Person­uppgifter (GDPR)

Dataskydds­förordningen eller GDPR styr hur man får behandla personuppgifter. Läs om hur vi hanterar personuppgifter eller begär rättelse eller radering.

Begära ut personuppgifter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter kommunen har om dig och hur de hanteras. Du har också rätt att bland annat begära rättelse och radering. 

  • Du kan skicka e-post till kommunen.

E-post: kommunen@enkoping.se

Du kan skicka e-post till respektive nämnd.

Du kan skicka e-post direkt till kommunens dataskyddsombud.

E-post: dataskyddsombud@enkoping.se

Tänk på att inte skicka uppgifter av känslig karaktär via e-post. Det är inte tillräckligt säkert för dessa uppgifter. Läs mer om vilka uppgifter du inte bör skicka via e-post hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du kan använda vår blankett.

GDPR står för General Data Protection Regulation. I Sverige heter den Dataskyddsförordningen.

Kommunens hantering av personuppgifter

Inledning

Här förklarar vi övergripande hur kommunen behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och ger dig kontaktvägar för hur du utövar dem och om du vill ställa frågor.

De flesta av kommunens verksamheter är styrda av lag och då behövs vissa personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter. Varje nämnd i kommunen är ansvarig för att de personuppgifter just de bestämmer över behandlas korrekt.

Du har alltid rätt att få information om hur vi hanterar dina personuppgifter och att invända mot hanteringen. Ibland är vi skyldiga enligt lag att ha dina personuppgifter och ibland kan vi anpassa oss.

Vi strävar också efter att ha god informationssäkerhet kring informationen vi har om dig.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information både från dig själv och från andra källor. När du lämnar ifrån dig personuppgifter om dig själv ska du få information om vad som kommer hända med dina personuppgifter om du inte känner till det sedan tidigare. Vad vi samlar in och varför skiljer sig från olika verksamheter.

I verksamheter som handlar om att utfärda tillstånd och liknande behöver vi ofta ganska mycket personuppgifter för att det ska gå rätt till, till exempel din adress och ditt personnummer och andra uppgifter som behövs för ärendet.

För andra typer av kontakt med kommunen behöver vi i regel inte lika mycket uppgifter, och inte lika länge. Det kan till exempel vara någon enstaka kontaktuppgift.

Skickar du frivilligt in en stor mängd uppgifter till exempel i löpande text i ett mail kan vi i vissa fall vara tvungna att spara dem trots att vi inte behövde dem från början. Det är för att vi enligt lag måste spara handlingar, exempelvis när du söker ett jobb eller skickar in ett medborgarförslag.

Hur länge vi sparar dina uppgifter kan skilja sig åt för olika hanteringar. För att få reda på gallringstider för dina personuppgifter behöver du vända dig till personuppgiftsansvarig nämnd. Ofta måste vi arkivera dina personuppgifter i kommunarkivet enligt arkivlagen.

Nedan kan du läsa mer om vilka typer av personuppgifter vi samlar in i olika verksamheter.

Vanliga lagstöd

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska all personuppgiftshantering ha stöd i lag. Det är dels i dataskyddsförordning men också i annan svensk lagstiftning såsom i dataskyddslagen och speciella lagar om personuppgifter på vissa området, till exempel inom vården.

De flesta av kommunens verksamheter är styrda av lag och då behövs vissa personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter. Vi är också skyldiga enligt lag att spara allmänna handlingar.

Mycket av den information kommunen har om personer har vi för att utföra olika myndighetsuppgifter. Det kallas då för att vi behöver personuppgifterna för att utföra uppgifter av allmänt intresse, så som skolverksamhet.

Verksamheter och nämnder

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få kopior på dem. Denna rätt kallas rätt till tillgång. Den får utövas när som helst, utan kostnad, men med rimliga intervaller.

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Du har rätt att be om att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt om att be om att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli glömd).

Du har också rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Begränsa betyder att personuppgifterna bara får behandlas för vissa avgränsade syften på personens begäran. Det kan vara fallet när du har begärt en radering eller en rättelse och du vill att vi begränsar behandlingen till dess att en prövning är klar.

I vissa fall har du också rätt att få dina uppgifter flyttade, så kallad dataportabilitet.

Nämnden är ansvarig för att du kan utöva dina rättigheter i enlighet med GDPR. Om nämnden fattar ett beslut som går dig emot om dina personuppgifter har du rätt att få ett beslut om det som du kan överklaga till förvaltningsdomstol.

Du har också rätt att vända dig med klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet. Du kan också ha rätt till skadestånd om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Kontakta data­skydds­ombud och personuppgifts­ansvarig

​Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig är det enklast att kontakta kommunens kontaktcenter.

Du kan även mejla kommunens gemensamma dataskyddsombud.

E-post: dataskyddsombud@enkoping.se