Kommun­fullmäktiges möten

Här kan du läsa om beslut, anmäla frågor till den allmänna frågestunden och följa möten via webb-tv.

Sammanträdesdatum

Vanligtvis börjar mötena klockan 18, undantaget är mötet då budgeten ska beslutas. Det mötet börjar redan på morgonen.

  • 14 februari - digitalt
  • 14 mars
  • 19 april
  • 16 maj
  • 13 juni
  • 19 september
  • 17 oktober
  • 14 november
  • 12 december

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänhetens frågestund äga rum. På kallelsen till respektive kommunfullmäktige står det om frågestunden kommer ske. Skicka din fråga till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunsekreteraren.

Rolf Carlsson, kommunfullmäktiges ordförande

E-post: rolf.carlsson@politiker.enkoping.se

Kommunsekreterare

E-post: kommunsekreterare@enkoping.se

Webb-tv

Du kan följa kommunfull­mäktiges möten direkt via webb-tv eller se dem i efterhand.

Nästa livesändning

19 september klockan 18.

Sidan aktiveras dagen innan mötet.

Tidigare sammanträden eller specifika ärenden

Kontakta kommunen om du vill ta del av tidigare sändningar eller specifika ärenden.

Beslut från senaste kommunfullmäktige

Här kan du ta del av några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges möte den 14 mars.

Allmänpolitisk debatt

Mötet startades med en allmänpolitisk debatt. Ämnet för debatten var Enköpings pågående utveckling från småstad till mellanstor stad. Alla partier fick ordet och möjligheten att bidra till debatten.

Genomförandeavtal, tomträttsavtal och sidoavtal med Inkluderande fastigheter AB för fastighet i Åkersberg godkänns

Under 2020 genomfördes det en markanvisningstävling för fastigheten Åkersberg 2:56. Tävlingen gällde bostäder som ska få användas med hyresrätt. Inkluderande fastigheter AB vann markanvisningstävlingen. Markanvisningen ska nu fullföljas genom tecknade av tomträttsavtal med tillhörande sidoavtal och genomförandeavtal. Genomförandeavtalet och sidoavtalet tecknas efter att bygglov beviljats i enlighet med markanvisning och detaljplanen. Den 2 juli 2021 fick bolaget ett beviljat bygglov för fyra flerbostadshus med totalt 61 bostadslägenheter. Bedömningen är därmed att markanvisningen kan fullföljas med tomträttsavtal.

Revisionsrapport för granskningen av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna samt lekmannarevisorerna gjort en granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. Den sammanfattade bedömningen är att kommunens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är helt ändamålsenligt och att bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är ändamålsenligt. Efter genomförd granskning lämnade PwC rekommendationer till kommunstyrelsen gällande möjliga åtgärder.