Lillkyrka förskola

Lillkyrka förskola ligger mitt i naturen och är sammanbyggd med Lillkyrkaskolan. Förskolan består av fyra avdelningar.

Barn ute på gård med pedagog.

Fakta om förskolan

  • Adress: Skolvägen 2, 745 97 Enköping
  • Telefon: 0171-62 74 16
  • År: 1–5 år
  • Antal: 70 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vi arbetar engagerat med natur, miljö och hälsa. Vi vill att barnets tid i förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. På förskolans stora gårdar finns både natur och ordnade ytor, som till exempel cykelslingor.

Från förskolan är det nära till en fin skog. Det ger oss möjlighet att erbjuda våra barn mycket tid för skogsvistelse. 

Miljö och hållbar utveckling genomsyrar verksamheten. Barnet får lära sig att värna om och vårda naturen och framförallt att njuta av den.

Vi tillbringar stor del av dagen utomhus där barnen får möjlighet att utvecklas utifrån läroplanens målområden genom bland annat mycket rörelse och samspel med andra barn och pedagoger.

Vi möter alla barn utifrån deras intressen och förmågor. Vi vill väcka deras nyfikenhet, få dem att vilja prova nya saker och lära sig att lita till sin egen förmåga. Våra projekt och teman bygger på läroplanen och utgår från barnens intressen. 

Vi serverar mat från Lillkyrkaskolans kök.

Foto på Lillkyrka förskola. En envåningsbyggnad av tegel.

Arbetssätt

Vi arbetar efter kommunens verksamhetsidé som grundar sig på att alla barn har rätt till en likvärdig förskola. Demokratiuppdraget är utbildningens utgångspunkt.

Förskolan är en lärande mötesplats där barn har rätt att leka, förundras och känna framtidstro.

Vårt mål är att vi vill ha trygga och nyfikna barn som utvecklas i sin egen takt. Vi samarbetar med Lillkyrkaskolan för att skapa trygga övergångar mellan förskola och skola.

För oss på Lillkyrka förskola är det viktigt att föräldrar och barn känner en trygghet hos oss och vi lägger stort fokus vid det språkliga arbetet.

Vi jobbar nära Lillkyrkaskolan. Vi besöker skolan med våra äldsta barn för att barnen ska vara trygga när de börjar förskoleklass. Då har de hunnit lära känna miljön, pedagogerna och många av de andra barnen.

Lokaler

Förskolans lokaler är från början av 2000-talet och renoverat 2019. Lokalerna är anpassade efter barnens åldrar, intressen och behov. Vid varje hösttermin flyttar barn och personal till en ny avdelning som ska ge dem nya utmaningar.

Vi har en stor utemiljö uppdelad på tre gårdar där naturen tagits tillvara med träd och buskar. Gårdarna är varierande och inspirerar till lek, fantasi och utveckling.

Utifrån barnens ålder och mognad får barnen möta olika miljöer ute, exempelvis genom skogspromenader eller genom att upptäcka miljön i våra närområden.

Måltider

Vi får vår lunch från köket på Lillkyrkaskolan där kunnig personal från måltidsservice lagar maten. Vi äter varierande måltider, har alltid ett vegetariskt alternativ till lunch och erbjuder specialkost. Frukost och mellanmål tillagas av förskolans personal.

Måltiden ska vara en lugn, trevlig och lärorik stund. Under måltiden blir det tid för att reflektera, berätta och fråga. Vi tränar automatiskt på olika ord, begrepp, matematik och turtagning. Barnen får göra egna val och utifrån mognad utmana sig själva med de olika delar en måltid innehåller.

Bibliotek och bokbuss

Bokbussen kommer till förskolan en gång per månad. Då går en grupp barn tillsammans med pedaogerna ombord och lånar böcker efter barnens intressen och teman på avdelningen. Böckerna är ett hjälpmedel som hjälper barnen att sätta ord på verkligheten och sina känslor.

Böckerna ger barnen en större förståelse och de väcker fantasin och lusten att leka. De bjuder också in till diskussion om av som är verklighet och vad som är fantasi. Förskolan går också på bibliotekets teatrar och sagoföreställningar.

Vi jobbar mycket med språket och försöker att utöka barnens ordförråd. Pedagogerna förklarar och benämner vad som händer under hela dagen.

Vi använder oss av bilder och tecken som stöd för att utveckla barnens språkkunskaper. Förskolan arbetar utifrån modellen Före Bornholm för att stödja barnen i deras språkliga utveckling.

Inskolning och introduktion

Vi har en föräldraaktiv introduktion som utgår ifrån varje enskilt barns behov. Hur lång tid introduktionen tar är olika, men vi vill att vårdnadshavare är beredda att avsätta två veckor. Detta för att introduktionen ska kunna anpassas utifrån barnets behov.

Med en föräldraktiv introduktion innebär det att vårdnadshavarna aktivt är närvarande och deltar i alla aktiviteter på förskolan.

Första introduktionsdagen är cirka en timme och då är det genomgång av praktiska frågor, rutiner och en visning av lokalerna. Efter det så anpassas introduktionen efter barnens behov i dialog mellan pedagoger och vårdnadshavare.

Välkommen att kontakta oss om ni vill komma på besök inför valet av förskola.

Föräldra­samverkan

Vi har utvecklingssamtal två gånger per år och föräldramöte en gång per år. Vårdnadshavarna kan be om extra samtal vid behov. Vi lägger stor vikt vid att ha goda relationer till vårdnadshavare och barn. 

En utav de viktigaste delarna under vår dag är den dagliga kontakten mellan förskolan och vårdnadshavare. Vi pratar med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning, för oss är det viktigt att alla känner sig välkomna.

Förskolan använder sig av lärplattformen Infomentor. I Infomentor kan vårdnadshavarna lägga in schema, kontakta pedagoger, frånvaroanmäla, boka utvecklingssamtal med mera. Det är även i Infomentor som pedagogerna bloggar om verksamheten och vad som sker.

Det ger vårdnadshavare möjlighet att få en inblick i vad som sker under dagarna på förskolan.

Värdegrund och lokala styrdokument

Alla barn ska få en positiv och värdefull vardag. Vi ska respektera varandra, lära av varandra och ser olikheter som något bra.

All personal på förskolan har en anmälningsplikt till socialtjänsten för barnens bästa och välmående.

Kontakta rektor om du vill ta del av aktuella planer och styrdokument.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Lillkyrka förskola.

Avdelning

Blåsippan

Telefon: 0171-62 63 89
E-post: lillkyrka.blasippan@enkoping.se

Vitsippan

Telefon: 0171-62 68 04
E-post: lillkyrka.vitsippan@enkoping.se

Smörblomman

Telefon: 0171-62 68 13
E-post: lillkyrka.smorblomman@enkoping.se

Gullvivan

Telefon: 0171-62 68 12
E-post: lillkyrka.gullvivan@enkoping.se

Rektor

Gisela Renman
Telefon: 0171-62 74 16
E-post: lillkyrkaforskola@enkoping.se