Om naturskolan

Enabygdens naturskole­verksamhet flyttar klassrummet utomhus.

Vi kommer på besök i en skog nära dig. Utedag för eleverna och fortbildning till dig under samma dag. Varje år fördelar vi utomhuspedagogiska dagar som vi genomför med elever och lärare. Till grund för fördelningen är bland annat skolornas storlek. Fördelningen av dagar sker en gång på våren och en gång på hösten. Det är skolans idegruppsrepresentant/er och rektor som tar emot fördelningen.

Utedagarnas innehåll, det vill säga tema, årskurs, klass och personal, bestäms lokalt på skolan av idégruppsrepresentanten med rektor som stöd.

Tillsammans har vi mångårig och bred erfarenhet av utomhuspedagogik i Enköpings skolor. Vi ser fram emot varje nytt möte.

Med utomhuspedagogik flyttas lärandet ut i naturen, kulturlandskapet och samhället. Det innebär direkt­upplevda inlärningssituationer där delar av alla skolans ämnen och teman kan genomföras.

Pedagogiken betonar platsens betydelse för lärandet och även vikten av samverkan mellan klassrum och uterum.

Hösten 2020 hade Naturskolan 40 000 elever jubileum. 15 år verksamma år och sammanlagt arbetat med 40 000 elever! Dagen firades tillsammans med Enöglaskolan. Se klippen från SVT:s reportage från dagen.

Följ oss på sociala medier

Vårt stöd till dig

Vi kan:

 • vara ett stöd vid planering och genomförande av utomhuspedagogiska aktiviteter i din skolas närmiljö
 • vara ett stöd för dig som redan använder utomhusklassrummet
 • hjälpa till att tillsammans med er utveckla teman kring delar av skolans ämnen
 • planera och genomföra fortbildning av exempelvis hela arbetslag i utomhuspedagogik
 • hjälpa till med planering och genomförande av lägerskolevistelse.
 • låna ut materiel för utomhusaktiviteter
 • hjälpa till vid besök till särskilt intressanta naturområden i kommunen
 • lära ut metoder för att öka sammanhållningen och förbättra samarbetet i grupper av både personal och elever.
 • genomföra ett längre samarbete med ert arbetslag för att utveckla användningen av utomhuspedagogik i den ordinarie undervisningen. Utomhuspedagogik på skolgården heter en fortbildning vi tagit fram och driver just nu. Kom med en förfrågan om ni är intresserade.

Våra grundstenar

Läroplanens kunskapsmål

Utomhuspedagogik är en metod som ökar möjligheterna att nå läroplanens kunskapsmål. Detta genom att eleverna får möjlighet att i mötet med verkligheten använda många inlärningsstilar vilket ökar deras motivation att lära.

Folkhälsa

Elevernas hälsa gynnas genom vistelse ute i naturen. Att röra sig utomhus stimulerar motorik och leder till bättre hälsa. Att lära in ute befrämjar även social samvaro och samarbete. Det är även bevisat att halterna av stresshormoner sänks genom uteaktiviteter.

Hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle måste vi alla bidra till. Dagens elever är morgondagens beslutsfattare. Genom att utveckla elevernas naturkänsla skapas förutsättningar för att öka engagemanget för naturen och vår omgivning. Viljan att bevara viktiga naturområden och att ändra konsumtionsmönster stärks tack vare personliga upplevelser ute i naturen.

Enabygdens naturskoleverksamhet finns till för alla grundskolor i Enköpings kommun. Vi besöker dig på din skola.

Organisation

För att sprida användningen av utomhuspedagogik på Enköpings grundskolor har kommunen anställt tre utomhuspedagoger.

Under den bästa perioden att vara utomhus, från påsklovet till höstlovet, arbetar vi heltid med utomhuspedagogik. Under vinterhalvåret är vi enstaka dagar utomhus. Alla vår och höstdagar fördelas jämt över kommunens skolor och årskurser. Vinterdagarna bokas utifrån intresse.

Idégruppen

Enabygdens naturskoleverksamhets idégrupp är ett samarbetsforum där naturskolan träffar representanter från alla kommunens skolor.

Gruppen träffas tre gånger per läsår. Två kortare möten på eftermiddagstid och en heldag som även innehåller en stor portion fortbildning.

Vid gruppens möten

 • utvecklar vi verksamheten
 • sprider vi information
 • delger vi varandra idéer kring undervisning i uterummet
 • får gruppmedlemmarna fortbildning.

Styrgruppen

Det finns en styrgrupp för Enabygdens naturskoleverksamhet. Förutom de tre utomhuspedagogerna består den av: Gruppens chef tillika verksamhetschefen för Stöd och utveckling, verksamhetschefen för grundskola, kommunekologen, en lärarrepresentant från varje stadie samt en rektorsrepresentant.

Representanter:

 • Verksamhetschef Stöd och utveckling: Maria Leonardsson
 • Kommunekolog: Anders Lindholm
 • Lärarrepresentant F-3: Anna Hellblom (Robinson)
 • Lärarrepresentant 4-6: Gabriella Petersson (Lillkyrkaskolan)
 • Lärarrepresentant 7-9: Christoffer Wredt
 • Natur och friluftsplanerare: P-O Borgestig
 • Rektorsrepresentant: Henrik Wikehult (St:Ilian)

Styrgruppens uppdrag är att leda, utveckla och utvärdera verksamheten utifrån verksamhetsplanen och kvalitetsredovisningen.

Kontakta oss

Foto på Maria, Daniel och Marie som är pedagoger på Naturskolan.

Naturskolans pedagoger Marie, Daniel och Maria.

Maria Hjortman

Telefon: 0171-62 57 67
E-post: maria.hjortman@enkoping.se

Om Maria

Jag har arbetat som matematik och NO/teknik-lärare i Enköping på mellanstadiet sedan år 2000. Jag fick tidigt kontakt med Naturskolan och ett jobb där blev min dröm. 2013 utökades Enabygdens Naturskoleverksamhet med en tjänst och jag blev den tredje pedagogen. Det är både roligt och stimulerande att arbeta med elever från årskurs F till 9 och med alla skolans ämnen. Med utomhuspedagogik som en extra metod i verktygslådan, kan många elever få hjälp att se nya sammanhang och känna lust i sitt lärande.

Marie Norelius

Telefon: 070-331 19 17
E-post: marie.norelius@enkoping.se

Om Marie

Jag har arbetat som Ma/NO och Tekniklärare sedan 2000. Jag har tidigare även arbetat som NTA-samordnare och NTA-utbildare i Håbo kommun under 10 år. Utomhuspedagogik har alltid legat mig varmt om hjärtat. Ett vidgat klassrum, upplevelser med flera sinnen och att få en direkt erfarenhet av det man ska lära sig. Det tror jag är ett framgångskoncept.

Daniel Holm

Telefon: 0171-625294
E-post: daniel.holm@enkoping.se

Om Daniel

Jag började på naturskolan under våren 2023. Innan dess har jag sedan 2012 arbetat som lärare inom NO, teknik, matematik och idrott och hälsa. I min undervisning har jag upplevt fördelarna med att undervisa utomhus och i naturen. Styrkan med utomhuspedagogik är att det ger eleverna mer variation i undervisningen och det är ett väldigt bra komplement till det vanliga klassrummet.