Vård- och omsorgs­nämndens uppdrag och ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till kommunens invånare som har laglig rätt till det.

Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg utifrån det ansvar som kommunen har enligt vissa lagar:

 • socialtjänstlagen
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • hälso- och sjukvårdslagen för personer över 17 år.

Personal

Vård- och omsorgsnämnden är anställningsmyndighet och har ansvar för personal inom nämndens verksamhetsområde med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

Personuppgifter

Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

Verksamhets­resultat

Viktiga delar att styra verksamheten efter är hög nöjdhet kring delaktighet, trygghet och bemötande.

Nämndens verksamhetsresultat

De senaste årens mätningar visar hög grad av nöjdhet med de insatser förvaltningen ger både i särskilt boende och i det egna hemmet. Det visar såväl förvaltningens egen enkät som Socialstyrelsens stora enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" där Enköping genomgående har ett högre nöjdhetsresultat än både länet och riket.

Nämnden ser fortsättningsvis att hög nöjdhet kring delaktighet, trygghet och bemötande är viktiga delar att styra verksamheten efter.

Nämndens tjänsteportfölj och huvuduppgifter

Tjänster, lagkrav

 • Handläggning och verkställighet av enskilda ärenden av vård, omsorg och hjälpkaraktär.
 • Kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen för personer över 18 år, dock ej de uppgifter som åligger socialnämnden enligt reglementet.
 • Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.
 • Kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tjänster utöver lagkrav

 • Träffpunktsverksamhet
 • Seniorgym
 • Stöd till personer med syn- och hörselnedsättning
 • Sysselsättning inom psykiatriverksamhet

Styrning och uppföljning

Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten ett systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att säkra kvaliteten inom Enköpings vård- och omsorgsverksamheter bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten i enlighet med:

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9,
 • 6 §, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
 • 31 §, hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763)
 • 3 kap. 3 §, socialtjänstlagen (SoL 2001:453)
 • 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)

Olika metoder

Vård- och omsorgsförvaltningen har flera metoder för att förbättra och utveckla verksamhetens resultat genom ständiga förbättringar. Metoderna, riktlinjerna och verktygen finns samlade i det av nämnden fastställda kvalitetsledningssystemet.

Plan för intern kontroll

Nämnden antar varje år en särskild plan för genomförandet av intern kontroll. Den interna kontrollen ska resultera i förslag till förbättringar. Syftet är att stärka styrningen och att vidareutveckla de interna kontrollprocesserna. Det sker en kontinuerlig kvalitetssäkring av verksamhetens rutiner och processer. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

Tillsyns- och uppföljningsarbetet utifrån socialtjänsten och hälso- och sjukvården ligger på tre plan och gäller såväl egen regi som privata utförare:

 • Individuppföljning
 • Verksamhetsuppföljning
 • Avtalsuppföljning

Återrapportering av ovanstående uppföljningar sker kontinuerligt till vård- och omsorgsnämnden.