Hummelstaskolan

Här berättar vi kort om vår skola. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss eller komma på besök

Elever som går på Hummelstaskolan, foto.

På Hummelstaskolan arbetar vi med Hummelstastilen där nyckelorden är respekt och hänsyn. Vi får trygga och positiva barn genom att arbeta utifrån ett praktisk- estetiskt tänkande, där eleverna ges möjlighet att använda alla sinnen.

Matsal och skolmat

All skolmat lagas på skolan av två personal i köket. Vi har två matsalar för att kunna dela på eleverna och få en lugnare matsalsmiljö.

Lokaler

Vi har tillgång till två idrottshallar. I den ena hallen finns en klättervägg som vi använder i idrottsundervisningen, på fritids och i Skol-IF. Vi har traditionell idrottsundervisning, men även aktivitetspass genom Mer energi i Hummelsta, därför använder vi båda idrottshallarna parallellt.

Elever som går på Hummelstaskolan, foto.

Skolbibliotek

Skolbiblioteket delar lokaler med fritids i huset mitt emot skolan. Det är bemannat av bibliotekarie fyra timmar i veckan. Övrig tid besöker eleverna biblioteket med sina lärare, som hjälper till med utlån.

Bibliotekarien har introduktion för sexåringar, bibliotekskunskap för årskurs 4 och boktips för de klasser som önskar det.

Digitala verktyg

Vi har smartboard i de flesta klassrum. Vi har en dator i alla klassrum och utöver det har vi en datavagn med ett femtontal datorer som vi delar på. På fritids har vi fyra iPads som vi använder i utbildningssyfte.

Värdegrund

På Hummelstaskolan ska alla elever få möjlighet att lyckas.

Därför arbetar vi kontinuerligt för…

  • ett positivt och lustfyllt inlärningsklimat för eleven
  • elevers och föräldrars delaktighet i lärandet
  • förståelse för vår miljö och omvärld
  • arbetsro och trygghet där ansvar, hänsyn, respekt och samarbete är nyckelord för både elever och vuxna.

Fritidshem

På fritidshemmet kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet på Hummelstaskolan har öppet klockan 6.00–18.00.

Vi har två avdelningar, Galaxen för elever i förskoleklass och årskurs 1, Rymden för elever i årskurs 2 till 6.

Vi öppnar i Bibliotekets lokaler klockan 6.00. Frukost serveras klockan 7.30–7.50. Mellanmål serveras klockan 14–15.15

Vi har stängning i Rymdens lokaler och barnen i de olika grupperna samlas där cirka klockan 16.15.

Vi har cirka 130 inskrivna barn och 10 personal. Genom samverkan med skolan har vi god tillgång till lokaler. Vi använder till exempel idrottshallarna och slöjdsalarna ofta och vi använder naturen i närheten av skolan.

Vi använder oss av InfoMentor för barnens närvaro. Där fyller vårdnadshavarna i barnens vistelsetider för fritids.

Elevhälsa

Du hittar mer information om Enköping kommuns elevhälsa här.

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

I elevrådet finns elever från skolans alla årskurser. Tillsammans representerar de alla skolans elever. Elevrådet smmanträder ungefär en gång i månaden.

Klassråd

Varje klass håller klassråd varje eller varannan vecka.

Föräldrasamverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Utvecklingssamtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per termin. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

I alla klasser finns föräldrarepresentanter. De har i uppdrag att representera klassen i föräldrarådet. Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin. I forumet samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Du är välkommen att vara med på föräldrarådet även om du inte är utsedd till föräldrarepresentant.

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Hummelstaskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras i InfoMentor Hub. I boxen Frånvaro anmäler du frånvaro för ditt barn senast klockan 8.00 varje dag barnet är frånvarande.

Expedition

0171-62 70 50
hummelstaskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor
Eija Svedin
0171- 62 70 51
eija.svedin@enkoping.se

Arbetslag

Årskurs F–3
0171-62 70 50

Årskurs 4–6
0171-62 70 50

Fritidshem

Galaxen, Förskoleklass och årskurs 1
0171-62 70 61
070-162 66 71

Rymden, årskurs 2-6
070-162 69 69

Elevhälsan

Skolsköterska
0171-62 57 25

Kurator
0171-62 65 26

Psykolog

0171-62 52 22

Skolläkare
Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Matsal och kök

Kökschef
0171-62 62 06

Skolan i sociala medier

Facebook

Hummelstaskolan Mer energi i Hummelsta på Facebook

Youtube

Hummelstaskolan – fritidshemmet Draken och Borge på Youtube

Fakta om skolan

  • Adress: Gamla vägen 34, 745 71 Enköping
  • Telefonnummer: 0171-62 70 50
  • År: F–6
  • Antal: 210 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun