Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område. Planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Foto på en vit stenkyrka och en kyrkogård. Kyrkan har svart tak. Kyrkogården har grönt gräs och några gravstenar.

Fyra fördjupade översiktsplaner

Enköpings kommun har fyra gällande fördjupade översiktsplaner:

  • Enköpings tätort
  • Örsundsbro tätort
  • Grillby
  • Hummelsta

De fördjupade översiktsplanerna ska uppmärksamma allmänna intressen, kommunens miljösituation och riksintressen. De är också ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Vägledning och stöd

Både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande när kommunen skapar detaljplaner och prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande.

Mer information

Enköping

Grillby

Hummelsta

Örsundsbro