Hummelstaskolan

Här berättar vi kort om vår skola. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss eller komma på besök.

Foto på en lärare med sina två elever som ler mot varandra.

Fakta om skolan

 • Adress: Gamla vägen 34, 745 71 Enköping
 • Telefon: 0171-62 70 50
 • År: F–6
 • Antal: 250 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun

På Hummelstaskolan arbetar vi med Hummelstastilen där nyckelorden är respekt och hänsyn. Vi får trygga och positiva barn genom att arbeta utifrån ett praktisk- estetiskt tänkande, där eleverna ges möjlighet att använda alla sinnen.

Matsal och skolmat

All skolmat lagas på skolan av två personal i köket. Vi har två matsalar för att kunna dela på eleverna och få en lugnare matsalsmiljö.

Lokaler

Vi har tillgång till två idrottshallar och har traditionell idrottsundervisning. I den ena hallen finns en klättervägg som vi använder i idrottsundervisningen och på fritids. 

Foto av Hummelstaskolan. Det är en flervåningsbyggnad i rött tegel.

Skolbibliotek

Skolbiblioteket delar lokaler med fritids i huset mitt emot skolan. Det är bemannat av bibliotekarie åtta timmar i veckan. Skolan har en handlingsplan där syftet är att synliggöra Hummelstaskolans skolbibliotek och dess verksamhet, samt att utgöra ett verktyg för ökad samverkan mellan skola och bibliotek. Genom ökad samverkan ska skolbiblioteket framöver i en högre grad bidra till elevernas måluppfyllelse. Lärare och elever har tillgång till biblioteket under alla skoldagar oavsett tid. 

Bibliotekarien har introduktion för sexåringar, bibliotekskunskap för årskurs 4 och boktips för de klasser som önskar det.

Digitala verktyg

Vi har smartboards i alla klassrum, även i slöjd, idrott och musik. Eleverna i årskurs 3-6 har egna datorer och övriga klasser har ipads. Användandet av digitala verktyg är en självklar del av undervisningen.

Värdegrund

På Hummelstaskolan ska alla elever få möjlighet att lyckas.

Därför arbetar vi kontinuerligt för:

 • ett positivt och lustfyllt inlärningsklimat för eleven
 • elevers och föräldrars delaktighet i lärandet
 • förståelse för vår miljö och omvärld
 • arbetsro och trygghet där ansvar, hänsyn, respekt och samarbete är nyckelord för både elever och vuxna

Fritidshem

På fritidshemmet kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.
Fritidshemmet på Hummelstaskolan har öppet klockan 6–18.

Vi har cirka 160 inskrivna elever och 9 personal. 

En vanlig dag på fritidshemmet:

 • Vi öppnar i Bibliotekets lokaler klockan 6.
 • Frukost serveras klockan 7.30–7.50.
 • Mellanmål serveras klockan 14–15.15
 • Vi har stängning i förskoleklassens lokaler och barnen i de olika grupperna samlas där ungefär klockan 16.15.

Genom samverkan med skolan har vi god tillgång till lokaler. Vi använder till exempel ofta idrottshallarna. Vi är också ute i naturen i närheten av skolan.

Vi använder oss av InfoMentor för barnens närvaro. Där fyller vårdnadshavarna i barnens vistelsetider för fritids.

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

I elevrådet finns elever från skolans alla årskurser. Tillsammans representerar de alla skolans elever. Elevrådet smmanträder ungefär en gång i månaden.

Klassråd

Varje klass håller klassråd varje eller varannan vecka.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Utvecklingssamtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per termin. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

I alla klasser finns föräldrarepresentanter. De har i uppdrag att representera klassen i föräldrarådet. Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin. I forumet samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Du är välkommen att vara med på föräldrarådet även om du inte är utsedd till föräldrarepresentant.

Öppet hus på Hummelstaskolan

Välkommen på öppet hus på Hummelstaskolan för dig som ska välja förskoleklass till ditt barn inför skolstart hösten 2024.

Datum: Torsdag 23 november klockan 17.30–18.30

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Hummelstaskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras i InfoMentor Hub. I boxen Frånvaro anmäler du frånvaro för ditt barn senast klockan 8.00 varje dag barnet är frånvarande.

Expedition

Telefon: 0171-62 70 50
E-post: hummelstaskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Jenny Westergren
Telefon: 0171- 62 70 51
E-post: jenny.westergren@enkoping.se

Arbetslag

Årskurs F–3

Telefon: 0171-62 70 50

Årskurs 4–6

Telefon: 0171-62 70 50

Fritidshem

Galaxen, Förskoleklass 

Telefon: 0171-62 70 61 eller 070-162 66 71

Rymden, årskurs 2-6

Telefon: 070-162 69 69

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 68 45

Psykolog

Telefon: 0171-62 52 22

Skolläkare

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Matsal och kök

Kökschef

Monika Åkerlöf
E-post: monika.akerlof@enkoping.se
Telefon: 0171-62 62 06