Kommun­styrelsens uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen har till uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Enköpings kommun. Vi har även till uppgift att samordna förvaltning och stöd som är gemensam för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen är formellt en nämnd, men har en särställning bland nämnderna i kommunen eftersom den har ett övergripande ansvar för uppföljning, utveckling och utvärdering av nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska utifrån sin styrande roll även kontrollera att kommunfullmäktiges övergripande mål och planer följs.

Kommunstyrelsen ska ha insyn, uppsikt och kontroll över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och i de kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommun­lednings­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar inom områden som kansli och utredning, kommunikation, HR, strategisk ekonomi samt utvecklingsavdelning. Nämnden ansvarar även för intern service till alla förvaltningar och i vissa fall kommunens bolag. Den interna servicen består av logistik, utvecklings- och utbildningsstöd, IT/tele drift, support och service, löne- och ekonomiservice samt kontor-, medborgar- och fordonsservice. Förutom dessa förvaltningar utförs en del av kommunstyrelsens uppgifter på samhällsbyggnadsförvaltningens plan och exploateringsavdelning.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen: arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning: kommunledningsförvaltningen som under januari 2019 skapats genom en sammanslagning av tidigare kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Dessutom arbetar plan- och exploateringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag.

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar cirka 140 medarbetare och chefer.

Lednings­funktion

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår sammanfattningsvis att leda, samordna, utveckla och följa upp nämndernas arbete vad gäller:

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • kommunens ekonomi och budgetprocess
 • utformningen av kommunens löne- och personalpolitik
 • kommunens interna och externa kommunikation
 • kommunövergripande strategiska satsningar

Uppdrag

Kommunstyrelsen får sitt uppdrag genom styrande lagstiftning som direkt pekar på KS eller uppdrag som KF delegerat till KS. Utöver de lagstyrda uppdragen har den politiska strukturen i Enköping valt att samla ett antal frivilliga uppgifter under KS.

1. Kommunstyrelsens ledande uppdrag

Genom direkt styrning i lagstiftning ska KS ansvara för tre processer: Omvärldsanalys, planering och uppföljning, utredning och beredning och hållbar samhällsutveckling och samhällsplanering.

2. Kommunstyrelsens stödjande uppdrag

I Enköpings kommun har KS ansvar för styrning och stöd inom HR, kommunikation och Kontaktcenter, inköp och upphandling och IT (del av).

3. Kommunstyrelsens serviceuppdrag

I Enköpings kommun levererar en central servicefunktion tjänster inom löneservice, ekonomiservice, medarbetarservice, kundstöd, logistik och IT (del av) genom intern försäljning.

För vem finns vi till?

Kommunstyrelsen är till för:

 • samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund
 • kommunens nuvarande och framtida invånare, företagare och besökare.

Effektmål

Enköpings utveckling bygger på utgångspunkter som handlar om att skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur och en styrning och ledning grundad på tillit. Ett led i att skapa en stark effektkultur är att det som tidigare var smartmål nu är effektmål.

I följande avsnitt konkretiseras kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning i form av kommunstyrelsens effektmål.

1. Få människor att växa

Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska känna stolthet 2018.

 • Nuläge december 2017: 71 %
 • Målet uppnått: 75 % eller mer
 • Nära målet: 71-74 %
 • Ej uppnått: 70 % eller mindre

Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska uppfatta kommunen som en attraktiv arbetsgivare 2018.

 • Nuläge december 2017: 65 %
 • Målet uppnått: 70 % eller mer
 • Nära målet: 65-69 %
 • Ej uppnått: 64 % eller mindre

80 procent av medarbetarna upplever att vi har väl fungerade informationskanaler inom kommunen.

 • Nuläge december 2017: 67 %
 • Målet uppnått: 80 % eller mer
 • Nära målet: 77-79 %
 • Ej uppnått: 76 % eller mindre

2. En hållbar framtid

God prognossäkerhet i kommunens ekonomiska rapporter möjliggör att relevanta åtgärder vidtas i rätt tid.

 • Nuläge december 2018: Målet ej uppnått
 • Målet uppnått: Mindre än 10 miljoner kronor från faktiskt utfall
 • Nära målet: 10-20 miljoner kronor från faktiskt utfall
 • Ej uppnått: Mer än 20 miljoner från faktiskt utfall

3. Utveckla ett jämlikt samhälle

Kötiden för att komma fram till kontaktcenter via telefon ska ligga på ett snitt under 2 minuter, beräknat på årsbasis.

 • Nuläge december 2018: 2,74 minuter
 • Målet uppnått: 0-2 minuter
 • Nära målet: 2-3 minuter
 • Ej uppnått: 3 minuter eller mer

I SCBs medborgarundersökning ska Nöjd-medborgar-index för bemötande och tillgänglighet öka.

 • Nuläge december 2018: 54
 • Målet uppnått: 55 eller mer
 • Nära målet: 54
 • Ej uppnått: 53 eller mindre

4. Ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

NKI – företag, ska varje år förbättras med slutmålet index 75 år 2020.

 • Nuläge december 2018: 63 poäng
 • Målet uppnått: 70 poäng eller mer
 • Nära målet: 63-69 poäng
 • Ej uppnått: 62 poäng eller mindre

5. Vårt varumärke

Nya infartsskyltar bidrar till att öka kommunens attraktionskraft

 • Nuläge december 2018: Målet ej nått
 • Målet uppnått: Skyltar är på plats
 • Nära målet: Beställs och sätts upp första kvartalet 2020
 • Ej uppnått: Om skyltar inte är på plats senast 1 april 2020