Social­nämndens uppdrag och ansvar

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. Nämnden ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det. 

För vem finns vi till?

Till socialnämnden kan alla kommuninvånare vända sig som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer och som behöver individuellt stöd. Det kan gälla barn som inte får sina behov tillgodosedda, människor med missbruksproblem eller människor som behöver ekonomiskt bistånd.

Social­nämndens uppdrag

Som myndighet ansvarar vi för att kommunen utför sina obligatoriska uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, alkohollagen och tobakslagen. Under vissa omständigheter har vi ansvar för gravsättning och då följer vi begravningslagen. Till vårt ansvarsområde hör också kommunens brotts- och drogförebyggande arbete.

Nämnden arbetar med:

 • bostadssociala frågor och stödboenden
 • brotts- och drogförebyggande arbete
 • ekonomiskt bistånd
 • familjerådgivning
 • familjerätt
 • individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen
 • kontroll av försäljning av receptfria läkemedel
 • mottagning av ensamkommande barn och unga
 • samhällsvård för barn och ungdomar
 • sysselsättning och arbetsträning
 • tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
 • tillsyn enligt tobakslagen (vissa delar)
 • uppgifter enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • uppgifter enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • våldsutsatta med särskilda skyddsbehov
 • öppenvård för vuxna samt barn och familj.

Organisation

Socialnämnden är en opartisk myndighet. I nämnden sitter förtroendevalda politiker.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 160 tjänstemän. Socialförvaltningen har två verksamhetsområden och en administrativ funktion: verksamhetsområde öppenvård, verksamhetsområde myndighet och administrativa enheten.

Verksamhetsområde öppenvård

Verksamhetsområde öppenvård vänder sig till barn, unga, familjer och vuxna som har problematik i sin situation, till exempel missbruk och beroende av alkohol och droger. Här kan den enskilde få hjälp genom att vända sig direkt till Familjens hus eller Nyängen öppenvårdsmottagning.

Verksamhetsområde myndighet

Verksamhetområdet arbetar med att utreda, fatta beslut och följa upp beslutade insatser för barn, ungdomar, familj och vuxna.

Administrativa enheten

Administra enheten är socialförvaltningens administrativa funktion. Den är uppdelad i tre delar: administration, ekonomi och reception. Enheten ansvarar också för uppföljningen av familjerådgivning, nämndsekreterare och systemansvar.

Styrning och uppföljning

Enköpings kommuns fullmäktige har beslutat om en långsiktig plan för 2020–2023. Planen fastställer inriktning av kommunens verksamhet med inriktningsmål och ekonomiska prioriteringar för de fyra åren.

Socialnämndens verksamhet bidrar till att uppnå de strategiska målen genom en verksamhet som främjar människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet till aktivt deltagande i samhällslivet i sin helhet och inte minst i Enköping. Utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga plan upprättar socialnämnden en långsiktig plan för 2020–2023 och årsplaner för vad som ska prioriteras per år. Den långsiktiga planen och årsplanerna är nämndens viktigaste styrdokument och fastslår nämndens politiska vilja för det kommande åren.

Socialnämnden rapporterar verksamhetsresultat samt utfall och analys av smartmål och eventuella uppdrag.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna ska ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finnas. I detta ledningssystem ingår bland annat:

 • dokumenterade processer och rutiner
 • beskrivning av samverkan
 • systematiskt förbättringsarbete såsom egenkontroll och genomförande av riskanalyser
 • utredning av avvikelser
 • klagomålshantering
 • Lex Sarah
 • dokumentation
 • sammanställning och analys av genomfört arbete
 • på vilket sätt personalen medverkar och bidrar till verksamheternas utveckling.

Verksamhetsplaner och avdelningsplaner

Det är i verksamhetsområdets verksamhetsplan och avdelningsplaner som medarbetarna bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att nå måluppfyllelse. Genom verksamhetsområdets verksamhetsplan och varje avdelnings egen plan är medarbetarna delaktiga i att formulera de verksamhetsnära målen, det vill säga hur verksamheten ska omsätta och verkställa nämndens mål.

Uppföljningsplan

Uppföljning av insatser och formulerade mål ska finnas dokumenterade i en uppföljningsplan där det också framgår hur, när och av vem uppföljningen ska genomföras.

Medarbetarna är delaktiga och aktiva i uppföljningen och att göra relevanta analyser av resultaten tillsammans med sin närmaste arbetsledning. Uppföljning och analyserna lämnas till socialnämnden vid årets delboksrapportering.