Kommunala finska samrådet

Här kan du läsa mer om finska samrådets mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontoret.

Sammanträdesdatum

Under 2022 sammanträder Enköpings kommunala finska samråd den 17 februari, 18 maj, 5 oktober och 1 december.

Kontakta ledamöter

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Arbetsformer

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s ordförance, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd. Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämnärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Kallelser och protokoll

2022-05-18

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

 • Tid: Onsdag 18 maj 2022 kl. 17.30- 19.30
 • Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,
 • Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande, sverigefinländare
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Jaana Hemlin, sverigefinländare
 • Markku Välilä, sverigefinländare
 • Marja Järvinen, Utbildningsförvaltningen
 • Tarja Cucevic-Björkenö, samordnare kommunledningsförvaltningen

Förhinder

 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Leena Määttä, finska föreningen Sampo
 • Anja Johansson, sverigefinländare
 • lsabelle Hongisto Grundström sverigefinländare
 • Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
 • Rebecca Berell (S) Enköpings kommun
 • Christine Lundberg, sverigefinländare
 • Frida Eriksson, Utbildningsförvaltning
 • Sofia Lindstedt, Upplevelseförvaltning

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning för januari–mars 2022 och prognos fram till juni 2022.

Tarja informerar att det aktiviteter som finns med i prognosen är det aktiviteter som är planerat fram till juni samt tre aktiviteter för hösten som friskvårdsbad, finsk film i september samt barnföreställning.

Redovisningen läggs till handlingar.

Höstterminens planering kommer att göras efter sommaren. Önskemål om aktiviteter till hösten som framförs på mötet är webbkurs och fika på finska.

Samrådets sverigefinska representanter framför att det är av största vikt av att ny samordnare är finsktalande och har kulturkompetens.

Tarja informerar att ett antal finskspråkiga kommuner resonerar att det viktiga är att det finns finsktalande personal i verksamheter som vård och omsorg och förskola och kontaktcenter. I samtliga rekryteringsannonser i kommunen ska det tas med att finska är meriterande, då vi är ett finskspråkigt förvaltningsområde.

Tarja berättar att enkät har lagts ut till kommunens medarbetare med fråga om de vill använda finska i jobbet, en kartläggning som visar tillgång till finsktalande personal inom kommunen.

Information

Finska seniorer

Markku berättade att de vid senaste seniorträffen på Kryddgården fick de information från vård- och omsorgsförvaltningen och vill åter understryka att när information till äldre lämnas är det mycket viktigt att information är på finska. Markku vill även framhålla att vid planering av omvårdnadsboende, trygghetsboenden och hemtjänst bör detta även planeras för finsktalande äldre.

Seniorträffen i april hölls på Kungsgården där temat var "Mina minnen när jag kom till Enköping" Ytterligare en seniorträff kommer att genomföras i juni på Sommaro med musik och grill.

Seniorträffarna hålls i samverkan med Vuxenskolan.

Finska sidor (suomeksi) på enkoping.se ska vara uppdaterade med aktuell information och lätt att hitta. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål (i kortformat) bör översättas och läggas på finska sidor. Samrådet är överens om att översättningskostnader till kommunens webb bör ingå i ordinarie budget inte tas från statsbidraget.

Förskola

Jaana och Marja berättar att det gör allt för att få in fler finska barn i verksamheten. I dagsläget finns tio finska barn på Enöglas finska grupp. Jaana återkommer med text till finska nyhetsbrevet för att uppmärksamma finska gruppen i nyhetsbrevets sommar nummer.

Jaana kommer att börja som modersmålsstödjare för att fler ska få finska på förskolan. Förhoppningen är att på skikt även få modersmålstödjare för finska till flera förskolor i kommunen.

Jaana informerar att det till hösten inte inkommit någon ansökan till finska gruppen.

Information på finska sidor gällande finska på förskolan är uppdaterad. Tarja påtalar att det är viktigt att förvaltningar uppmärksammar ansvariga att information på kommunens webbsidor är aktuell.

Jaana berättar också att en samverkan har startat med Kungsgårdens finska avdelning och finska gruppen på Enögla förskola. Barnen och de äldre har träffats vid ett tillfälle och dessa möten kommer fortsätta även framöver.

Kultur

Finsk film kommer att visas på Joar Blå "70 är bara en siffra" 31 maj och "Kupe nr 6" 6 september. Mer information i finska nyhetsbrevet.

En barnföreställning är planerad till hösten tillsammans med upplevelseförvaltning och Enögla förskola/finska grupp.

Förskoleklass

Ulrika informerar om mötet med förvaltningschef Linda Lindahl, grundskolechef Anders Härdevik och enhetschef för modersmål Maria Svensson gällande finska i förskoleklass. Maria Svensson har gjort en undersökning gällande finska i förskoleklass.

Nedan utdrag av Marias undersökning.

Ingen lagtext stödjer rätten till särställning för finskan i förskoleklass.

Västerås erbjuder alla elever i förskoleklass modersmålsundervisning utifrån läroplanen oavsett modersmål.

För förskolor som ligger i ett finskt förvaltningsområde finns bestämmelser om rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska. Det gäller även andra nationella minoriteter, meänkieli eller samiska. Motsvarande bestämmelse finns inte för förskoleklassen.

För förskoleklassen gäller alltså att förskoleklassen ska medverka till att elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. Genom undervisningen och de vardagliga aktiviteterna ska förskoleklassen ge eleverna möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål. Detta gäller alltså oavsett språk och finska har ingen särställning även om det är ett minoritetsspråk och förskoleklassen ligger inom ett förvaltningsområde.

Tyvärr finns inget lagstöd för att erbjuda finska i förskoleklass. Ulrika kommer att arbeta politiskt för ändring, detta kommer hon bland annat att göra tillsammans med riksdagsledamot.

På mötet med utbildningsförvaltningen var alla är överens om att det är viktigt att vi som finskspråkigt förvaltningsområde ska kunna erbjuda finska i förskoleklass.

Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF). Årsredovisning, ett mycket bra resultat mer stora skatteintäkter då kommunen växer men kommunen behöver också göra stora investeringar som kostar.

Kommunfullmäktige brukar i regel sätta budget i juni men kommer i år att flyttas till KF i november.

Politisk översyn innebär bland annat hur råden ska verka efter valet. Exempelvis medborgardialoger och samråd i kransorter, väcka frågor och beredas i Kommunfullmäktige. Det är bestämt att Kommunala finska samrådet kommer att finnas kvar i nuvarande form även efter valet.

EHB ska bygga i kransorter, långsiktig projekt. Läs mer:

Information från Tarja

Nedan inbjudan har skickats till finska samrådet, utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen:

"Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget bjuder in dig som arbetar med, eller är engagerad i, minoritetspolitiska frågor till en digital lansering av webbutbildningen "Grundutbildning i minoritetslagstiftningen Torsdag 2 juni, klockan 10.00-11.30."

Stipendier kommer att delas ut till tre elever i grundskolan. Maria Harju modersmålslärare har utsett stipendiaterna och kommer att dela ut stipendium, Enköpingskort och bok på skolavslutning i juni.

Ett förslag från NBV är att hålla finskspråkig Smartphone kurs under juni och augusti , tanken är att sommarlediga finsktalande ungdomar ska hålla denna kurs. Med fem tillfällen i juni och fem tillfällen i augusti . Om denna kurs kommer igång kommer att informeras om i finska nyhetsbrev sommar nummer eller att tidigare kursdeltagare kontaktas.

Institutet för språk och folkminnen, ISOF, språkcentrum för finska kommer att inrättas i Uppsala med fokus på språk revitalisering.

 • Anordna seminarier och hålla föreläsningar
 • Ta fram informationspaket om språken/rättigheter
 • Anordna workshops och språkcirklar
 • Förse föreningar med metoder fört ex språkträffar
 • Nätverk med föreningar, universitet etc.

Tarja informerar kort om resultatet av rapport av Socialstyrelsen "Situationen för nationella minoriteter inom den kommunala äldreomsorgen 2021". Resultat i korthet:

 • Service på minoritetsspråk ges nästan uteslutande inom förvaltningsområdena men det är ovisst om graden av service motsvarar de faktiska behoven.
 • Kunskapen om att de nationella minoriteterna har särskilda rättigheter har inte nått fram till kommunerna.
 • Den reviderade minoritetslagen från 2019 som ger ökade rättigheter för samtliga äldre från de nationella minoriteterna har hittills inte fått något genomslag.
 • Kommunerna har en bristande kunskap om hur efterfrågan för äldreomsorg på nationella minoritetsspråk ser ut samt vilken kapacitet de själva har att möta den.
 • Det görs mycket få insatser för de judiska och romska minoriteterna liksom på språken romani chib och jiddisch.
 • Enkäten har fungerat som en ögonöppnare och det finns planer på utvecklingsarbete i flera kommuner.

Tarja vill också påminna om intressant information som finns på:

 • Minoritet.se
 • Finlandsinstitutet
 • lsof (Institutet för språk och Folkminnen)
 • Länsstyrelsen i Stockholm
Bidrag

En bidragsansökan har inkommit från finska föreningen Sampo - Morsdagsfirande - bidraget på 2800 kronor kommer att beviljas.

Ytterligare en ansökan har inkommit om resa till Hälleforsnäs för medlemmar i förening, denna ansökan avser föreningsbidrag och föreningsbidragsansökningar skickas till Upplevelseförvaltning.

"Finska kulturaktiviteter som stödjs av statsbidraget ska vara öppna för alla i Enköpings kommun och annonseras eller på annat sätt marknadsföras för att alla som önskar ska kunna delta och att aktiviteter i huvudsak ska genomföras på hemmaplan i Enköping för att fler kan delta."

Ulrika vill påminna om det ska väljas nya representanter till kommunala finska samrådet inför mandatperioden 2023-2026. Att intresserade sverigefinnar kan lämna namn på nomineringar för att delta i finska samrådet under kommande mandat.

Ulrika föreslår att nu sittande finska samråd ska utgöra valberedning till kommunstyrelsen. Valet av representanter sker i kommunstyrelsen.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Finska föreningen

Sirkka berättar om bidragsansökningar se ovan.

Nästa möte

Onsdag 5 oktober 2022.

Tarja vill passa på att tacka alla representanter i finska samrådet för ett gott samarbete. Hon tillägger att det är fantastiskt att vi i Enköping har sverigefinnar som är intresserade och vill engagera sig och tillsammans med Enköpings kommun finskspråkiga förvaltningsområde utveckla det finska i vår kommun. Stort tack till er alla.

Mötets avslutande

Ulrika avslutar mötet och tackar alla deltagare. Nästa möte 5 oktober 2022.

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande

Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare

2022-02-17

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

 • Tid: Torsdag 17 februari 2022 klockan 17.30–19.30
 • Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande, sverigefinländare
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Leena Määttä, finska föreningen Sampo Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Anja Johansson, sverigefinländare
 • lsabelle Hongisto Grundström sverigefinländare
 • Jaana Hemlin, sverigefinländare
 • Markku Välilä, sverigefinländare
 • Marja Järvinen, Utbildningsförvaltningen
 • Carl Bergström, Upplevelseförvaltning
 • Tarja Cucevic-Björkenö, samordnare kommunledningsförvaltningen

Förhinder

 • Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
 • Rebecca Berell (S) Enköpings kommun
 • Christine Lundberg, sverigefinländare
 • Frida Eriksson, Utbildningsförvaltningen

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Ekonomisk redovisning utfall för 2021

Ekonomisk redovisning för 2021 med genomförda aktiviteter är utskickad i samband med kallelsen. Finsk förskoleavdelningens har prioriteras, översättningar bland annat text till nyhetsbrevet som gått ut varje månad under pandemin. Ett par seniorträffar genomfördes i slutet av året och friskvårdsbad på finska startade under hösten. Webbkurs i nybörjarfinska har också kunnat genomföras. Finska föreningen har erhållit bidrag för traditionella finska kulturaktiviteter och även en boulebana har byggts för att möjliggöra aktivitet utomhus under sommaren. Redovisningen läggs till handlingar.

Förslag och planering av aktiviteter

Ett förslag för kostnader och användning av statsbidraget 2022 är utskickat i samband med kallelse. En diskussion följer i samrådet om förslag inför 2022. Vi har i samrådet tidigare diskuterat att vi även 2022 ska prioritera finsk förskoleavdelning på Enögla. Friskvårdsbad är bokat för våren 2022, Markku framhåller önskemål från hela gruppen seniorer, om att fortsätta friskvårdsbad även till hösten. Anja vill lyfta finska läsecirkeln på biblioteket som inom kort kommer att starta. "Fika på finska" är ett samarbete med Vuxenskolan och ett koncept som vi lånat från Vuxenskolan i Uppsala. Seniorträffar med tema en gång i månaden i samarbete med Vuxenskolan startar i mars. Nybörjarkurs i finska i samarbete med NBV kommer även att fortsätta under våren med start i februari. Smartphonekursen som tyvärr inte hann avslutas i februari 2020 kan förhoppningsvis starta på nytt, under förutsättning att NBV som ansvarar för studiecirkel hittar finsktalande ledare. Finsk film till våren och hösten. Ungdomsaktivitet.

Information

Vård och Omsorg

Till det frågor som kommer upp kring äldreomsorg i referensgruppen finska seniorer och i samrådet, har fått en kontaktperson på vård- och omsorgsförvaltningen.

Förskola

Marja Järvinen berättar att finska förskolan som alla andra förskolor haft en besvärlig tid med smitta och sjuka barn. Nu börjar barnen komma åter och det går mot bättre tider. Marja efterfrågar tips på pedagogiskt material på finska. Tarja lovar att återkomma med tips från andra finska förvaltningskommuner. Jaana Hemlin som tidigare vikarierat kommer åter att jobba på förskolan, då Niina lshanin Hällstrand slutat på Enögla förskola.

Kultur

Carl Bergström, tillförordnad enhetschef för kultur, berättar att han kommer från Tierps kommun som också är en finskspråkig förvaltningskommun. Han kommer i första hand vikarierar i Enköping till 30 april. Tarja berättar att Sverigefinnarnas dag kommer att firas i samarbete med upplevelseförvaltning. Det blir konsert Satumaa/Sagolandet med Anna Heikkinen och Längtans kapell på Tingshuset torsdag 24 februari. Mer om detta finns att läsa i nyhetsbrevet för februari. Finsk läsecirkel på biblioteket fortsätter som tidigare.

Förskoleklass

Ulrika informerar att hon och Tarja i december fick ett möte med förvaltningschef Linda Lindahl, grundskolechef Anders Härdevik och enhetschef för modersmål Maria Svensson. Det för att framföra det viktiga med att elever erbjuds finska i förskoleklass, att finska språket har en särställning i Enköping. Mötet var positivt. Vi framförde det finska samrådets inställning om att det är viktigt att vi som finskspråkigt förvaltningsområde ska kunna erbjuda finska i förskoleklass. Det svar vi fick är att modermålsenheten kommer att göra en undersökning på vilka barn som önskar få finska och på vilka skolor dessa elever finns. Även om det finns möjlighet att ge dessa elever finska tillsammans med gruppen lågstadieelever. Svar från denna undersökning kommer att skickas till samrådet innan maj möte. Till starten av vårterminen 2022 är det ett 50-tal elever som får finska i grundskolan.

Översyn av politisk organisation inför ny mandatperiod

Rolf informerar att inför val och ny mandatperiod startar politisk översyn. Man ser över den politiska organisationen, som nämnd organisation. I december beslutade kommunfullmäktige att tillsätta två beredningar, en för demokratifrågor och en för arvodesfrågor. Ordförande i fullmäktig leder dessa två beredningar, förslagen från dessa två grupper kommer att tas i fullmäktige i juni. Översyn görs även på kommunala råden. På kommunfullmäktige den 16 maj kommer arbete i finska samrådet att presenteras. Rolf framhåller att det är svårt att få medborgare till politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige – Rolf /Fullmäktige ordförande

Mötet i februari var ett kort digitalt möte med många medborgarförslag. Mars: mötet kommer att ske fysiskt, allmän politisk debatt. April: bokslut. Maj: samråd. Juni: budget. Sista fullmäktige för denna mandatperiod 19 september. Kommunfullmäktige sammanträden hålls på Kompassen och möten är öppen för allmänheten och kan lyssnas på webb-tv.

Kommunstyrelse – Ulrika

Tomträttsavtal, Åkersberg. Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen, vilka vägar ska prioriteras. Inköp- och upphandlingspolicy. Upphäva tidigare färdtjänstriktlinjer. Riksarkivplan för Upplandsstiftelen. Ägardirektiv Ena energi, verket flytta till 2035. Kompetensutvecklingsfond medarbetare. Plex, markanvisning avtal för Stadshotell tomt kommer att göra om. En utredning av föreningarnas hus pågår på kommunledningsförvaltningen, vilka är tänkbara lokaler och kommunens tillgång av lokaler.

Tarja C Björkenö

Nyhetsbrev för februari månad är utskickad digitalt till prenumeranter. Ekonomisk redovisning (användning av statsbidrag) är sänd till Länsstyrelsen i Stockholm, som är uppföljningsmyndighet för arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Institutet för språk och folkminnen (Isof) har öppnat upp för samråd inför etablering av språkcentrum, som kommer att inrättas för finska i Uppsala. Information om samråd har skickats till representanter i finska samrådet samt sverigefinländare och lärare i finska. Samråden kommer att ske digitalt på finska vid olika tillfällen under februari. Det finns också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Raija Airaksinen-Björklund på Finlandsinstitutet söker sverigefinska seniorer som har intresse för att delta på två digitala träffar. Dessa digitala träffar handlar om en föreläsningsserie om seniorers hälsa och välmående. Anledning till detta är att ett antal studenter planerar föreläsningar och behöver säkerställa att innehållet är intressant och relevant för målgruppen. Frågan är vidaresänd till bland annat referensgruppen för seniorer.

Kommunala pensionärsrådet – Anja

Anja informerar från kommunala pensionärsrådet möte 9 februari. Pandemin har varit påfrestande för vård och omsorg, arbetar på att förbättra arbetsmiljö, se över schemaläggning, delade turer. Nytt hemtjänstföretag kommer att starta i Enköping. Åsundagården kommer att köpas av EHB. Utredning om föreningarnas hus. Förslaget om hopslagning av vård och omsorg och socialförvaltning har pausats. Avfallsavtal gäller från april, seniorkort UL, lokalfrågor.

Anja informerar även från Regionala pensionärsrådet. Två hörselmottagningar i Enköping. Vaccination dos tre drop-in. Akutmottagningen i Uppsala tar emot 32 000 besök per år. Vårdcentrum i Enköping. Läkarutbildning sex år, AT tjänst, allmän tjänstgöring ska ingå i grundutbildningen.

Finska föreningen

Sirkka berättar att finska föreningen endast öppnat för luncher och bingo. Förhoppningen är nu när restriktionerna har lättat kommer fler aktiviteter igång.

Nästa möte

Onsdag 18 maj 2022.

Mötets avslutande

Ulrika avslutar mötet och tackar alla deltagare.

 • Justeras: Ulrika Ornbrant, ordförande
 • Justeras: Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande
 • Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare