Djurhållning och lantbruk

Beroende på omfattningen av din miljöfarliga lantbruksverksamhet kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller behöva göra en anmälan till kommunen.

Prövning eller anmälan om lantbruksverksamhet

Du måste lämna in anmälan om miljöfarlig lantbruksverksamhet till kommunen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du måste också göra en egenkontroll för att undvika onödig miljöpåverkan.

Lantbruk med fler än 100 djurenheter

Om du har stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter måste du anmäla det till kommunen. Du ska räkna ihop djurenheterna för alla dina djurslag.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen.

Anmälspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är mellanlagring av slam (mer än 10 ton) eller en fiskodling där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår eller ett lantbruk med fler än 100 djurenheter. Miljöfarliga verksamheter är uppdelade i beteckningarna A, B och C.

Spridning av slam

Producenten av avloppsslammet ska lämna en innehållsdeklaration till den som ska sprida slammet. Deklarationen ska innehålla uppgifter om ursprung, behandling och lämplig giva med avseende på fosfor, kväve samt metallinnehåll. Obehandlat avloppsslam måste brukas ned inom ett dygn från spridningen och får inte skapa olägenhet för närboende.

Här får du inte sprida slam

Du får inte sprida avloppsslam på betesmark, åkermark som ska användas som bete eller på mark där vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader räknat från spridningstillfället. Du får heller inte sprida avloppsslam på mark med odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt (utom träd). Samma sak gäller för mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som normalt är i direktkontakt med jorden och äts råa inom 10 månader före skörd.

Spridning av bekämpningsmedel för klass 1L eller 2L

För att du ska få sprida bekämpningsmedel av typen klass 1L eller 2L, krävs tillstånd respektive behörighet. Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som ordnar utbildning för behörighet och utfärdar tillstånd. Du får aldrig sprida bekämpningsmedel på naturbetesmark eller ängar. Kontakta Länsstyrelsen på telefon 010-22 33 000.

Förvaring av bekämpningsmedel

Du kan lösa förvaringen av bekämpningsmedel på många sätt. Men tänk på att du alltid måste förvara dina bekämpningsmedel avloppslöst, på hårdgjort golv, invallat, frostfritt, ventilerat, inlåst och uppskyltat. Det måste också vara svåråtkomligt för barn och obehöriga. Sanieringsmedel ska finnas lättillgängligt och det ska vara skiljt från foder och livsmedel.

Spridning av växtskyddsmedel

Vill du sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde måste du ansöka om dispens hos kommunen. Du får inte påbörja behandlingen innan du fått en dispens.

Tänk på att ansöka om dispens via vår blankett i god tid. Handläggningstiden är på sex veckor från att ansökan är komplett. Om kommunen behöver få in kompletteringar kan det ta längre tid än så.

Användning av växtskyddsmedel

Det finns ett allmänt krav om registrering och dokumentation över användning av växtskyddsmedel. Kravet på dokumentation omfattar alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel, även växhusodlare. Sprutjournalen ska sparas i tre år.

Egenkontroll

Syftet med en egenkontroll är att undvika onödig miljöpåverkan. Alla som har en verksamhet ska enligt lag ska se till att förebygga sånt som kan skapa besvär för hälsa eller miljö. Det kan till exempel vara att planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte.

Intervaller för egenkontroll

Är ditt företag inte anmälnings- eller tillståndspliktigt gäller grundkravet på egenkontroll enligt kapitel 26, paragraf 19 i miljöbalken. Om ditt företag är det, enligt miljöbalken, gäller mer omfattande krav, framförallt på dokumentationen av egenkontrollen. Förutom grundkravet som gäller för mindre verksamheter gäller då även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Miljörapport

En tillståndspliktig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast 31 mars varje år. Du skickar den digitalt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Lämnar du in miljörapporten för sent eller missar att lämna in den, får du betala en miljösanktionsavgift.

I miljörapporten ska du bland annat redovisa hur din verksamhet tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken samt villkoren i ditt tillstånd.

Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS).