Nämndens uppdrag och ansvar

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknads­insatser och integrationsåtgärder.

För vem finns vi till?

Förskola och annan pedagogisk verksamhet har som målgrupp över 2500 barn och deras familjer. Förskolan och den pedagogiska verksamheten lägger grunden för barns livslånga lärande och möjliggör för föräldrar att arbeta och studera.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har som målgrupp över 5600 elever och deras familjer. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem utbildar framtidens medborgare och möjliggör för föräldrar att arbeta och studera.

Westerlundska gymnasiet utbildar framtidens arbetskraft genom att erbjuda Enköpings ungdomar gymnasieutbildning utifrån det programutbud som finns på skolan. Drygt 1300 ungdomar finns på WGY.

Komvux vänder sig till vuxna kommuninvånare som saknar eller behöver komplettera grundskole- eller gymnasieutbildning och/eller är nyanlända i Sverige och behöver lära sig det svenska språket. Inom ramen för komvux finns lärvux som erbjuder särskild utbildning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Vuxenutbildningscentrum (VUC) ger arbetsmarknadsanpassade utbildningar till kommuninvånare som vill satsa på en yrkesutbildning och erbjuder utbildning för dem som saknar eller behöver komplettera sin gymnasieutbildning.

Yrkeshögskolan (YH) anordnar eftergymnasiala yrkesutbildningar i samråd med yrkesbranscher utifrån behov på arbetsmarknaden. YH vänder sig till studerande från hela landet. Kunder hos YH är också företag knutna till de utbildningsinriktningar som bedrivs.

Arbetsmarknadsenheten (AME) sysselsätter långtidsarbetslösa, de som via arbetsförmedlingen och försäkringskassan är i behov av arbetsträning och arbetsprövning samt ungdomar genom ungdomssatsningar. AME sysselsätter också ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), elever från gymnasiets introduktionsprogram som är i behov av alternativ sysselsättning, SFI-studerande som ska genomföra språkpraktik samt ungdomar som söker kommunalt feriearbete.

Integrationsenheten har som uppdrag att hjälpa nyanlända med mottagande och bosättning i Enköpings kommun. En nyanländ är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl eller synnerligen ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga under två till tre år.

Nämndens uppdrag

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna utförs. Med skolväsendet avses förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt kommunens ansvar för de utbildningar som bedrivs inom yrkeshögskolan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning, föreskrifter samt enligt kommunens egna mål, riktlinjer och andra styrdokument.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd och därmed ansvarig för kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar. Det är kommunstyrelsen som tecknar kommunens överenskommelser med länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Organisation

Utbildningsförvaltningen har drygt 1 650 anställda. De flesta arbetar på enheter inom förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning vilket är de huvudverksamheter som nämnden ansvarar för. Varje sådan verksamhetsform har en verksamhetschef. Dessa ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med några andra nyckelfunktioner.

Verksamheten leds av en förvaltningschef som har sin placering på det gemensamma kontor som kallas utbildningskontoret. Tjänstemännen som arbetar där ger administrativ service till hela förvaltningen i form av stöd inom ekonomi, kommunikation, lokalfrågor, handläggning och myndighetsbeslut av olika slag.

Verksamhetsresultat

Budgeten för 2019 var 1 132,4 miljoner kronor och kostnaden blev 1 129,6 miljoner kronor. Det innebär ett överskott med 2,8 miljoner kronor.

Vissa delar inom nämndens ansvarsområde visar överskott medan andra visar underskott.

Svenska för invandrare (SFI) är ett exempel på en verksamhet som kostade mer än budgeterat. Deltagarnas grundutbildning var lägre än tidigare och de behövde därför mer stöd. SFI fick också en lägre andel av statsbidraget för nyanlända än beräknat.

Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott. Det beror på ökade försäljningsintäkter för servicepoolen, som är en del av arbetsmarknadsenheten.

Yrkeshögskolan kostar mer än budget. Det beror på att alla klasser inte varit fulla och att studenter har behövt individuell handledning.

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har haft färre barn och elever än budgeterat. När volymerna sjunker betalas lägre barn/elevpeng till förskolor och skolor. Inom förskoleklass och grundsärskola har det däremot varit fler än budgeterat. Kostnaden för barn med särskilda behov (tilläggsbelopp) har varit högre för förskola och grundskola vilket har gjort att överskottet minskat.

Nämndens tjänsteportfölj/huvuduppgifter

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna utförs. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd och därmed ansvarig för kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar.

Utöver de lagstadgade verksamheterna som nämns ovan erbjuder nämnden öppen förskola, natt- och helgomsorg, arbetsmarknadsåtgärder och yrkeshögskola.

Styrnings- och uppföljningsprocessen

Den långsiktiga nämndplanen för mandatperioden samt nämndens årsplaner anger en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen.

Varje enhets systematiska kvalitetsarbete är ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för huvudmannens nulägesbedömning.

Rutiner för uppföljning

Kommunfullmäktige har beslutat om långsiktiga mål för perioden 2020-2023 och alla nämnder har brutit ner dessa i långsiktiga mål för den egna verksamheten för samma tidsperiod. I ett kortare tidsperspektiv beslutar nämnden om en årsplan inför varje år där mer kortsiktiga mål formuleras.

Nämndens beslutade mål för verksamhetsåret implementeras i verksamheterna. Lokala mål sätts i verksamheten utifrån lokalt beslutade politiska mål, nationell styrning och identifierade utmaningar i verksamheten. Mål och aktiviteter beskrivs i en verksamhetsplan för verksamheten. Uppföljning av resultat sker genom internkontrollrapport till nämnden utifrån beslutad internkontrollplan. Nämnden beslutar om ny internkontrollplan utifrån nya kunskaper om områden som identifieras som risker för att inte nå goda resultat i verksamheterna.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar, utifrån verksamhetsanalys och omvärldsorientering, för kommunledning och kommunstyrelse vilka identifierade utmaningar och kostnader som finns inför kommande budgetår. Redovisningen blir underlag för budgetprocessen inför kommande år.

Verksamheternas kvalitet, uppnådda resultat och ekonomi följs upp varje tertial genom rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Tertial 1 redovisar verksamheterna arbetet med normer, värden, barns och elevers psykiska och fysiska hälsa, trygghet och studiero. Tertial 2 sker uppföljning av nyckeltal som till exempel betygsresultat och annan statistik. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgetramar för kommande verksamhetsår utifrån den information om kvalitet och utmaningar man fått i uppföljningssystemet och i den dialog med nämnd som skett om identifierade utmaningar.

Nya mål för kommande verksamhetsår sätts av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utifrån de kunskaper om verksamheternas resultat och kommande utmaningar som identifierats genom verksamhetsbesök, löpande kvalitetsuppföljning och redovisningen som skett löpande under året.

Nämnden genomför dessutom regelbundna verksamhetsbesök i samband med nämndsammanträden under hela året. Verksamhetsbesöken sker för att nämndens ledamöter ska ges tillfälle att möta elever och personal för att mer ingående kunna diskutera och få en bild av utmaningar som finns att hantera.

Nämnden får löpande rapporter vid sina sammanträden om den pågående verksamheten och träffar verksamheternas chefer för årliga planeringsseminarier.