Kommunala tillgänglighets­rådet

Här kan du läsa mer om kommunala tillgänglighetsrådet mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktions­nedsättningar. Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2022 sammanträder Enköpings kommunala tillgänglighetsråd på Linbanegatan 12, om inget annat anges, den 10 februari, 16 mars, 19 maj, 13 oktober och 17 november.

Kontakta ledamöter

Tillgänglighetspriset

Foto på Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Helena Gille, tillförordnad enhetschef biblioteket och Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden.

Enköpings bibliotek fick ta emot tillgänglighetspriset 2022. Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Helena Gille, tillförordnad enhetschef biblioteket och Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden.

Om tillgänglighetspriset

Priset ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Priset har delats ut varje år sedan 2018. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

Nominera din kandidat

Just nu är nomineringen stängd för 2022. Ny möjlighet finns inför 2023 års nomineringar.

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se

Postadress:

Kommunala tillgänglighetsrådet
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skriv vem eller vilka du nominerar, varför du nominerar din kandidat och vilka förbättringar kandidaten gjort för tillgängligheten. Skriv också ditt eget namn och telefonnummer, så vi kan kontakta dig.

Tidigare vinnare

Enköpings bibliotek 2022

ICA Nära Bergvreten 2021

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd (KTR) ska verka för en förbättrad verksamhet och service för kommunens funktionsnedsatta. KTR ska även bidra till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet och jämlikhet i relationen till kommunen.

KTR hör organisatoriskt till kommunstyrelsen. KTR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden som berör de funktionsnedsattas situation i kommunen. KTR ska behandla och lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder och styrelser. KTR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen i Enköpings kommun och kommunen. KTR kan besluta att delegera funktionen som kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ett enskilt ärende eller grupper av ärenden till Funktionsrätt Enköping. KTR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KTR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KTR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar Funktionsrätt Enköping tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KTR avger. KTR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KTR.

6. Sammansättning

KTR består av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och Funktionsrätt Enköping med verksamhet inom Enköpings kommun.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv fyra ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.

Denna ledamot ska även väljas till KTR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter en bred representation från flera nämnders arbetsutskott. Fem ledamöter och fem ersättare ska nomineras av Funktionsrätt Enköping inom Enköpings kommun.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar Funktionsrätt Enköping.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KTR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från Funktionsrätt Enköping som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för rådets tjänstemannastöd.

Kallelse

Torsdagen den 19 maj 2022 klockan 13.30-16.00

Plats Linbanegatan 12

Föreslagen justerare: Katarina Lindberg

Föredragningslista

 • §1 Öppnande, Jesper Englundh
 • §2 Val av protokolljusterare
 • §3 Godkännande av föredragningslistan
 • §4 Trafik/gata 13.40 – 14.00, Maurizio Freddo
 • §5 Föreningarnas Hus, information Jesper Englundh
 • §6 Tillgängligare hemsida 14.20 – 14.40, Kommunikation
 • PAUS 14.40 – 14.50
 • §8 Information från kontaktpersoner 14.50 – 15.00, Information från politiker
 • §7 Referensgrupp och projektgruppen, Joar 15.00 – 15.45
 • §9 Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh
 • §10 Övriga frågor

Protokoll

2022-05-19

Mötesanteckningar

Tid och plats: 2022-05-19 klockan 13.30-16.00, Linbanegatan

Beslutande

 • Jesper Englundh (S)
 • Yvonne Bromeé (M)
 • Bitte Myrsell (M)
 • Heikki Tiitinen (KD)
 • Katarina Lindberg, Funktionsrätt, Enköping
 • Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping
 • Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping
 • Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping
 • Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping

Ersättare

 • Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping
 • Margaretha Wiberg, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare
 • Skrivtolkar från Tolkcentralen
 • Jenny Persson, kommunikatör
 • Claes Lagrelius, lokalsamordnare
 • Linda Karlsberg, strateg
 • Johanna Sköld, kommunsekreterare
 • Jessica Adolfsson, webkommunikatör
 • Maurizio Freddo, trafikplanerare

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerare utses Katarina Lindberg.

Paragraf 3

Godkännande av föredragningslistan

Paragraf 4 Trafik- och gata, Maurizio Freddo

Potthål är påfyllda. Långsiktigt, hur? Västerleden, hela gatan ska byggas om, fram till hela 2023. Ner mot Munksundet, ingen asfalt. Maurizio återkommer med svar.

Doktor Westerlunds gata, smalnas av. Gång- och cykeltrafiken leds om via en provisorisk väg.

Gång och cykelvägar skulle inspekteras och någon från rådet skulle vara med, men vi har inte hört något. Vad har hänt? Görs efter semestrarna. Katarina Lindberg bjuds in.

Cirkulationsplatser, ojämna (Drott och postrondellen) Ska göras om nästa år. Gång- och cykelväg ska anläggas, vid kyrkans hus.

Nya övergångsställen som vid Kungsgatan. Blir fler. Funkar bra.

Mera säkert på gång- och cykelvägar? Fysiska hinder inte planerat. Blir målade linjer. Taktila stråk kan göras.

Paragraf 5 Föreningarnas Hus, information Jesper Englundh

Handläggaren har inte hunnit så långt som det var planerat. PRO (Pensionärernas riksorganisation) SPF(Seniorerna), Aktiva seniorer är också frustrerade och har uppvaktat politikerna med sina behov. Rådet påpekar att många medlemmar har behov av egen lokal med inventarier och material som inte kan flyttas. Ledtiden till ett Föreningarnas Hus kommer troligtvis bli lång. Funktionsrätt Enköping är mycket besvikna och undrar var deras frågor hamnar i politiken. Politikerna är inte insatta i föreningarnas frågor. Andra nämnder behöver vara involverade, till exempel Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden.

Paragraf 6 Tillgängligare hemsida, Jessica Adolfsson, Jenny Persson, Johanna Sköld

Svårigheter att komma in på vissa sidor. Underrubriker sjunker ner i färgen. Rubriken syns inte. Varenda förändring kan innebära svårigheter för synsvaga. Jenny Persson vill gärna samarbeta med till exempel Jan Wigdell för att titta på problemen.

Webbdirektiver kom för 3 år sedan. Många förändringar har gjorts för att tillgängliggöra innehållet. Tillgänglighetsredogörelse ska beskriva det som inte fungerar och hur det ska åtgärdas. Sökningar ger för många träffar. Hur ska man veta vilket sökord som ska användas? Man jobbar med sökmotorn för att förbättra den.

Testprogrammen testar att sidan är tillgängligt men är inte logiskt.

Tillgängligt för synsvaga innebär också att det är tillgängligt för alla.

Kontaktcenter kan hjälpa till och uppmärksammar kommunikation om detta. Kallelser, protokoll med mera är svåra att hitta. Vem ansvarar? Kommunsekreteraren ansvara för offentliga handlingar. Innevarande och föregående år ska ligga på webben. Annars får man begära ut det som en offentlig handling.

PDF-dokument kan göras om till Worddokument om man ber kontaktcenter, ring eller mejla.

Nämndplaner som man vill ta del av fr.o.m. sida 25, kostar 70 kronor, varje sida efter det kostar 4 kronor. Många bilder och tomma sidor. Kan man få ut bara text? Kommunikationsplan med medborgarna, finns den en? Finns en kommunikationspolicy.

Paragraf 7 Projektgruppen Kulturhus Joar, Linda Karlsberg och Claes Lagelius

Programhandlingsplan gås igenom. Klar oktober 2022.

Vision

-attraktiv mötesplats, besökare inspireras

Mål

-Tillgänglig och välkomnande mötesplats, brett utbud, hållbart i både verksamhet och drift

Nuvarande verksamheter: bibliotek, bio, scen, konsumentupplysning, kontor och konferensrum

Beslutade verksamheter; bibliotek, bio, scen, konsumentupplysning, kontor och konferensrum med flera.

Bilder visas.

Tillgängligheten ska lyftas upp som mycket viktig och bortom boverkets riktlinjer. Systemhandlingsplanen som är nästa steg, 2023, innehåller de tekniska lösningarna.

Dialog med externa aktörer kring dagens och morgondagens användare.

Referensgrupp tillgänglighet, Janne Wigdell och Nicklas Kleman representerar kommunala tillgänglighetsrådet. Startmöte november 2021, 1 ggr/mån. Tillgängligheten med olika teknikområden så som brand, ventilation och akustik. Enhetligt skyltsystem Mötena har olika teman då exempel arkitekten och projektledaren bjöds in. Hur ska verksamheterna ta plats i lokalerna? Nytt skissförslag i början av juni.

Under hösten bearbetas planen vidare efter behov. Teori översätts till praktik.

Dialog med förvaltning och politisk nämnd pågår kontinuerlig

Kommunikation: Kulturhus Joar finns på Facebook

Paragraf 8 Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katarina Lindberg, tillsammans med Johannes Tjulin och Janne Wigdell titta på nya vallokaler.

Utbildning

Arne Sundvall, inget att rapportera.

Miljö- och byggnad

Elsie Johansson, miljöinspektörer presenterade sig.

Upplevelse

Janne Wigdell, Nicklas Kleman. Har träffat ledningsgruppen för fritid. 8 juni, inbjudna till kultur-och turism.

Vård- och omsorg

Anneli Djurklo, inget att rapportera. Boendestödjande insatser motsvarar inte förväntningar. Svårt att få LSS-personal

Miljö- och byggnadsnämnden

Marianne van Aller, (S), inget att rapportera.

Socialnämnden

Yvonne Bromeé (M) inget att rapportera.

Funkisriksdag för första gången. Ska hållas varje mandatperiod.

Överförmyndarnämnden

Heikki Tiitinen (KD) Möte och utbildning i tillgänglighet.

Vård- och omsorgsnämnden

Bitte Myrsell (M) Hur ska sommaren lösas? Regionen varslar om att enheter stänger under sommaren. Dagverksamheten saknar lokal.

Paragraf 9 KS 24 maj

Detaljplan Doktor Westerlunds beslutas delvis. Översyn av den politiska organisationen. KTR utvärderas med de andra råden enligt beslut. Översynen finns på kommunens hemsida. Utredningen klar december 2022.

Börja med dialoger av en landsbygdsstrategi, resurs kopplas till det.

Kommunhusets mark, parkavdelningen ska anlägga gräsmatta.

Anbud för att bygga ett nytt kommunhus, den gamla tomten troligtvis vara med som tillgänglig mark, inte bara privat mark.

Paragraf 10 Övriga frågor

 • Vad gäller för elsparkcyklar. Polisen bjuds in till hösten.
 • Arne Sundvall berättar att Gröngarns Dyarna har förbättrat tillgängligheten med bland annat en ny spång.
 • Katarina Lindberg har blivit kontaktad av Lisa Kennerstedt, landskapsarkitekt och hon och Per Nordlander ska tillsammans med några från förvaltningen göra en koll 1 juni för att få med synpunkter kring tillgängligheten på den nybyggda spången vid dyarna
 • När avgår nuvarande kommunala tillgänglighetsråd? När kommer nya ledamöter? Jesper svara KTR avslutas sista oktober och att tillsättning av ett nytt råd är osäkert med anledning av den utvärdering av de kommunala råden som föreslagits av kommunfullmäktige

2022-02-10

Mötesanteckningar

Tid och plats: 2022-02-10 klockan 13.30-16.00, Teams

Beslutande

 • Jesper Englundh (S)
 • Bitte Myrsell (M)
 • Katarina Lindberg, Funktionsrätt, Enköping
 • Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping
 • Per Nordlander, Funktionsrätt, Enköping
 • Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping
 • Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping
 • Johan Sandin, NE
 • Yvonne Bromeé (M)

Ersättare

 • Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping
 • Margaretha Wiberg, Funktionsrätt Enköping
 • Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare
 • Maurizio Freddo, trafikplanerare
 • Skrivtolkar från Tolkcentralen

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerare utses Katarina Lindberg.

Paragraf 3

Föredragningslistan godkänns. §4 utgår, Vård i samverkan.

Paragraf 4 Tillgänglighetspriset 2021 tillkännages

Arbetsgruppen, Katarina Lindberg Janne Wigdell och Jesper Englundh har tittat på tre inskickade förslag, Fabian Flinks brödbod, Fru Holms diversehandel -lugn & ro, och Enköpings bibliotek

Katarina går igenom förslagen och arbetsgruppens förslag till att biblioteket ska få priset

Beslut: rådet beslutar att Enköpings bibliotek ska få Tillgänglighetspriset för 2021

Priset ut på kommunfullmäktigemötet 14 mars.

Paragraf 5 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Anneli Djurklo arbetar kommunen med konventionen? Hur tänker övriga politiker i rådet? Jesper tror vi inte arbetar med detta i nuläget. Majoriteten har fått information men tror den är ganska okänd bland för de flesta.

Jesper Englundh skriver till kommunstyrelsen, för att övriga i politiken och tjänstemän för att få till stånd information/utbildning om funktionskonventionen i hela kommunen.

Paragraf 6 Föreningarnas Hus Jesper Englundh

25 januari på kommunstyrelsen beslutades att ett uppdrag att utreda ett förslag på ett föreningarnas hus till september 2022S. Huset ska kunna användas till hela föreningslivet, inte bara funktionsnedsatta och äldre. Handläggaren kommer att ta kontakt med råden i processen fram till september. Inventering av lokaler som finns i nuläget, lokalbehov, finansiering, driften? I huvudsak ska kommunens egna lokaler nyttjas. Behov finns av ”egna lokaler” inte bara för att vistas ii för vissa aktiviteter. Funktionsrätt har behov av egna lokaler utöver behovet för sin verksamhet. Behov finns att förvara sina arkiv istället för att ha dem hemma. Rådet vill komma in med gemensamma synpunkter. När kommer handläggaren komma till rådet? 17 mars är ett förslag från rådet. Pernilla bjuder in.

Kommer idrottsföreningar räknas in? Troligtvis inte menar Jesper.

PAUS

Paragraf 7 Trafik/gata-frågor Maurizio Freddo, trafikplan

Tillfälliga hinder på gångväg på grund av ombyggnad. Skyltning? Enhetliga skyltar?

Alla skyltar samma utseende, gång och cykelvägar. Parkavdelningen. annan typ till besökare, visar turistmål inne i staden, längs trottoarer. KLF tar fram en modell för skyltar på viktiga ställen i staden med information. Vid ombyggnationer, ledstråk? Frågorna behöver hanteras bättre i trafikanordningsplanerna, ställa krav på entreprenörer. Med rullstol, för lite information om var man ska åka istället samt brist på ramper. Rådet ställer upp som bollplank.

Hälften av parkeringen vid kommunhuset stängs av för rivningen.

Vägunderlag? Ny asfaltering? Lillsidan har potthål på gångstigar som inte har åtgärdats på länge.

Inventering av gång- och cykelvägar, bättre helhetsgrepp. Jag tar med mig frågan och ber driftgata kika på gångvägarna i Lillsidan.

Stjärnköp till Torggatan, gågata? Fler uteserveringar?

Små åtgärder kommer ske. Butikernas behov ska ses över.

Ledstråken flyttas ut där trottoarerna finns? Krockar med varandra. Kan man flytta ut dem utanför serveringarna?

Tar med frågan till kollegor.

Policy för pålning vid boenden? Information? Även till övriga innevånare.

Finns information på hemsidan sen är det upp till varje projekt att informera alla berörda och att ”rätt” information går ut, policy för pålning har jag svårt att se vad den ska reglera?

Nya gångvägar, planeras latrintunnor för hund och bänkar? Saknas i centrum.

Bänkar och hundlatriner planeras efter vilken efterfråga det finns, vi sätter upp i dag flera nya parkbänkar och latriner när det behövs, men vi ser gärna att dom kommer in med önskemål genom kontaktcenter, det samma gäller gångvägar det produceras flera km varje år och vi har genomförande dokumentet att luta oss åt. Bänkar kan sättas upp av fastighetsvärdar utan bygglov.

Återkom gärna till Maurizio med förslag på platser.

Ansvarig för hållplatser/busskur/sittbänk?

Ansvaret för busskurer och sittbänkar inom busskuren ligger på UL, men vi tar gärna emot förslag/klagomål som vi kan vidarebefordra till Upplands Länstrafik

Ledsagning av UL?

Maurizio lyfter frågan med Upplands Länstrafik

Vilka är kontaktpersoner park-och gata?

Maurizio är rådets kontakt. Katarina Lindberg tar kontakt med chef Jörgen Wihlner angående hela förvaltningens kontaktperson.

Paragraf 8

Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnad, Per Nordlander, Katarina Lindberg, inget att rapportera.

Utbildning, Arne Sundvall, Tilda Holstius, inget att rapportera.

Miljö- och byggnad, Aila Nylund, Elsie Johansson,

Kart och GIS avdelningen hart tagit fram en ny Enakarta, digital och intern, fokus av varandras verksamheter och öka samarbeten. Används nu av kontaktcenter, kommunekologen, vid bygglov och räddningstjänsten.

Viable Cities, ett projekt finansierat av Vinnova, Formas och Energimyndigheten där man tillsammans med andra partners tar fram klimatneutrala lösningar så att Enköping blir klimatneutralt ”Enköping ska ha ”ledartröjan”. Måste gå snabbare att bli klimatneutrala. 23 andra städer deltar.

Hållbarheten ska byggas in i kommunens alla verksamheter.

Upplevelse, Janne Wigdell, Nicklas Kleman.

Jonas Nyström tar över som kontaktperson.

Vård- och omsorg Anneli Djurklo, Margareta Viberg, inget att rapportera.

Information från politiker

Miljö- och byggnadsnämnden. Marianne van Aller, (S), Johan Sandin, inget att rapportera.

Socialnämnden Yvonne Bromeé (M) inget att rapportera.

Inget att rapportera.

Överförmyndarnämnden Heikki Tiitinen (KD)

Vård- och omsorgsnämnden, Bitte Myrsell

Beslut i januari lämnades en begäran om ett nytt LSS-boende. Ska rådet involveras? Hur?

Yvonne Bromé. FUB bevakar frågorna.

Bitte Myrsell, rådet behöver göra en skrivelse till vård – och omsorgsförvaltningen, om att när det behövs ett boende, får rådet får reda på det samt vad vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat för synpunkter på boendet.

Kommande, 16 februari, ansökan om godkännande av valfrihet i hemtjänstverksamhet. Ytterligare ett företag vill etablera sig i Enköping.

Redovisning av statsbidragen för verksamheten personligt ombud 2021. Brukarundersökning från SKR redovisas

Paragraf 9 Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh

Föreningarnas hus diskuterades.

Enköpings kommun ska göra en avsiktsförklaring om samarbete med ledningsregementet och Mälardalens Universitet.

PLEX-utskottet ska få ta del av synpunkter på PAUS-huset, över 600 st.

I KSAU beredningsprocess om ny skola i Örsundsbro och ny förskola i Storskogen utreds. Ska tas upp på kommunstyrelsen i mars.

Paragraf 10 Övriga frågor

Minnesanteckningar kommer med handlingar till nästa möte. Rådet vill ha minnesanteckningar tidigare. Sekreteraren ska försöka genomföra det.

Arne: behov av ledsagning vid resecentrum i Enköping - buss och UL. Många byter mellan bussar och om man inte kan tillgodogöra sig information så är det svårt eller omöjligt att klara detta. Det finns därför ett behov av ledsagning som saknas idag. Maurizio Freddo tar med sig frågan och återkommer.

Funktionsrätt Enköping svara på remiss angående taxor- och avgifter. Rådet svarar på remissen.

Nästa möte 17 mars, klockan13.30-16.00.

Charlotte Bergdahl, handläggare, föreningarnas hus bjuds in.

2021-12-02

2021-12-02 klockan 13.30-16.00, Linbanegatan 12

Beslutande

Jesper Englundh (S), Yvonne Bromeé (M), Marianne van Aller (S), Katarina Lindberg, Funktionsrätt, Enköping, Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping, Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping, Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping, Tilda Holstius, Funktionsrätt, Enköping och Heikki Tiitinen (KD)

Ersättare

Per Nordlander, Funktionsrätt, Enköping och Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

Pernilla Madesäter, sekreterare, Karolina Mark, Region Uppsala, Malin Larsson, Förpackning- och tidningsinsamlingen, Christopher Hoerschelmann, Idrott- och fritid, Lina Stolpe, Idrott- och fritid och Franziska Zumbroich, Idrott- och fritid

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerande utses Katarina Lindberg

Paragraf 3

Godkännande av föredragningslistan

Paragraf 4

Tillgänglighet vid returstationer

Malin Larsson berättar om Förpackning- och tidningsinsamlingen avfallsförordningen. Alla medborgare har ett eget ansvar. De har fått sitt uppdrag av producenter av avfall. Hon har aldrig pratat om tillgänglighet för synskadade förut.

Tillgänglighetsanpassning görs för de nya stationerna, och även i vissa fall för de äldre stationerna.

 • Lokalisering, i samråd med kommunerna, strategiska lägen, ska nås till fots och med bil, trafiksäkert
 • Utformning, bygglovspliktiga, gångytorna ska vara jämna, fasta och halkfria. 1,5 meter runt behållarna. Belysning vid behov
 • Behållare, går inte att identifiera på utsidan i nuläge. Hur identifiera behållarna, taktil symbol? En upphöjd bokstav skulle kunna fungera, på samma ställe på behållaren. Arbetar med dekaler men tar till sig att det inte fungerar med punktskrift. Höjd på inkast, 90 centimeter på alla nya behållare. Finns en del äldre behållare som inte har det lägre inkasthålet. Om det inte är anpassat och behov finns kan man kontakta FTI och då kan de byta ut dem. De ska också vara barnsäkra. Det står mycket skräp runt containrarna och det blir otillgängligt. Städas minst en gång i veckan. Tömningsfrekvensen har öka med Coronan, olika frekvens, beroende på vilken typ av avfall det gäller. Tömningsdagar finns att hitta på FTIs hemsida. Behållarna tvättas en gång per år.
Utmaningar tillgänglighet
 • För få återvinningsstationer gör att det blir för många behållare på platsen vilket innebär sämre fysiskt tillgänglighet
 • Kan inte nås av fotgängare eller på ett trafiksäkert sätt
 • Svårt att etablera nya återvinningsstationer
 • FTI äger ingen egen mark. -Måste få tillgång till kommunal eller privat mark
 • Kommuner planerar ofta inte för ÅV i detaljplanerna
 • Saknar lagkrav idag för hur långt boende ska ha till sorteringsställen.
Kommande förändringar

Ny lagstiftning gällande insamling

 • Kommunal regi men finansieras av producenter
 • Fastighetsnära insamling av vanliga förpackningar
 • Insamling av skrymmande förpackningar och sällan förpackningar ska nås till fots
 • Ska implementeras 2024-2026
 • Beslutas juni 2022

Malin Larsson säger att hon gärna tar emot synpunkter och förslag och hon kommer gärna tillbaka till rådet igen. Se bifogad information.

Paragraf 5

Taxor och avgifter hos upplevelseförvaltningen

Kartläggning av taxor och avgifter, jämfört kommuner

Urval; närliggande kommuner och liknade invånartal

Fallstudie, Skövde, speciell modell.

Kategorier, fyra stycken

Bidragsberättigade både för vuxna och barn, övriga föreningar, hyresgäster, tävlingar för vuxna och de kommersiella

Prioriterade grupper

16 av 20 kommuner gör skillnad på barn och vuxna, pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar

Prisnivåer

Vuxenverksamhet, billigare i Enköpings

Privata aktörer, dyrare i Enköping

Särskilda arrangemangs taxor

Digital ansökan för arrangemang, med instruktioner som hjälp

Skövdemodellen, nettotaxa, beroende på aktivitet. Indexuppräkning 2 % per år, vilket gör att man vet vad kostnaderna framöver också.

Ingen grupp prioriteras. Vanliga verksamheten får inte störas. Tittar på övriga föreningsverksamheter och vad de gör vid tillfället som ska bokas.

Enköping ligger lågt i taxor jämförelsevis.

Man tittar också på föreningarnas bidragsdel.

Rapport finns, bifogas

Går bra att mejla christopher.hoerschelmann@enkoping.se om synpunkter och KTR kommer involveras framöver som en referensgrupp.

Paragraf 6

Vård i samverkan, ViS,

Nära vård och hälsa

Projektet har ”patient och brukarmedverkan”

Fokusförflyttning i nära vård

Statliga medel för psykisk hälsa har möjliggjort projektet.

Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) samordning i Region Uppsala och kommunerna

Riktlinje, bifogad

Former av delaktighet i delaktighetstrappan; information, konsultation, dialog, samarbete och medbestämmande

Unga röster – Jag gör politik https://internexterndialog.se

Vad händer sen?
 • Hur utveckla frågorna vidare inom kommunerna och i samverkan med Region Uppsala?
 • Länsstyrelsens regeringsuppdrag att under 2022 stötta kommunerna med frågor om delaktighet i samverkan med Myndigheten för delaktighet.

Blandat engagemang från berörda parter. Man måste förstå vinsterna för verksamheterna. De berörda är alla som har kontakt med hälsa, vård och omsorg. Socialtjänsten är informerade i april och i höst. Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen verkar inte vara informerade. HSVO tagit beslut om detta. Socialnämnden har haft diskussioner men upplever att det är svårt med samverkan med regionen.

Personal från Region Uppsala kommer att kontakta bl.a. rådet angående delaktighet under våren.

Paragraf 7

Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnad

Per Nordlander, Katarina Lindberg. inget att rapportera. Försöka få till möten igen.

Utbildning

Arne Sundvall, Tilda Holstius, inget att rapportera. Ingen kontaktperson på förvaltningen

Miljö- och byggnad

Aila Nylund, Elsie Johansson, Ny översiktsplan på gång. Antas 2023. Nuvarande gäller till 2030.

Upplevelse

Janne Wigdell, Nicklas Kleman. Möten 1 vecka före rådet. Referensmöten angående Joar fr.o.m januari

Vård- och omsorg

Anneli Djurklo, Margareta Viberg, inget att rapportera.

Miljö- och byggnadsnämnden

Marianne van Aller, (S), inget att rapportera.

Socialnämnden

Yvonne Bromeé (M) inget att rapportera.

Överförmyndarnämnden

Heikki Tiitinen (KD) Förvaltningen finns nu i stadshuset. Tillgängligheten är mycket god. Rådet bjuds in för studiebesök vid tillfälle

Vård- och omsorgsnämnden
Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh

Kommunstyrelsen hade möte för 2 veckor sen. Åsundagården säljs till EHB, ska bli trygghetsboenden. Ombudgetering har gjorts på grund av statliga medel

Övrigt

Funktionsrätt Enköping svara på remiss angående ”PAUS-huset”.

 • Rådet vill bjuda in förvaltningarna till kommande möten angående implementeringen av ”konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” Frågan behöver lyftas med politiken.
 • Jan Wigdell delade ut broschyren ”Ledsagare” som man synskadades riksförening i Enköping tagit fram. ISBN 978-639-2712-6
 • sammanträdesdatum för 2022 beslutades till 10 februari, 17 mars, 19 maj, 13 oktober och 17 november.

2021-11-03

Beslutande

Jesper Englundh (S), Yvonne Bromeé (M), Marianne van Aller (S), Bitte Myrsell (M), Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping, Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping, Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping, Tilda Holstius, Funktionsrätt, Enköping, Heikki Tiitinen (KD) och Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping

Ersättare

Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping, Per Nordlander, Funktionsrätt, Enköping, Margareta Viberg, Funktionsrätt, Enköping och Johan Sandin (SD)

Övriga deltagare

Pernilla Madesäter, sekreterare, Upplandsstiftelsen, Eva Arnemo och Tolkcentralen, två skrivtolkar

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerande Anneli Djurklou

Paragraf 3

Godkännande av föredragningslistan

Paragraf 4

Upplandsstiftelsen 13.45-14.30

Se bifoga presentation. Eva Arnemo

Eva Anemo, folkhälsostrateg på Upplandsstiftelsen

Berättade om deras tillgänglighetsarbete. De arbetar för folkhälsa i naturen för alla., de har en naturskola som skolorna nyttjar. Upplandsleden som bitvis är tillgänglighetsanpassad Naturkartan 15 lättillgängliga platser Upplandsstiftelsen - Smultronställe

För mer information finns Upplandsstiftelsen - Tillgängliga naturområden i Uppsala län

Paragraf 5

Enkätsvar till Myndigheten för delaktighet Pernilla Madesäter

Bakomliggande svar redovisas av Pernilla på nästa möte. Förslag att träffa förvaltningsledningar om hur vi arbetar vidare. En rättighetslag som inte följs.

Dragning för politiken angående funktionsnedsättningskonventionen. Ska inkluderas oavsett funktionsnedsättning för att leva ett vanligt liv. Alla är medborgare.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder finns som lättläst. Den rekommenderas att

läsas. Universellutformning, projekt? Lunds universitet och

Göteborgs universitet, samhällsbyggnad för alla. Tillgänglighetskonsulter anlitas. Ser till exempel till att bygget följer BBR (Boverkets byggregler) vid till exempel entréer, ramper etc. Konsulterna är inte involverade i inredningen av byggnaderna.

Paragraf 6 Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnad

Per Nordlander, inget att rapportera. Försöka få till möten igen.

Utbildning

Arne Sundvall, Tilda Holstius, inget att rapportera. Ingen kontaktperson

Miljö- och byggnad

Aila Nylund, Elsie Johansson, Projektet Dagvattenplan genomförd i form av workshop och annat. Planen ut på remiss.

Upplevelse

Janne Wigdell, Nicklas Kleman. Pepparrotsbadet diskuterades. Synpunkterna från föreningarna hade lyfts till en arbetsmiljöfråga. Till exempel att ljuset inte fungerar om man sitter i rullstol, sensorn sitter för högt. En del av deltagarna kände sig illa berörda av bemötande från representanter för badet.

Joar-möte i november, planbeskrivning presenteras.

Vård- och omsorg

Anneli Djurklo, Margareta Viberg, inget att rapportera.

Paragraf 7 Information från politiker

Miljö- och byggnadsnämnden

Marianne van Aller, (S), Kommunhuset ska rivas. Alla rondellarbeten pågår för fullt.

Socialnämnden

Yvonne Bromeé (M) Johan Sandin (SD)

Överförmyndarnämnden

Heikki Tiitinen (KD) Förvaltningen i Uppsala flyttar till nya stadshuset. Svårare med tillgängligheten.

Vård- och omsorgsnämnden

Bitte Myrsell (M) Friskvård för friska äldre behövs. De lokaler som tidigare använts av föreningar håller på att ses över. Kostnaderna ska ligga på upplevelseförvaltningen framöver. Kryddgården, bullermätning, arbetsmiljöarbetet fortsätter. A-salens vara eller inte vara är inte klart. Korttidsboendeplatser köps externt på grund av personalbrist. Nya trygghetsboenden, 62 lägenheter, byggs vid Älvdansen, klart till årsskiftet. EHB gör Åsundagården ska göra till trygghetsboende. Eventuellt Malin också. Örsundsbro kanske också bygger ett boende. Enköping blir med i ”Effektiv och nära vård” 2023. Ansvarig bjuds in och berättar vad det är.

Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh

26 oktober, delårsrapport. Resultatet + 76 miljoner kronor.

Skatteprognos bättre, inflyttning, bidrag från staten. Inflyttning 900 personer vilket innebär 47 000 innevånare. Statsbidrag, diskussion, -18,4 miljoner kronor i budget 2022 till VON, återremitterad. Ombudgetering? Regler för investeringar, nya framtagna. Kommande demokratikommitté ska göra en översyn av de politisknämnderna. Förslag till sammanslagning av förvaltningar på remiss till KTR. Stor oro för kompetensförsörjningen framöver. Vikarier saknas. 60 procent står utan adekvat kompetens inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Diskussion kring Trafik och gata

Tillfälliga hinder på gångväg på grund av ombyggnad.

Skyltning?

Vägunderlag? Ny asfaltering? Lillsidan har potthål på

gångstigar som inte har åtgärdats på länge.

Stjärnköp till Torggatan, gågata? Fler uteserveringar?

Ledstråken flyttas ut? Krockar med varandra.

Policy för pålning vid boenden? Information? Även till övriga

innevånare.

Nya gångvägar, planerar latrintunnor för hund och bänkar?

Dåligt med sittplatser i centrum, gärna väggfasta.

Ansvarig för hållplatser/busskur/sittbänk?

Pernilla skickar frågorna till Maurizio Freddo och Oscar Forss som deltar vid nästa råd

Övrigt

Rådets diskussioner behöver tas om hand om av politikerna. Svårt att få gensvar. Strukturer kanske behöver göras om. Om man låter rådet vara med kan vi vara till stor hjälp.

(P-tillstånd, svårt att hitta någon)

MFD-enkätsvaren, redovisning av de enskilda svaren från förvaltningarna till 2/12

Tillgänglighetspriset 2022

Nästa möte 2 december 13.30-16.00

2021-09-23

Beslutande

Jesper Englundh (S), Yvonne Bromeé (M), Marianne van Aller (S), Katarina Lindberg, Funktionsrätt Enköping, Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping, Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping, Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping, Tilda Holstius, Funktionsrätt, Enköping och Heikki Tiitinen (KD)

Ersättare

Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping, Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping, Per Nordlander, Funktionsrätt, Enköping och Margareta Viberg, Funktionsrätt, Enköping

Övriga deltagare

Pernilla Madesäter, sekreterare, Ulrika K Jansson, kommundirektör, Magnus Åsman, strategisk utredare, Oscar Forss, enhetschef, gata-park, Maurizio Freddo, trafikplanerare, trafikplanering, Tomas Johansson, trafikingenjör och Tolkcentralen

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerande utses Anneli Djurklou

Paragraf 3

Godkännande av föredragningslistan

Paragraf 4

Tillgänglighetsenkäter

Paragraf 5

Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnad: Per Nordlander inget att rapportera

Utbildning: Arne Sundvall, Tilda Holstius, inget att rapportera

Miljö- och byggnad: Elsie Johansson, Möte 15/9 Inomhusbuller i förskolor och skolar. 75% överstiger gränser. 2023 ska målbilden uppnås. HT 2021, co2 mätningar i klassrum. Stor miljöbelastning, tillsyn även industrier, mindre bemanning pga. dålig bemanning. Workshop med diverse berörda aktörer för obehagliga överraskningar, t.ex. översvämningar. Trängseltillsyn tar mycket resurser. Nya gymnasiet påbörjat. (spadtag)

Upplevelse: Janne Wigdell, Nicklas Kleman. Kontinuerliga möte, senaste inställt pga. sjukdom. Clas Lagelius, projektledare, Joar. Referensgrupp

Ny programhandling pga. ändringar.

Vård- och omsorg: Anneli Djurklo, Margareta Viberg.

VO behöver hyreslokaler för sin egen verksamhet

Information från politiker

Miljö- och byggnadsnämnden: Marianne van Aller, (S), Socialnämnden Yvonne Bromeé (M) Frågor om särskolan, måste ha en utvecklingsstörning byts ut till intellektuell funktionsnedsättning. Enkät som gått ut till innevånare gällande årets stadskärna 2025 innehöll ordet funktionsvariation, och det ändras till funktionsnedsättning.

Överförmyndarnämnden: Heikki Tiitinen (KD) Förändringar för förvaltningen, advokater och jurister ska anställas nästa år. Flytt till nya stadshuset, tillgängligheten kontrolleras.

Vård- och omsorgsnämnden: Ingen representant

Heikki Tiitinen (KD), övergångsställen, ränderna borta på vissa ställen

Marianne Van Aller (S), Boglösarondellen, arbete pågår, BoKlok hus ska byggas

Yvonne Bromé (M); Föreningar fuskar med löneanställningar, projektdeltagarantal, och assistens.

Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh

Sammanträde tisdag 28/9. Detaljplanen för Lillsidan ska upp.

Regler för investeringar, nya fastigheter t.ex. Ett förslag ligger.

Janne Wigdell undrar om inte Statt-tomten ingår där. Följer delegationsordningar, och hur de har tolkats.

Sammanslagning av Vård- och omsorg och Soc. Kommer inte hanteras nästa vecka, fördröjt.

KF, måndags, detaljplan, Storskogen, Bredsand. Enköping växer, ca. 1000 personer/år. Hårt tryck utifrån, hur mycket kan vi växa? Hur växer vi hållbart, bättre på att se helheter, fler medborgardialolger behövs.

Utbildning; SKR, hot och hat mot förtroendevalda. Hårda krav på att vara politiker. Undersökning gjordes. Majoriteten av politikerna att det var oftast är ett bra klimat.

Medborgarförslag diskuterades. Kvalitén varierar på förslagen. Hur ska de hanteras? Kan kanske ersättas av medborgardialolger. Ska omvärldsbevaka hur andra kommuner hanterar frågorna. Janne Wigdell funderar på stadsdelsråd, närmare medborgarna.

Sammanslagning vård- och omsorgsförvaltningen

Presentations bifogas protokoll. KD drygt 1 år. UKJ och Lotta Tronét visat den för alla medarbetare. Sammanslagningen har med kommunens uppdrag att göra.

Mycket ska göras i kommunen och för att uppnå de mål som satts behövs insatser från många i organisationen. Tydligt ledarskap även från politiker.

Samspel med politiken är ytterst viktigt. Vi ska leverera kvalité och rätt tjänster. Klara uppdrag nu och i framtiden.

Bakgrund till sammanslagningen

Soc. chefen slutar, VO vill titta på nuvarande organisationsstruktur. Hur ska detta göras?

Syfte med förändringen

skapa bästa förutsättningar för en effektiv verksamhet för invånare, kunder/klienter och medarbetare. Även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Gemensam förvaltning men skilda nämnder.

Vad händer nu?

Genomförandeplan tas fram nu. Kommunikationskanaler, dialogform, gemensam samlingssida och återkommande informationsmöte. Tidslinje framtagen. Aktivitetsplan tas fram. Ärendet upp i KS i oktober, KTR får remiss, nov./dec. Tidsplan, se bif. ppt

Sammanslagningen ur ett tillgänglighetsperspektiv? KD återkommer i frågan med Lotta Tronét, som var sjuk idag Skicka, datum för rådsmöten till Anna Nilsson, som kan planera in nästa träff med kommundirektören.

Diskussion: Vinster? Myndighetsutövning, likartad mellan förvaltningarna. Utveckling och innovationskraft hinns inte med, kan bli bättre förutsättningar. Gemensamma behov kan ge bättre effekt.

Trafik och gata: parkeringstillstånd

Circle K, kolsvart. Ulundavägen, på gång

Västerleden, förstärka befintlig med armatur som belyser gång/cykelväg.

Trygghet, t.ex. övergångsstället biblioteket. Många osäkra vid övergång. Ändras? Övergångsställen togs bort för några övergångsställen. Inventering, korsningspunkter, förslag på återinförande. Ombyggnad av busshållplats vid biblioteket och då återinförs övergångsstället. Inte helt enkelt. Bilar ska inte kunna åka mer än 30 km/t. Återinföra vid Kungsgatan samt bygga farthinder.

Cykelvett skolungdomar? Diskuterat med polisen och skolorna. Temadagar trafiksäkerhet? En del skolor har på eget initiativ infört detta. Trygghetsrådet?

Delade fält? Målade linjer? Fasta hinder, inget att rekommendera ur säkerhetssynpunkt eller tex snöröjningen. Stockholmsvägen norr om Korsängsgatan, farthinder? Bilarna kör för fort. Ska ordnas.

Vilken överenskommelse finns med vaktbolagen? Upphandlad utförare på allmän mark. Hur ska övervakningen ske? Uppförandekod? Ska de nya automaterna tas bort? Rykten? Stämmer inte. Fler ska köpas in.

Parkeringsregler i kransorterna? Parkering vid Boulebanorna vid Grillby och Lillkyrka? Oscar återkommer

Många infrastrukturprojekt pågår: Stationsområdet, Fannakorset. Dec. Stockholmsvägen/österleden dec. Parkeringsöversyn pågår. Gång/cykelplanering, och parkering

Övriga frågor

Remiss till KTR. Flytta KTR 28/10? Planeringsdagar för politiker.

Miljöstationer, när man inte ser eller nåt upp. Synskadad ser inte. Rullstolsburen når inte upp.

P-tillstånd, egen lagstiftning.

Möte 28 okt. flyttas till 3/10.

MFD-enkätsvar till KTR. Fika önskemål

2021-05-27

Beslutande

Jesper Englundh (S), Yvonne Bromeé (M), Marianne van Aller (S), Katarina Lindberg, Funktionsrätt Enköping, Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping, Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping, Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping, Tilda Holstius, Funktionsrätt, Enköping och Heikki Tiitinen (KD)

Ersättare

Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping, Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping, Per Nordlander, Funktionsrätt, Enköping och Margareta Viberg, Funktionsrätt, Enköping

Övriga deltagare

Pernilla Madesäter, sekreterare, Oscar Forss, enhetschef, gata-park, Maurizio Freddo, trafikplanerare, trafikplanering och Anders Härdevik, grundskolechef

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerande Katarina Lindberg. P.g.a. sjukdom ersätt med Anneli Djurklou.

Paragraf 3

Godkännande av föredragningslistan

Paragraf 4

Oscar Forss och Maurizio Freddo, från gata/park

Informerar om aktuella frågor. Ombyggnad Enköpings station om 2 veckor. Anpassas för Stadsbusslinjenätet, en del busshållplatser flyttas och stängs av. Länkar bifogas. Fannakorset, ombyggnationer, blir cirkulationsplats. Vattenledningar bytas ut. Stockholmsvägen-Uppsalavägen, ny cirkulationsplats samt cykelväg. Ombyggnationerna klara Fanna, november 2021, Sthlmsvägen- Österleden nov/dec 2021.

Resecentrum nov 2021

Stadsbusslinjenätet startar om 1 år. Tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Parkeringsautomater i centrum ersätter gamla. Justerat antal och placering. 11 stycken istället för 18 stycken. Förtydligande skyltar. Nytt system sms och appar, inom några veckor. Ingen biljett.

Drivs av solenergi. Parkering och tillstånd – Enköpings kommun (enkoping.se). Max 150 meter till närmaste automat. Frågor om fysisk information tas tillbaka till projektgruppen.

Fler hänvisningsskyltar om betalning, bara kort eller sms. Åsikter om att det är för få automater. För långt avstånd. 40 parkeringar färre vid pendlarparkeringen, resecentrum. Problem med att boende ställer sig där också. Hämta/lämnazoner ses över. Antal appar har ökat. Finns 3 olika appar, upphandlade. Rullstolsburna behöver plats för i och urlastning. Om inte stannandeförbud, kan man stanna. Oscar Forss återkopplar om andra alternativ finns. Se bifogat svar. Får stanna på vägar, inte trottoar eller cykelväg.

Bussar eller husbilar kan parkera längs Långgatan, vid idrottshuset, vid nya badhuset och nära museet vid Kungsgatan 1 timme. Husbilar kan parkera vid hamnen Nyängsvägen och vid hamnmagasinet.

Oscar och Maurizio återkommer vid varje möte med aktuell information.

Ajournering för paus.

Paragraf 5

Anders Härdevik, grundskolechef

Anneli Djurklo, anpassningar? Minst ett barn i varje klass. Många hamna snett. Superföräldrar, SVT1, mycket bra. Hur ser det ut i Enköping?

En utmaning, men man behöver ingen diagnos för att få stöd. Inget register. Individbehov från F-åk 9. Tidiga insatser tidiga behov.

Alla har inte samma behov av insatser

NPF-säkrat Hummelsta, anpassning av helheten. Är i fokus. Inga färdiga lösningar. Misslyckande är inte bra. Stort dilemma, nuvarande skolsystem, är 170 år gammalt.= Alla är lika. Lärandemiljö är olika för att vara jämlik. Utmaningen är i fokus. Dialog, utbildning och fortbildning.

Grundidé. Struktur och förutsägbarhet är basalt. Gynnar även elever utan diagnos. Genomförbart? Ja, menar Anders. Finns inget motsatsförhållande. Finns 4400 elever. Varje barn måste utmanas individuellt. Jobbar systematiskt. Utbyter exempel. De arbetar mycket med normer och värden samt delaktighet och inflytande. Personligt ställningstagande, individens rätt att få det individen behöver för att lyckas. Handledare med djupare kunskaper finns på vissa skolor. Behövs inte enligt Anders. Varje enhet byggs upp med kompetens där det behövs. Blir risk för att det blir ens ansvar. Alla ska ha kunskaperna, det är allas ansvar.

En fråga om skillnad mellan elever och skolor. Varje skola inventerar elevers behov och efter bästa förmåga att tillgodose elevens behov.

13 % gick inte vidare till gymnasiet, så man är inte nöjda.

En fråga, utexaminerade elever som inte fick fullständigt betyg förra året på grund av Corona. Många har haft svårt att ta igen detta p.g.a. av att de behöver fysisk hjälp. Frågan får ställas till gymnasiechef Linda Lindahl.

Frågan om att det skiljer mellan skolor, hur mycket hjälp man kan få. Ska inte skilja på samma skola, då det är samma team. Korsängsskolan och Fannaskolan har kommit upp flera gånger. Fortbildas all personal i skolan? Övrig personal, t.ex. köket, ingår inte i skolpersonalen. Pedagogisk personal och fritidspersonal ingår.

Från föräldrar; extra personal för specifik elev tas bort. Hänvisning till budget blir svaret. Anders svarar att budget ska följas. Ska bedömas individuellt. Menar att det ska leda till nästa kliv i gymnasiet där det inte finns extra hjälp. Dialog med rektor, elevhälsoteam och specialpedagoger bestämmer detta. Ibland behövs ett lugn och det kan vara svårt i klassrummet, hur gör man? Inkludera och exkludera?

Handlar om dagens skolmiljösituation, med många elever i varje klass. Formen för skolan behöver förändras. Frågor kan mejlas till Anders Härdevik anders.hardevik@enkoping.se

Skola väst, får KTR vara med. Anders tar med sig frågan till projektgruppen.

Paragraf 6

Information från kontaktpersoner
Samhällsbyggnad

Per Nordlander, Katarina Lindberg, inga möten.

Utbildning

Arne Sundvall, Tilda Holstius. Ingen kontakt.

Miljö- och byggnad

Elsie Johansson, Aila Nylund Hälsoskydd presenterade vad de gör. inspektera solarier, tillfälliga boende etc. 2021. I skolan bakgrundsbuller kontrolleras. För höga nivåer. UPF har hand om idrottsanläggningar. Nya allmänna råd om bad. Hygien, städ, rening och desif. Nytt rapporteringskrav om farligt avfall. Rapportera till naturvårdsverket.

Upplevelse

Jan Wigsell, Nicklas Kleman, Nämndsammanträde i tisdags. Beslut Kulturhuset Joar. Nybyggen på gång vid Lillsidan, grundskola, paviljong Enavallen där KTR hoppas kunna vara delaktiga i planerna. .Mejla upplevelseforvaltningen@enkoping.se om man vill vara med på nämndmöten

Vård- och omsorg

Anneli Djurklo och Margareta Viberg, ingen kontakt.

Information från politiker
Miljö- och byggnadsnämnden

Marianne van Aller, (S)

Socialnämnden

Yvonne Bromeé (M) Frågor om särskolan, måste ha en utvecklingsstörning byts ut till intellektuell funktionsnedsättning. Enkät som gått ut till innevånare gällande årets stadskärna 2025 innehöll ordet funktionsvariation, och det ändras till funktionsnedsättning. BID

Överförmyndarnämnden

Heikki Tiitinen (KD) Förändringar för förvaltningen, advokater och jurister ska anställas nästa år. Flytt till nya stadshuset, tillgängligheten kontrolleras.

Vård- och omsorgsnämnden

Ingen representant

Information från kommunstyrelsen

Ärenden på KS på tisdag.

Ny ordförande, Peter Book (M)

KF tar beslut om budgeten 14 juni. Oförändrad skattesats.

Västmanlands lokaltrafik har haft möte. Det nämndes inget om Aroslänken (Västerås-Enköping-Uppsala) vilket Jesper har påpekat. Delårsrapporten visade inte direkt på måluppfyllelse.

Delegationsordningen diskuterades. Avbokningsavgifter med anledning av Corona. Dispens till 31 aug.

Bredsands ärende diskuterades. First Camp kommer inte göra några investeringar p.g.a. av läget. UPF och First Camp ska hålla rent enl. avtal. Bredsands camping, First camp, önskar tomträttsavtal (60 år), för investeringar typ servicehus. Svårt för kommunen att styra eller upphäva vad som sker med marken då. Långa hyresavtal eller kommunen tar över campingen själva. Årets stadskärna har dragit ut på tiden, ökade kostnader på grund av de, godkändes.

Ska rådsmötena vara öppna? Enligt arbetsordningen är de inte det.

Jesper menar att vi kan besluta om det själva, vi återkommer i frågan.

Övrigt

Tillgänglighetsbarometern, Humana tar tempen på kommuners tillgänglighetsarbeten. Vem besvarar denna enkät? Rutiner? Konstiga svar. Hur mycket påverkar enkätsvar budgeten och kommunens rykte? Vi tar frågan vidare till septembermötet.

Synpunkt, färdtjänst avslagen trots att ärendet ligger hos förvaltningsrätten sedan ett år, hur handläggs ärenden?

Jesper avslutar mötet och önskar alla en skön sommar.

Nästa möte torsdagen den 23 september 13.30-16.00

2021-03-18

2021-02-11