Gång- och cykelvägar

Det är kommunen som ansvarar för gång- och cykelvägar. Upptäcker du fel (trasig belysning) kan du göra en felanmälan. Vi flyttar även övergivna cyklar.

Hitta på sidan

För att du som vill gå eller cykla ska kunna göra det sköter kommunen gång- och cykelvägarna. Det ska vara bra vägar och fungerande belysning. Anmäl trasiga lampor till kommunen så åtgärdar vår entreprenör det. Meddela oss också om något område saknar belysning.

På trottoarerna i tätbebyggda områden är det fastighetsägaren som ska se till att de som vill gå kan göra det utan problem.

​Det finns en cykelpump vid Resecentrum. Det finns även en automatisk cykelpump vid torget. Den går att använda både för att pumpa cykelhjul, barnvagnshjul och hjul till rullstolar.

Enköpings kommun flyttar på övergivna cyklar för att:

  • Öka framkomligheten i staden
  • Frigöra cykelparkeringar för aktiva cyklister
  • Hålla staden ren och fin

Om du vet med dig att din cykel har varit parkerad på allmän plats under lång tid råder vi dig att flytta den för att den inte ska flyttas av oss. Tänk också på att du inte får parkera cykeln så att den hindrar trafik och fotgängare.

Så går det till

Kommunen flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna. Vi börjar med att sätta på tejp på alla cyklar. Om tejpen inte är borttagen efter en vecka märker vi cykeln med en lapp som informerar om att den kommer att flyttas inom cirka en vecka. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till ett låst förråd. Alla cyklars ramnummer och märke noteras tillsammans med var de hämtades. Listan lämnas även till polisen så att cyklarna går att lämna tillbaka till ägaren om de hör av sig i efterhand.

Cykelvrak, det vill säga delar av det som en gång varit en hel cykel, betraktar vi som skräp. De cyklar som inte blir hämtade av ägarna tillfaller kommunen efter tre månader om de ligger på gator och torg eller sex månader om de ligger på Idrottshuset eller S:t Iliansskolans cykelparkeringar.

Få tillbaka en cykel som flyttats

Utlämning av cyklar kan endast ske dagtid måndag – fredag. Cyklarna kan lösas ut utan avgift. Du kvitterar ut cykeln genom att ange:

  • Var och när din cykel försvann
  • Märke, modell, färg, antal växlar och andra eventuella kännetecken som underlättar identifiering.
  • Om cykeln var stulen bifoga polisanmälan om sådan finns. Observera att polisanmälan görs endast om ramnummer och SEC-nummer kan uppges.

Om inte kommunen flyttat din cykel kan den vara stulen. Gör en anmälan till polisen och ditt försäkringsbolag.

Lagar och förordningar

Cykeln är enlig lag ett fordon. Kommunen kan därför flytta på övergivna eller felparkerade cyklar med stöd av lag om flyttning av fordon 1982:129 och 1982:198.

Varje år planeras det för ny belysning. Det kan vara på platser där vi ser att behovet är stort. Belysning kan vara dålig eller saknas helt. Vi prioriterar ny belysning där det är väldigt mörkt. Det kan även vara en plats som många människor använder. Särskilt om det är nära skog eller annan plats som kan upplevas som otrygg. Det kan också vara på platser som vi själva upptäckt eller att många hört av sig om dålig belysning på en viss plats.

När vi bygger nya cykelvägar bygger vi ny belysning direkt.

Så förbättrar kommunen belysningen

Vi bygger hela tiden ut belysningen på gång- och cykelvägarna i kommunen. I första hand bygger vi ut belysningen där det behövs mest och vid de stråk som används mest. 

Lagning av trasiga gatlyktor

Först måste vi veta vilken gatlykta det handlar om. Hör gärna av dig till oss och anmäl felet. Vi kontaktar sedan vår entreprenör som ska laga den inom 35 dagar. Är det ett större område som saknar belysning kommer vi ut så fort vi kan.

Vi har minskat antalet övergångsställen de senaste åren.

Sverige har en lag som innebär att alla fordonsförare ska släppa fram personer som vill gå över en väg vid ett övergångsställe. Många bilförare stannar för att släppa fram vid övergångsställen, men inte alla.

En falsk trygghet för för gående

Övergångsställena kan ge en falsk trygghet eftersom gående ofta utgår från att bilisten ska stanna vid övergångsstället. Det är inte ovanligt att personer går rakt ut i gatan utan att se sig för. Om bilisten inte ser den gående är risken stor att en olycka inträffar.

Det är framförallt samspelet mellan personen som går och fordonsföraren som skapar trygghet. Det har visat sig att personer som går är mer försiktiga där det inte finns övergångsställen.

Övergångsställen fungerar bäst på vägar med mycket trafik eftersom de ska underlätta för gående att korsa vägen. Men de ska inte ligga för tätt, då väcker de inte bilistens uppmärksamhet tillräckligt mycket.

Därför har vi tagit bort övergångsställen som ligger tätt.

På gator med lite trafik har vi också tagit bort övergångsställen eftersom de som vill kan komma över gatan ändå.

Målet är sänkt hastighet hos bilister

Istället vill vi få bilisterna att sänka hastigheten. Det gör vi genom till exempel gupp och avsmalningar. Det finns också över 60 övergångsställen kvar i kommunen.