Enöglaskolan

Vi är stolta över att vi når goda resultat och jobbar bra med elevernas trygghet på skolan. Läs mer om hur vi gör det här nedan.

En elev sitter vid sin dator och ler mot kameran.

Enöglaskolan ligger på Västerleden på Lillsidan i Västerledsskolans gamla lokaler.

På Enöglaskolan går elever från F-klass till årskurs 9. Vi har omkring 500 elever och är omkring 70 personer i personalen. Av lärarna är de flesta legitimerade.

Undervisning utomhus, vistelse i skog och mark, samt estetisk verksamhet är viktiga inslag i vår verksamhet i alla årskurser och på fritidshemmet.

Skolan har ett trygghetsteam som arbetar utifrån vår plan om kränkningar och diskriminering, men också en grupp som ordnar aktiviteter på rasterna, något som visat sig framgångsrikt.

Matsal och skolmat

I vår matsal arbetar fem personer. Till lunch serveras alltid minst två olika maträtter, vegetariska alternativ samt en fräsch salladsbuffé. Elever i fritidshemmet erbjuds frukost och mellanmål. Matsalen är ljus och fräsch med en scen där bland annat kulturskolan uppträder med våra elever.

Lokaler

I väntan på ny skola fräschar vi upp befintliga lokaler. I nuläget har vi väl fungerande lokaler och gott om utrymme. Vi har bland annat slöjdsalar, hemkunskapssalar och musiksal.

Foto av Enöglaskolan. Det är en gråvit flervåningsbyggnad.

Skolbibliotek

För våra elever och pedagoger är skolbiblioteket och skolbibliotekarien viktiga i arbetet med språk- och läsutveckling. Skolbiblioteket är placerat centralt och lättillgängligt.

Digitala verktyg

Vi erbjuder iPads, och från åk 4 får eleverna ta med dessa hem.

Värdegrund och lokala styrdokument

Vår värdegrund

 • Vi vet att alla vill och kan lära
 • Vi utgår från varje barns individuella förutsättningar och skapar möjligheter för ett livslångt lärande
 • Vi har ett arbetsklimat präglat av lust och glädje
 • Vi vill att alla ska känna sig trygga
 • Vi visar omtanke och respekt, alla ska bli sedda, vara delaktiga och känna sig betydelsefulla
 • Vi tar avstånd från kränkande ord och handling

En av våra utgångspunkter i värdegrundsarbetet är diskrimineringsombudsmannens (DO) Husmodellen.

Fritidshem

På fritidshemmet kan barnen vara före och efter skoldagen och under lov.

Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande, erbjuder dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Enöglaskolans fritidshem öppnar klockan 6.30 och stänger klockan 18.00. Öppningen sker på avdelning Sälen för de som går i F-klass och årskurs 1, och på avdelning Delfinen för årskurs 2-6.

Från 17.00 slås avdelningarna ihop och alla barn hämtas på avdelningen Sälen.

Fritidshemmet har tillgång till idrottshall, utemiljö, hemkunskap och musiksal under fritidstiden

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Enöglaskolans trygghets­arbete

Vi jobbar dagligen för att elever ska känna sig trygga i skolan. Du kan kontakta oss om du vill ta del av vår trygghetsplan.

Elev­inflytan­de

På Enöglaskolan är samarbete med elever och föräldrar viktig. Här beskriver vi hur vi gör det.

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar vilket ökar lusten att lära. I följande forum kan eleverna uttrycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

I elevrådet deltar representanter från alla klasser. Elevrådets styrelse består av elever från de äldre årskurserna. Deras uppgifter är, bland annat, att sammanställa och diskutera klassrådens förslag, och att vidarebefordra det till berörda. Att verka för trivsel och gemenskap på skolan och att representera eleverna inför skolledning, lokal styrelse eller andra organisationer.

I år har elevrådet fått pengar från skolnämnden att använda till aktiviteter som främjar sammanhållning och trivsel på skolan. De deltar också aktivt i framtagandet av den nya skolans miljö samt är med vid rekrytering av ny personal.

Klassråd

På klassråden kan eleverna ta upp frågor som är viktiga för dem. Elevrådsrepresentanterna tar med sig frågorna till elevrådet.

Föräldra­samverkan

För oss är det viktigt att du vet hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. Därför är kommunikation och dialog viktigt.

Föräldramöte

Föräldramöte hålls en gång per termin i respektive årskurs.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Då samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker en gång per termin. I många årskurser har vi elevledda samtal och vårt mål är att alla ska ha det.

Samtalet handlar om elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen, kursplan och kunskapskrav. En gång per läsår ska läraren även skriva en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) för de elever som inte får betyg.

Sociala medier

Enöglaskolan har en facebook-sida och ett instagramkonto för hemkunskapslektioner.

Facebook

Hemkunskap

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Enöglaskolan.

Sjukanmäl

Anmäl eleven senast 8.00 varje dag som barnet är sjukt. Du kan anmäla högst två dagar i taget genom InfoMentor. Vill du sjukanmäla fler dagar i följd gör du det genom att ringa och lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Telefon: 0171 62 59 90

Expedition

Telefon: 0171-62 59 90

E-post: enoglaskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Maria Söderlind
E-post: maria.soderlind@enkoping.se
Telefon: 0171-62 53 90

Biträdande rektor, ansvar för elever med behov av extra stöd.

Calle Flygelholm
E-post: calle.flygelholm@enkoping.se
Telefon: 0171-62 58 74

Fritidshem

Sälen (förskoleklass)

Telefon: 0171-62 53 22

Hajen (åk1)

Telefon: 0171-62 58 72

Krabban (åk2)

Telefon: 0171-62 63 98

Klubben

Telefon: 0171-62 52 96

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 69 15

Kurator

Telefon: 0171-62 56 68

Psykolog

Telefon: 0171-62 67 10

Skolläkare

Träffas enligt överenskommelse med skolsköterska

Matsal och kök

Kökschef

Telefon: 0171-62 53 20
E-post: birgitta.pettersson@enkoping.se

Fakta om skolan

 • Adress: Västerleden 155, 745 62 Enköping
 • Telefon: 0171-62 59 90
 • År: F-9
 • Antal: Cirka 500 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun