, 80 000–100 000 kronor
 • 3 000 kvadratmeter, 172 250–215 500 kronor
 • Om du ska bygga ett nytt bostadshus på obebyggd mark utanför detaljplanerat område och det inte finns ett giltigt förhandsbesked tillkommer avgift för lokaliseringsprövning med 25 procent av avgiften.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möblerings­förslag så att alla bostads­funktioner redovisas, vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Ritningen ska visa att byggnaden är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga med till exempel vändcirkel.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla befintliga och blivande marknivåer, alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod)
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Situationsplan – ska visa nya byggnadens placering med måttsättning, lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på fastigheten.
 • Redovisa byggnadens höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån
 • Inom planlagt område, situationsplan på nybyggnadskarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.
 • Kan behövas: dagsljusutredning

För flerbostadshus behöver du dessutom skicka in:

 • Lägenhetssammanställning med lägenhetstyp och boarea per lägenhetstyp
 • Lokalsammanställning med lokaltyp och lokalarea per lokal
 • Verksamhetsbeskrivning för eventuella lokaler
 • Sammanställning bruttoarea, byggnadsarea och boarea
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Parkeringssammanställning (antal p-platser)
 • Eventuell arbetsplatsdisposition (tidsbegränsat lov för exempelvis byggbodar och byggskylt
 • Plan-, fasad- och sektionsritning för sophus, miljöhus eller likande
 • Bullerberäkning invid fasad eller uteplats vid behov

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering/fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd (gäller en- och tvåbostadshus)
 • Um-värdesberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Dagvattenhantering
 • Bullerutredning inomhus (för flerbostadshus/ kontor/ bostäder nära järnväg med mera)
 • Dimensioneringskontroll (gäller flerbostadshus)
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar (gäller flerbostadshus)
 • Kan behövas: tillgänglighetsbeskrivning (gäller flerbostadshus)
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning

Brandskydd, ändring som påverkar

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. 

Vad kostar det?

 • Debitering sker enligt timtaxa. Priset varierar beroende på hur avancerad din åtgärd är.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Kan behövas: verksamhetsbeskrivning

Bygga ut eller bygga till

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel carportar eller större skärmtak.
 • Du ska bygga ut husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel om du har ett en- eller tvåbostadshus, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det kan dock krävas en anmälan. Om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla krävs det bygglov.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Som regel gäller detta, men om det är sammanhållen bebyggelse kan lov krävas för åtgärden. Om lov inte krävs kan anmälan krävas. Byggavdelningen gör en bedömning om lov eller anmälan krävs. 

Ja, du behöver bara göra en anmälan om:

 • Du bygger till enligt attefallsreglerna.
 • Du bygger till inom ett område med detaljplan där det är ändrad lovplikt.

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om:

 • Du bygger till en friggebod om det ryms inom friggebodsreglerna.

Att tänka på

 • Du kan behöva ansöka om marklov om du inom detaljplanerat område schaktar (gräver) eller fyller ut så att marknivån ändras.
 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger ut inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

 • 15 kvadratmeter bygglovspliktig tillbyggnad, 4 250–5 300 kronor
 • 100 kvadratmeter, 16 000–20 000 kronor
 • 200 kvadratmeter, 26 600–33 300 kronor
 • Komplementbyggnad, tillbyggnad, 3 250–8 600 kronor
 • Attefall 15 kvadratmeter, 3 600 kronor
 • Undantagna från lovplikten enligt detaljplan är anmälningspliktiga, 3 600–11 700 kronor
 • Om du glasar in en uteplats, 3 850 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Kontrollansvarig kan behövas, till exempel vid större tillbyggnad eller om det är våtrum.
 • Planritning i skala 1:100 över hela den befintliga byggnaden och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.
 • Fasadritning i skala 1:100 alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som till exempel hur tillbyggnaden ansluter till befintligt hus
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Byggnadsverk med särskilt bevarande­värde, underhåll av

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde. För att få hjälp att veta om ditt byggnadsverk har särskilt bevarandevärde kan du kontakta byggavdelningen och Upplandsmuseet. 

Vad kostar det?

 • 5 300 kronor eller timtaxa

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Anmälan certifierad kontrollansvarig
 • Anmälan certifierad sakkunnig kulturvärde
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning

Dränering

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

Du ska göra en dränering.

Finns det undantag?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Dräneringen avsevärt påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar.  

Vad kostar det?

 • 3 000–5 400 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Förslag till kontrollplan
 • VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: planritning i skala 1:100

Eldstad, kassett eller rökkanal

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska installera en eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn och/eller skorsten/rökkanal). Det gäller för alla typer av byggnader.
 • Du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal och den ska installeras på fasaden.

Vad kostar det?

 • 1 850 kronor
 • Om eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal och den ska installeras på fasaden, 2 450–6 300 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning
 • Prestandadeklaration och CE-märkning för eldstad och rökkanal
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: fasadritning
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Innan du kan börja använda eldstaden måste en sotare kontrollera den. Sotaren kontrollerar att eldstad, rökkanal, takskydd och rätt brandskydd har installerats på ett godkänt sätt. Tänk på att du inte får börja använda eldstaden förrän du har fått ett slutbesked.

Fasadändring

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du ska ändra byggnadens färg.
 • Du ska ändra fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.
 • Du ska ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, till exempel genom att ta bort eller ändra indelning, storlek, placering, materialbyte eller hängning, det vill säga ändra från sidohängda till vippfönster.
 • Du ska sätta upp balkonger eller ändra befintliga bygga takkupor eller altaner.
 • Du ska tilläggsisolera fasaden.
 • Du ska komplettera eller ändra byggnadens yttre med nya detaljer, till exempel luftvärmepump, ventilationsaggregat, rök- eller ventilationskanal.
 • Byggnaden bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en markis.
 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och du ska byta kulör eller fasadbeklädnad.

Nej, du måste göra en anmälan om:

 • Åtgärden innebär att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt.
 • Om du ska bygga en takkupa enligt attefallsreglerna.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklänad eller tacktäckningsmaterialet på ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklänad eller tacktäckningsmaterial på fasad eller tak på andra byggnader än ett en- eller tvåbostadshus som vetter mot kringbyggd gård, om det inte har stor allmän påverkan. Med kringbyggd gård menas ett slutet kvarter eller en gård.

Vad kostar det?

 • 2 450–6 300 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Kan behövas: detaljritning i skala 1:20 eller 1:50
 • Kan behövas: material- och kulörbeskrivning

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Flaggstång

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov för att sätta upp en flaggstång.

Flytta en byggnad till en annan plats

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska flytta en byggnad. Du behöver då:

(1) Ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan.

(2) Ansöka om bygglov. Läs mer under respektive rubrik på den här sidan. Sidan är rubricerad utifrån olika byggåtgärder. Steg 1 och 2 gör du i ett och samma ärende. Vilka handlingar som du behöver skicka in beror på vilken byggnad det rör sig om och om det är inom eller utanför detaljplan. 

Friggebod

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en friggebod.
  • En friggebod kan bara uppföras på fastigheter med en- och tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten innan du börjar bygga din friggebod. 
  • Friggeboden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om det är kommunen som äger den aktuella grannfastigheten inträder lovplikt.
  • Du bygger i omedelbar närhet till huset.
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.
  • Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Finns det undantag?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och kommunen är ägare till grannfastigheten.
 • Du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och inte får grannarnas tillstånd.
 • Du bygger friggeboden i en kulturhistoriskt värdefull miljö.
 • Du behöver strandskyddsdispens om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter (i vissa områden är det 300 meter).

Garage, carport och parkering

Om garaget eller carporten byggs på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus räknas det som en komplementbyggnad.

Behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett garage.
 • Du ska byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller bygga en vägg på en carport.
 • Du ska bygga en carport.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en eller två parkeringsplatser vid en – och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. I övrigt krävs bygglov.
 • Du i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ska ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Enheterna får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter. 

Ja, du behöver gör en anmälan om:

 • Du ska göra en nybyggnad eller tillbyggnad i område där det enligt detaljplanen är ändrad lovplikt.

Vad kostar det?

 • 3 600–14 850 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig. Om byggnaden är större än 50 kvadratmeter eller har en längre spännvidd än 5 meter krävs normalt en kontrollansvarig i samband med bygglovsansökan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Färdigställandeskydd (gäller ej företag)
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: utvändig VA-ritning
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Kan behövas: um-värdesberäkning

Hiss, installera eller ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska installera en hiss eller väsentligt ändra en hiss i en byggnad.

Vad kostar det?

 • 1 800–9 550 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: teknisk beskrivning hiss
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Inreda ytterligare en bostad

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ett hus med två eller fler lägenheter.
 • Du ska göra om vinden till en bostad i ett flerbostadshus.
 • Du ska göra yttre förändringar på byggnaden, det vill säga en fasadändring.

Nej, men du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus, i exempelvis källaren.
 • Du ska göra om vinden till en bostad i ett enbostadshus.

Vad kostar det?

 • Om du ska göra om vinden till bostad.
 • Exempel:

Upp till 199 kvadratmeter, 21 300–26 750 kronor.

200 kvadratmeter, 30 850–38 500 kronor.

400 kvadratmeter, 43 200–53 850 kronor.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möbleringsförslag så att alla bostadsfunktioner redovisas, vara måttsatta så att bruttoarean och bostadsarean kan räknas ut. Bostaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla fasader som berörs av ändringen.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Situationsplan – visa vilken byggnad åtgärden gäller
  • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta.
  • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta.
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering och avfallshantering.
 • Kan behövas: bullerberäkning.
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.
 • Kan behövas: dagsljusutredning

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd (ej företag)
 • Förslag till kontrollplan
 • Bullerutredning inomhus (för flerbostadshus/kontor/bostäder nära järnväg med mera)
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möbleringsförslag så att alla bostadsfunktioner redovisas, vara måttsatta så att bruttoarean och bostadsarean kan räknas ut. Bostaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Energibalansberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: dagsljusutredning
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar

Komplement­bostadshus

I plan- och bygglagen finns regler som innebär att du får bygga ett komplementbostadshus utan bygglov, men du behöver ett startbesked innan du får börja bygga. Det kallas för attefallsåtgärd.

Komplement­byggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till en- och tvåbostadshus och inte till någon annan form av byggnad. Flerbostadshus i form av till exempel radhus är inte ett en- och tvåbostadshus om radhuset inte är fastighetsindelat per lägenhet.

Förutsättningar för att det får finnas komplementbyggnader är att det finns en huvudbyggnad.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en komplementbyggnad.

Finns det undantag?

Ja, du behöver oftast inte ansöka om bygglov om:

 • Komplementbyggnader är utanför detaljplanen. Under vissa förutsättningar får den uppföras utan bygglov. Det är byggavdelningen som avgör om bygglov behövs eller inte.

Ja, du behöver göra en anmälan om:

 • Du ska göra en nybyggnad eller tillbyggnad i område där det enligt detaljplanen är ändrad lovplikt.
 • Om du bygger en komplementbyggnad enligt Attefallsreglerna.

Vad kostar det?

 • Komplementbyggnad, 3 600–9 550 kronor
 • Tak, 3 000–7 500 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Konstruktion och plan­lösning, ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du vill göra en ändring av en byggnad som innebär att byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. 

Vad kostar det?

 • 1 800–8 500 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: energibalansberäkning och Um-värdesberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritning

Lekstuga på tomten

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en lekstuga på tomten.

Finns det undantag?

Ja, du kanske behöver ansöka om bygglov om:

 • Den bedöms som en komplementbyggnad och den ska stå på samma plats under en längre tid.

Markarbeten

Vill du göra markarbeten inom ett område med detaljplan måste du söka marklov. Det gäller om du exempelvis vid schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.

Behöver jag ansöka om bygglov eller marklov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska anlägga parkeringsplatser utomhus.

Ja, du måste ansöka om marklov om:

 • Du ska schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge inom detaljplanerat område. Oftast går gränsen vid en halv meter.
 • Du ska fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.
 • Du gör markförändringar inom områden med områdesbestämmelser.
 • Du ska schakta, fylla ut, fälla träd eller plantera skog utanför detaljplanerat område om området är planerat för bebyggelse.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om marklov om:

 • Du exempelvis ska plantera fruktträd på en villatomt.
 • Detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du höjer eller sänker markytan till den nivå som står i detaljplanen.
 • Du schaktar och fyller ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov. 

Att tänka på

Det kan krävas strandskydds­dispens om du gör mark­åtgärder inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

 • Om du ska schakta eller fylla ut marken, exempel: 0–299 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 3 800 kronor
 • 300–999 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 7 650 kronor
 • 1 000–10 000 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 22 250 kronor
 • Parkeringsplats mindre än 50 platser, 3 800 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov eller marklov ska du skicka med:

 • Situationsplan, mark­planeringsritning
  • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
  • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Tänk på att det tydligt ska framgå på situationsplanen eller mark­planeringsritningen vad du vill göra.

Om ärendet gäller trädfällning behöver du markera ut på situationsplanen vilka träd du ansöker om att fälla samt vilken art. Beskriv även varför dessa träd behöver fällas. Intyg från arborist kan krävas.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Beskrivning av åtgärd
 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Kan behövas: sprängningsplan

Pool

Behöver jag ansöka om bygglov eller marklov?

Nej, du behöver inte ansöka bygglov om:

 • Du bygger en pool.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Du bygger till ett fast eller skjutbart pooltak.
 • Du bygger en altan eller ett plank runt poolen.

Ja, du måste ansöka om marklov om:

 • Du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras rejält.

Ridhus eller stall

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga nytt eller ändra en byggnad till stall eller ridhus. 

Vad kostar det?

 • 0–499 kvadratmeter, 15 000–19 100 kronor
 • Större än 499 kvadratmeter, 25 000–31 250 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning. Är ridhus eller stall till för privat bruk ska detta anges i ansökan.
 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska visa vilka delar av lokalen som ska användas för vilka verksamheter, vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla befintliga och blivande marknivåer, alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Situationsplan – ska visa byggnadens placering med måttsättning, lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på fastigheten. Redovisa byggnadens höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.
  • Inom planlagt område: situationsplan på nybyggnadskarta (vid nybyggnad) alternativt lovkarta (vid tillbyggnad).
  • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta.
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 • Kan behövas: bullerberäkning.
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Um-värdesberäkning
 • Färdigställandeskydd (gäller ej företag)
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar

Riva hel eller del av en byggnad

Behöver jag ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan?

Ja, du måste ansöka om rivningslov om:

 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område. Tänk på att veranda räknas som en del av byggnaden.
 • Du river allt utom grunden.
 • Du flyttar en byggnad från en plats till en annan.
 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader utanför detaljplanerat område, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Ja, du måste oftast göra en rivningsanmälan om:

 • Det du ska riva inte kräver rivningslov.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan om:

 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar. Det gäller dock inte om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.
 • Om rivningen görs utanför område med detaljplan om det gäller en komplementbyggnad, skärmtak över uteplats som inte är lovpliktigt eller tillbyggnad som inte är lovpliktig.
 • Om rivningen görs utanför område med detaljplan om det är en ekonomibyggnad.

Observera! Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Vad kostar det?

 • Rivningslov, 1 800–23 850 kronor
 • Rivningsanmälan, 1 800–14 350 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om rivningslov ska du skicka med:

 • Situationsplan som markerar vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva.
 • Plan- och fasadritning där du tydligt markerar vilken del av byggnaden som du vill riva. Detta behövs inte om det gäller en hel byggnad.
 • Kan behövas: anmälan om certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan rivning
 • Miljöinventering där du visar vad och hur mycket rivningsmaterial som du får kvar. Du behöver också berätta hur det kommer att hanteras och tas omhand.

Till din anmälan om rivning ska du skicka med:

 • Situationsplan som markerar vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva.
 • Plan- och fasadritning där du tydligt markerar vilken del av byggnaden som du vill riva. Detta behövs inte om det gäller en hel byggnad.
 • Kan behövas: anmälan om certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning.
 • Förslag till kontrollplan rivning
 • Miljöinventering där du visar vad och hur mycket rivningsmaterial som du får kvar. Du behöver också berätta hur det kommer att hanteras och tas omhand.

Skylt eller ljusanordning

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera eller uppföra en större ljusanordning eller skylt inom detaljplanerat område.
 • Du ska ha en skylt eller vepa större än en kvadratmeter.

Finns det undantag?

Ja, du behöver tillstånd från Länsstyrelsen om:

 • Du ska installera eller uppföra en skylt utanför detaljplanerat område.

Ja, du behöver tillstånd från Trafikverket om:

 • Du ska installera eller uppföra en skylt inom ett vägområde.

Vad kostar det?

 • Skylt, 3 600–14 850 kronor
 • Ljusanordning, från 6 000 kronor
 • Byggskylt, 700–4 500 kronor
 • Byggskylt i samband med bygge placerad på samma fastighet är avgiftsfri. Byggskylten får vara max 15 kvadratmeter. Är byggskylten större tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Ritning på skylt i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Fasadritning om skylten ska sitta på fasaden
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Solfångare eller solcell

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Anläggningen som du ska installera inte följer bestämmelserna i detaljplanen för ditt område.
 • Om anläggningen ska monteras på byggnadens tak, men inte följer takets lutning.
 • Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.

Finns det undantag?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska installera en solfångare på taket eller väggen både inom och utom detaljplanerat område.

Vad kostar det?

 • Bygglov, 3 200–4 250 kronor
 • Solfångare anmälan, 1 800–8 500 kronor

Staket, plank eller mur

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka bygglov om:

 • Du bygger plank eller mur.
 • Du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.
 • Du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter och kommunen är granne.

Nej, du behöver inte ansöka bygglov om:

 • Du bygger staket och grindar i normalt utförande.
 • Staketet har någon form av genomsiktlighet och en högsta höjd om 110 centimeter.
 • Du bygger en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank vid ett en- eller tvåbostadshus. Uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du ha grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om kommunen är granne behöver du ansöka om bygglov.
 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse samt att du bygger i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Att tänka på

 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

 • 3 800–6 900 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Tak och takkupa

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska höja eller sänka taket.
 • Du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga en takkupa som inte omfattas av attefallsreglerna.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du bygger skärmtak på en skyddad uteplats som tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om kommunen är granne behöver du ansöka om bygglov.

Finns det undantag?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska bygga en eller två takkupor inom detaljplanerat område. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.
 • Du ska ändra på något som gör att takkonstruktionen berörs.

Att tänka på

 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

 • Skärmtak, 3 000–7 500 kronor
 • Om du ska höja eller sänka taket, 2 550–6 350 kronor
 • Om du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område, 2 550–6 350 kronor
 • Bygglov takkupa, 3 500–4 400 kronor
 • Anmälningspliktig takkupa, 1 800–8 500 kronor
 • Om du ska ändra på något som gör att takkonstruktionen berörs, 1 800–8 500 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Kan behövas: detaljritning i skala 1:20 eller 1:50
 • Kan behövas: material- och kulörbeskrivning
 • Kan behövas: planritning i skala 1:100

Kan behövas:

 • inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Takstolsberäkning inklusive takstolsplan
 • Konstruktionsritning tak
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: konstruktionsdokumentation

Uteplats eller uterum

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du glasar in en uteplats.
 • Du ska bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett trädäck i marknivå eller motsvarande.

Finns det undantag?

Ja, du behöver göra en anmälan:

 • Om du ska bygga ett uterum som omfattas av attefallsreglerna.

Att tänka på

Det kan krävas strand­skyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Handlingar som ska skickas in

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Takplansritning (eventuellt)
 • Sektionsritning (eventuellt)
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Vatten och avlopp, installera eller ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt.

Vad kostar det?

 • 3 000–8 500 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Ventilation, installera eller ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska installera eller väsentligt ändra en anordning för ventilation i en byggnad.

Vad kostar det?

 • 3 000–8 500 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: ventilationsritning
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Verksamheter

I plan- och bygglagen finns regler om hur byggnadsverk och tomter ska utformas.

I detaljplanen finns bestämmelser om vad marken får användas till och hur byggnader ska utformas. Det betyder att detaljplanen kan bestämma om det till exempel är kontor, lager eller industrilokaler som får uppföras på fastigheten.

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, exempelvis parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan man få ett tidsbegränsat bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en ny byggnad
 • Du ska ändra en befintlig lokal till ett annat ändamål.
 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel större skärmtak eller lastkajer.

En verksamhet kan behöva ansöka om bygglov för flera olika åtgärder, till exempel bygga nytt, bygga ut eller ändra användning. Läs mer under respektive åtgärd här på sidan.  

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov kan du även behöva skicka med:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Sammanställning bruttoarea, byggnadsarea och lokalarea
 • Planritning i skala 1:100
  • ritningen ska visa vilka delar av lokalen som ska användas för vilka verksamheter, vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga
 • Markplaneringsritning
  • ska visa fastighetens in-och utfart, parkering, handikapparkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, friyta, dagvattenhantering och avfallshantering
 • Bullerberäkning
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Beskrivning av avfallshantering

Inför startbeskedet kan du även behöva skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering/fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Um-värdesberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Dagvattenhantering
 • Bullerutredning inomhus
 • Dimensioneringskontroll
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Tillgänglighetsbeskrivning
 • Pålningsplan
 • Sprängningsplan
 • Beräkningar för avväxlingar
 • Golvvärmeritning

Värmepump

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera en värmepump.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera en luftvärmepump på ett flerbostadshus.

Nej, men du kan behöva skicka in en anmälan om installation av ventilation om:

 • Du ska ändra uppvärmningssystem.

Att tänka på

 • När du ska borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump måste du ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen.
 • När du ska borra flera borrhål eller installera en ny värmepump med annan kapacitet måste du anmäla det till miljöavdelningen.

Vad kostar det?

 • Bygglov luftvärmepump på ett flerbostadshus (fasadändring), 2 450–6 250 kronor
 • Anmälan, 3 000–8 500 kronor

Ändra insidan

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte söka bygglov om:

 • Du ska ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak.

Nej, men du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska göra en ändring i bärande konstruktion eller vägg.
 • Du ska göra stora förändringar i byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
 • Du ändrar i bjälklag genom håltagning.
 • Du gör stora förändringar i planlösningen.
 • Du ska ändra en fastighet med ett särskilt bevarande värde.
 • Du ska sätta in en innerdörr i bärande eller brandklassad vägg.
 • Du ska sätta in en ny trappa i din bostad.