Flow learning

Flow learning är en metod för att planera ett lyckat utepass. Väck lusten, fokusera, direkta erfarenheter och reflektera är grundpelarna i flow learning.

Filmer

I filmerna nedan hittar du en kort introduktion till Flow learning samt fyra längre filmer där vi genomför olika övningar med elever. En längre lärarhandledning i Flow learning hittar du i menyn.

Ett utepass med Flow learning innehåller alltid fyra olika typer av övningar:

 • Väck lusten
 • Fokusera uppmärksamheten
 • Erbjuda direkta erfarenheter
 • Dela upplevelsen.

Det är dessa övningar som presenteras i våra filmer.

Lärarhand­ledning

Introduktion

Skapad av Joseph Cornell, pedagog och författare till Sharing Nature serien. Flow learning har lovordats av pedagoger världen över för sin användarvänlighet, effektivitet, och förmåga att lyfta och inspirera.

Flow learning ger pedagoger ett enkelt, strukturerat sätt att vägleda eleverna i deras egna, lärande och naturupplevelser. Genom lekfulla övningar som väcker elevernas nyfikenhet och entusiasm, blir lärandet roligt, omedelbart och dynamiskt istället för statisk och förutsägbart.

Eleverna får en möjlighet att utveckla en förståelse och respekt för naturen. Övningarna bidrar också till att eleverna får en känsla av ro och att vara här och nu. Flow learning bygger på universella principer om hur människor lär sig. Det ger ett enkelt och naturligt ramverk som ger naturupplevelser utöver det vanliga.

Ett utepass med ”Flow learning” innehåller alltid fyra olika typer av övningar i nedanstående ordning. De fyra typerna av övningar är :

 1. Väck lusten
 2. Fokusera uppmärksamheten
 3. Erbjuda direkta erfarenheter
 4. Dela upplevelsen

En Flow learning session börjar med livliga, lekfulla aktiviteter som väcker elevernas energi och entusiasm. Den andra serien av aktiviteter hjälper eleverna att fokusera sin uppmärksamhet genom att använda sin känsel, hörsel och syn. Det tredje steget erbjuder eleverna aktiviteter som ger direkta upplevelser, att lära sig av praktiska handlingar, i den naturliga omgivningen. Genom att känna sig absorberad av naturen, får deltagarna uppleva hur det är att vara en del av naturen. Slutligen samlas man i klassen eller i mindre grupper som reflekterar kring upplevelser och erfarenheter.

Vi på Enabygdens naturskoleverksamhet ser att metoden både kan användas när vi vill ge eleverna egna starka upplevelser av naturen, men även som en metod att få bra flyt i ett utepass och göra eleverna mottagliga och intresserade av att lära in i uterummet. Övningarna hjälper även eleverna att skapa känslomässigt band mellan sig själv och det levande, en mycket viktig del i arbetet mot hållbar utveckling. Vi använder själva alltid ”Flow Learning” när vi planerar våra utepass.

De fyra stegen i Flow learning

1. Väcka lusten

Utan entusiasm så lär sig människor inte mycket, och kan aldrig få en meningsfull upplevelse av naturen. Med entusiasm, menar vi inte ”hoppa upp och ner” spänning, utan ett intensivt flöde av energi och nyfikenhet. Att börja med livliga aktiviteter gör lärandet roligt och spännande samtidigt som det skapar bra kontakt mellan lärare och elev.

2. Fokusera uppmärksamheten

Lärande är beroende av fokuserad uppmärksamhet. Enbart entusiasm är inte tillräckligt. Om våra tankar är splittrade blir inlärning svårare. Som ledare vill vi föra över elevernas entusiasm mot ett lugnt fokus. Dessa aktiviteter ska hjälpa eleverna att bli uppmärksamma och mottagliga för upplevelser och lärande.

3. Erbjuda direkta erfarenheter

Med övningar som ger kraftfulla upplevelser bygger eleverna starka band mellan sig själva och det naturliga och det som ska läras in. De övningar vi erbjuder här ger direkta erfarenheter av verkligheten och bygger på elevernas entusiasm och mottaglighet. Övningarna ger i allmänhet en känsla av meningsfullhet. Tanken är att de erfarenheter eleverna får av att göra med hela kroppen bidrar till förståelsen av tex begrepp och kan fortsätta att bearbetas i klassrummet. Det blir en växelverkan mellan ute och inne.

4. Dela upplevelsen

Att reflektera och dela tankar med andra stärker och förtydligar erfarenheterna. När vi reflekterar fördjupar vi och skapar nya kunskaper. Vi hjälper minnet, en reflektion blir också en repetition.

Ett utepass på egna ben

Samla eleverna i en cirkel när du ska förklara övningar eller reflektera i uterummet. Om det är en ”rörlig” grupp kan man lägga ett långt rep i en cirkel för alla att stå på alternativt lägga ut sittskydd i en cirkel för alla att sitta på.

1. Väcka lusten

Här passar alla fartfyllda lekar du känner till. Kullekar, kom under hökens vingar med mera. Om man vill skriver man om reglerna lite så att det passar det egna syftet bättre.

2. Fokusera uppmärksamheten

Här väljer du en aktivitet som kräver att eleverna skärper sina sinnen. Om man måste lyssna noga, känna efter eller titta koncentrerat, så ökar fokus.

3. Erbjuda direkta erfarenheter

Den här delen är tidsmässigt oftast det längsta passet. Här arbetar vi med de kunskaper vi vill att eleverna ska träna, allt ifrån gångertabellerna, muntligframställan, till friktion.

4. Dela upplevelsen

Att reflektera över vad som har hänt under utepasset är ofta ett viktigt steg i lärprocessen och de sociala processerna. Vad gjorde vi? Vilka val gjorde jag som var bra? Vad lärde jag mig? Det är ganska vanligt att elever som har varit ut och haft roligt inte förstår att de har lärt sig något. Här får vi möjlighet att koppla ihop skeendet med ett lärande, och en utveckling av den sociala kompetensen. Bara att högt repetera vad som hänt får igång tankarna. Sen kan man välja vilka frågor man vill ställa till eleverna och om reflektionen ska ske i helklass, grupper eller par. Frågor till den här delen brukar vi alltid skicka ut efter ett utepass.

Karta över Flow Learning

Steg 1. Väcka lusten

Kvalitet: Lekfullhet och vakenhet.

Fördelar:

 • Bygger på människans vilja att leka.
 • Skapar en atmosfär av entusiasm.
 • Blir en dynamisk början som får alla säga: "Ja, jag gillar det här!"
 • Utvecklar vakenhet och övervinner passivitet.
 • Skapar engagemang.
 • Minimerar disciplinära problem.
 • Skapar bra stämning i gruppen.
 • Ger riktning och struktur.
 • Förbereder för senare, mer krävande övningar.

Steg 2. Fokusera uppmärksamheten

Kvalitet: Mottaglighet

Fördelar:

 • Ökar uppmärksamheten och koncentrationen.
 • Fördjupar medvetenhet genom att fokusera uppmärksamheten.
 • Kanaliserar på ett positivt sätt entusiasmen som genereras i steg ett.
 • Utvecklar observationsförmåga.
 • Lugnar sinnet.
 • Utvecklar mottagligheten för mer känslomässiga naturupplevelser.

Steg 3. Erbjuda direkta erfarenheter

Kvalitet: Att känna närhet med verkligheten

Fördelar:

 • Skapar djupare lärande och intuitiv förståelse.
 • Inspirerar till förundran, empati och kärlek.
 • Främjar personliga upplevelser.
 • Skapar en varaktig koppling till naturen.
 • Förmedlar en känsla av helhet och harmoni.

Steg 4. Dela upplevelsen

Kvalitet: Idealism

Fördelar:

 • Klargör och förstärker den personliga erfarenheten.
 • Ökar lärandet.
 • Främjar positiv inbördes förstärkning.
 • Ökar gruppkänslan.
 • Uppmuntrar idealism och altruistiskt beteende.

Sharing nature

Sex principer att tänka på när du har en grupp ute:

1. Var mottaglig - Känn in vad som finns i naturen runt dig just nu och var gruppen du har framför dig är någonstans, har för tankar idéer och viljor.

2. Undervisa mindre, dela och upplev mer - Låt naturen vara läraren, låt övningarna vara praktiska.

3. En känsla av glädje ska genomsyra upplevelsen - Låt upplevelsen innehålla glädje och skratt men också ett djupare nöje i att vara just här just nu.

4. Använd dina kunskaper - Använd naturaktiviteter och Flow Learning för att få människors fulla uppmärksamhet, guida dem sedan genom upplevelsen.

5. Gör människor medvetna om sin omgivning - Genom att dela fina upplevelser i naturen kan vi bli mer medvetna om naturens värden och också komma till ro i stunden.

6. Gör saker, inte bara för naturen utan med naturen - Att få egna fina naturupplevelser gör oss förhoppningsvis mer medvetna om miljön. Försök unna dig själv egna upplevelser av naturen varje dag för att fördjupa din relation till naturen.