Köldmedier

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du kan behöva anmäla din anläggning, skicka in rapporter och fylla i ett skrotningsintyg.

Regler och rutiner för köldmedie­anläggning

Du som är operatör, det vill säga ansvarig, för en köld­medieanläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Att tänka på vid installation

Vid planering av nyinstallation ska du välja utrustning med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och mängd så att anläggningen påverkar miljön så lite som möjligt. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig.

Som verksamhetsutövare bör du känna till främst förordningen om flourerade växthusgaser (2016:1128), förordningen om ozonnedbrytande ämnen (2016:1129) och F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 5017/2014 om vissa flourerade växhusgaser). Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomgas.se och på Naturvårdsverkets webbplats.

Anmäl anläggning

Du måste göra en anmälan till kommunen om anläggning av köldmedier. Det ska du göra innan installation eller konvertering om du är eller tänker bli operatör för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Sanktionsavgift om du inte följer reglerna

Kommunen är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte följer specifika regler i miljöbalken. Pengarna från avgiften går till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser är utebliven läckagekontroll, ingrepp i köldmediesystem av någon som inte är certifierad, utebliven eller sent inkommen rapport för årlig läckagekontroll.

Byte av operatör

Om du inte längre ska vara operatör för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du informera oss. Vi debiterar tillsynsavgiften till den operatör som är registrerad på anläggningen.

Skrotning av anläggning

När du ska du skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker och skicka in ett skrotningsintyg till kommunen. Det gäller anläggningar för kyl- eller värmepumps­utrustning som innehåller 14 ton koldioxid­ekvivalenter eller mer.

Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget kan skickas med årsrapporten.

Avgifter

När du är en operatör för en köldmedie­anläggning med rapporterings­skyldighet betalar du en fast avgift som motsvarar två timmars handläggningstid. Timavgiften är 1 310 kronor. Avgiften gäller ett kalenderår och du betalar i förskott.

Rapportering av köldmedier

Du måste varje år rapportera resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Resultatet under år 2021 ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2022 till kommunen. Rapporten ska undertecknas av operatören eller vara försedd med operatörens elektroniska underskrift.

Årsrapporten för 2021 omfattar förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Rapportens innehåll

Enligt lagstiftningen ska rapporten innehålla:

 • operatörens namn och organisationsnummer
 • fastighetsbeteckning
 • belägenhetsadress
 • kontaktuppgifter
 • namn och certifikat på teknisk personal
 • datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • certifierad kylentreprenör
 • mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Certifierade kylentreprenörer

Kontrollerna måste utföras av en certifierad kylentreprenör. Information om dessa hittar du hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Det är viktigt att hålla reda på datum när kontrollen har utförts. Det får inte gå mer än tolv, sex respektive tre månader mellan kontrollerna beroende på anläggningens storlek. Om anläggningar har ett läckagevarningssystem förlängs tiden med det dubbla.

Skicka in årsrapporten

Skicka årsrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen via brev eller e-post så att den har kommit in senast den 31 mars 2022.

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

E-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Regler vid läckagekontrol

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som är operatör för en köldmedieanläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Ny lagstiftning

Lagstiftningen inom köldmedieområdet ändrades 2017. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Det finns flera nyheter i lagstiftningen som kan påverka hur ofta du behöver kontrollera läckage på dina aggregat. Bland annat kan vissa aggregat behöva fler läckagekontroller, medan andra inte behöver kontrolleras alls. Det kommer också att på några års sikt bli ont om de mest växthuspåverkande f-gaserna, som exempelvis R404A.

Den lagstiftning en verksamhet bör känna till är främst:

 • förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
 • förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
 • F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser).

Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomfgas.se och på Naturvårdsverkets webbplats.

Mängd i ton koldioxidekvivalenter

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i stället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU- förordningen. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

 • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till den dubbla.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än tre kilo måste läckagekontrolleras, om det innehåller minst fem ton koldioxidekvivalenter.

GWP-värde

Varje köldmedium har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential). Det är ett värde som talar om hur stor påverkan på växthuseffekten köldmediet har jämfört med koldioxid. Koldioxid har ett GWP-värde satt till 1.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmedium med gasens GWP-faktor. I bilaga I och II till F-gas förordningen 517/2014 finns tabeller med värden för GWP. På kylbranschens webbplats finns också ett verktyg för omräkning i Anläggningskollen där man kan få hjälp med beräkningen.