Tekniska nämndens uppdrag och ansvar

 

Tekniska nämndens ansvarsområde spänner över en komplex infrastruktur i form av fysisk planering, gator, belysning, vatten- och avloppsnät, förvaltning och nybyggnation av fastigheter, parker och grönområden, transporter av olika slag, städning i olika verksamheter och måltider i skolor och äldreboenden.

För vem finns vi till

Tekniska nämnden är till för:

 • Kommunens nuvarande och framtida invånare, företagare och besökare
 • Samtliga nämnder
 • Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare

Nämndens uppdrag och ansvars­områden

Tekniska nämnden har uppdraget att utforma, förvalta och utveckla det offentliga rummet. I det offentliga rummet ingår gatu- och parkmiljöer, grönområden och rekreationsområden, torg och hamnområde samt offentliga byggnader.

I uppdraget ingår att förvalta och utveckla mötesplatser för alla människor oavsett förutsättningar. Nämnden ansvarar för att kommunens parker och grönytor är uppskattade och inbjuder till rekreation. Nämnden ansvarar även för att kommunens lekplatser är säkra och pedagogiskt utformade, att kommunägda grönområden är välskötta och att våra torg och gatumiljöer är väl underhållna. Till uppdraget hör även att medverka till en fungerande trafikpolitik.

Nämnden ansvarar även för en hållbar användning och förvaltning av dricksvatten och avloppslösningar inom kommunens geografiska område.

Nämnden ansvarar även för att det tillagas näringsrika måltider inom kommunal verksamhet och att kommunens lokaler är välstädade.

Nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning samt förvaltning och värdebevarande av kommunens fastigheter och markinnehav. Nämnden ansvarar även för nybyggnation och fastighetsförnyelse, detta ska ske på ett energieffektivt och ansvarsfullt sätt.

Nämnden ansvarar för samhällsbetalda resor där färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd ingår.

Nämnden tillhandahåller även resurser och kompetens för arbetet med fysisk planering, naturvård, mark och bostadsförsörjning på uppdrag av kommunstyrelsen.

Utforma och sköta gator, parker, torg

Tekniska nämndens uppdrag är att utforma och utveckla det offentliga rummet, det vill säga gatu- och parkmiljöer, grön- och rekreationsområden, samt allmänna platser som torg- och hamnområden, publika byggnader.

Nämnden ansvarar för att parker och grönytor uppskattas av många och bjuder in till rekreation. Nämnden ansvarar även för pedagogiskt och säkert utformade lekplatser, välskött kommunägd skog, välstädade torg och gatumiljöer.

Utveckla mötesplatser

I uppdraget ingår att utveckla och förvalta mötesplatser för alla människor, oavsett deras rörelseförmåga, deras ålder eller var de bor i kommunen.

Fungerande trafik och parkeringar

Till nämndens uppdrag hör även att bidra till en fungerande parkerings- och trafikpolitik.

Dricksvatten och fungerande avlopp

Inom kommunens geografiska område ska nämnden erbjuda vatten av god kvalitet och rent avloppsvatten.

Goda måltider och rena lokaler

Nämndens uppdrag är även att laga näringsriktiga måltider inom kommunal verksamhet och svara för att kommunens lokaler är välstädade

Organisation

Till sin hjälp har tekniska nämnden en tjänstemannaorganisation, samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har cirka 300 anställda och leds av förvaltningschef Gunilla Fröman.

Styrnings- och uppföljnings­processen

Tekniska nämnden styr och följer upp mål både genom Nämndplanen och Kvalitetsplanen.

Målstyrning

Tekniska nämndens process för målstyrning av sina verksamheter består av två delprocesser. Nämndplanen anger ambitionen för den politiska viljeriktningen och förflyttningen under det aktuella året. Kvalitetsplanen är flerårig och ska säkra en effektiv och stabil leverans av kärnuppdragen eller huvuduppgifterna för nämnden.

Nämndplanen – ambition och politisk viljeriktning

Enköpings kommuns fullmäktige fastställer årligen inriktningen av kommunens verksamhet, med inriktningsmål och ekonomiska prioriteringar för kommande fyraårsperiod i Samhällsbygget Enköping. Tekniska nämnden bidrar genom sina effektmål till att den politiska viljeinriktningen för kommunen förverkligas.

Målen är strategiskt viktiga för nämnden och visar vad invånarna kan förvänta sig. Nämndplanen tydliggör även kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden med förväntade effekter.

Kvalitetsplanen – leverans av kärnuppdragen

Kvalitetsplanen är kopplad till fem målområden som är vägledande för målstyrningen och förbättringsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom att arbeta med våra fem målområden styr och utvecklar vi våra verksamheter och tjänster i önskad riktning. Kvalitetsplanens fem målområden är:

 • Leveranssäkerhet
 • Kundnöjdhet
 • Medarbetarskap
 • Hållbarhet
 • Ekonomi

Ständiga förbättringar

Tekniska nämnden arbetar med ständiga förbättringar i sina verksamheter med stöd av olika strukturer, metoder och verktyg. För att nå våra mål och möta framtidens utmaningar är förbättringsarbetet en mycket viktig del. Det finns förbättringsledare på förvaltningen som stöttar, utbildar och tränar verksamheten i utvecklingen av våra processer. Internrevision används som ett av flera verktyg för att utvärdera och fånga upp förbättringar.

Utvärderingar, analyser, samverkan, feedback och förbättringsförslag ligger till grund för hur vi utvecklar våra tjänster och arbetssätt. Målen för förbättringsarbetet finns även beskrivna i samhällsbyggnadsförvaltningens målbild "stolta samhällsbyggare" och de fel målområden som finns beskrivna i den.

Uppföljning

Tekniska nämnden följer upp effekterna av arbetet systematiskt och kontinuerligt för att säkerställa framdrift i både nämndplan och kvalitetsplan.

Uppföljning och analys

Tertial

Uppföljning och analys av mål i nämndplan och kvalitetsplan

Delår

Uppföljning och analys av effektmål och uppdrag.

År

Sammanställning av verksamhetsresultat samt utfall och analys av effektmål och uppdrag.

Tekniska nämnden sammanställer och analyserar måluppfyllelse samt verksamhetsresultat.

Rapportering av mål och ekonomi

Delår

Rapportera till kommunfullmäktige hur nämndens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

År

Rapportera till kommunfullmäktige hur nämndens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Verksamhetsresultat

Nämndens verksamheter har en driftbudget i balans. Huvuduppgifterna är vatten och avlopp, måltidsservice, fastighet, park och gata, städservice samt plan och exploatering.

Under året har tekniska nämndens verksamheter genomfört sina huvuduppgifter med driftbudget i balans. Vi har fortsatta utmaningar med våra äldre anläggningar där det idag är kostsamt och svårt att genomföra underhåll, utveckling och drift.

Extra ordinära händelser och resursbrist har inneburit att omprioriteringar gjorts under verksamhetsåret.

Nämndens huvuduppgifter

Vatten och avlopp

 • Leverans av hälsomässigt säkert vatten
 • Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp (dagvatten och spillvatten)
 • Förvaltning/VAanläggningarnas status (ledningsnät och VA-verk)

Måltidsservice

 • Rätt produkt i rätt tid, leverans av måltider inom skola, förskola och äldreomsorg
 • Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen

Fastighet

 • Säkerställa funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter
 • Produktion av nya objekt enligt beslut

Park och gata

 • Kommunens parker, torg och lekplatser är tillgängliga, trygga och fyller rätt funktionr
 • Kommunens infrastruktur (gator och gc-vägar) är tillgängliga och fyller rätt funktion
 • Trafiksäkra flöden för kommunens trafikanter

Städservice

 • Leverans av lokalvård inom kommunens verksamheter

Plan och exploatering

 • Markförvaltning
 • Nyttjanderätter
 • Exploateringsuppdrag