Forntiden i Hemsta hage

För årskurs 1-3 och erbjuds vår och höst. I en unik miljö får eleverna undersöka och arbeta med både hällristningar, gravar och det gamla vattenhålet.

Foto som visar en hällristning i Hemsta Hage.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

De öppna fridsamma hagarna vid Hemsta inbjuder till en stunds avkoppling och promenad i naturskön miljö. De inknackade bilderna i den flata Hemstahällen sätter fantasin i rörelse. Vad betyder alla dessa tecken och bilder? Detta tema passar när du vill arbeta med ett undersökande arbetssätt ute bland fornlämningar. I en unik miljö får eleverna undersöka och arbeta med både hällristningar, gravar och det gamla vattenhålet. Eleverna delas upp i tre grupper som cirkulera på de tre stationerna.

Exempel på aktiviteter:

 • Mät längden på det största eller minsta skepp du kan hitta.
 • Gör en fältskiss av den grav ni står sitter vid nu. Ta er tid att titta att rita noga.
 • Det gamla vattenhålet – min plats - fantisera kring din plats - samla intryck för att skriva i skolan.

Kopplingar till lgr22

Skolans uppdrag

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Förmågor i SO

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att ut­veck­la

 • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer
 • förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och
 • förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Förmågor i MA

Undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att ut­veck­la

 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågor i NO

Undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att ut­veck­la

 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Centralt innehåll åk 1-3

Historia

Att leva i närområdet
 • Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.
 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider
Att leva i världen
 • Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, brons­ålder och järnålder.
Att undersöka verkligheten
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matematik

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.
 • Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Skala vid enkel förminskning och förstoring.

Biologi

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och an­pass­ningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i eko­sys­tem.

Förarbete

Utedagen genomförs vid Hemsta hagar utanför Enköping. Hemsta hagar nås lätt med kulturbuss från Enköping. Vid hemresan kan man gå till Vallbyvägen för att där hoppa på bussen hem. Boka kulturbuss gör ni.

Arbete i klassrummet

Före vår utedag kan ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och platsen Hemsta hage, och vilka saker ni hoppas att eleverna ska lära sig under dagen.

Om Hemsta hage

De öppna fridsamma hagarna vid Hemsta inbjuder till en stunds avkoppling och promenad i naturskön miljö. De inknackade bilderna i den flata Hemstahällen sätter fantasin i rörelse. Vad betyder alla dessa tecken och bilder?

Kor har betat i hagarna under hundratals, kanske tusentals år. De betande mularna har skapat ett speciellt öppet landskap med växter som vill ha mager jord, luft och ljus. Redan på bronsåldern bosatte sig människor här. Då låg Hemsta hagar vid en djupt inskuren havsvik och på klipporna invid vattnet knackades fotsulor, människor, djur och mycket mer in i stenen.

Idag kan vi bara gissa vad bilderna hade för innebörd, men det handlar om heliga ritualer med soldyrkan i centrum.

Hemsta hagar är delat i två områden. Norr om vägen finns en strövvänlig hagmark med kanske den finaste floran. I den södra delen kan du hitta backsippor tidigt på våren och det är också här den figurrika Hemstahällen ligger. Överallt i området kan du upptäcka forntida gravar i form av flacka gravkullar och stensättningar.

I de varma soliga hagarna surrar det av insekter och fjärilar fladdrar från blomma till blomma. Småfåglarna drillar högt i skyn och det är bara att slå sig ner med picknickkorgen och njuta. Men glöm inte att lämna platsen så som du fann den!

Tidslinjen

Det kan vara till hjälp för eleverna att placera in Bronsåldern på tidslinjen. Ett förslag är att ni går ut på skolgården och mäter upp en lång tidslinje.

Gör lappar att lägga ut eller sätta upp med klädnypor eller låt en elev hålla i lappen när ni fortsätter att gå er tidslinjesträcka. Skalan i mitt exempel är att 1000 år är 10 meter.

Stenåldern börjar 10 00 f.Kr gå 83 meter Bronsåldern börjar 1700 f.Kr gå 12 meter Järnåldern börjar 500 f. Kr gå 15 meter Järnåldern slutar 1050 e.Kr gå 10 meter 2000 (eller innevarande år).

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Ett litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder. Lunchen måste också tas med som matsäck från skolan. Det är inte tillåtet att elda i Hemsta och det gör att vi inte kan laga mat över eld denna dag.

Utedagen

Detta tema passar när du vill arbeta med ett undersökande arbetssätt ute bland fornlämningar. I en unik miljö får eleverna undersöka och arbeta med både hällristningar, gravar och det gamla vattenhålet. Eleverna delas upp i tre grupper som cirkulera på de tre stationerna. Man kan också lägga till eller byta ut så att en del handlar om biologi om så önskas. Se övningen som heter Tallriken.

Temat är en heldagsaktivitet. Exakta tider kommer vi överens om från gång till gång.

Station 1: Hällristningarna

Eleverna samlas på träspången med utsikt över Hemstahällen. Inledning med lite bakgrundsinformation t.ex om skålgropar som tros ha haft betydelse för fruktbarhet / goda skördar. Smörjdes in av kloka gummor för att bota sjuka. Mynt lades i skålgropar för att ge tur. Studera avbildningen av bröllopet som är unik. Därefter delas eleverna in i smågrupper och får följande uppgifter:

 • Mät längden på det största och det minsta skeppet ni kan hitta.
 • Rita av er favoritbild.

Därefter återsamlas eleverna och får redovisa sina iakttagelser.

Station 2: Gravarna och skärvstenshögar

Levande och döda. Under bronsåldern levde människorna nära sina döda. Gravfältet fanns nära gården där människorna bodde. Vi stegar ut i gravfältet och kollar om vi kan hitta några skärvstenshögar, gamla sophögar. Om man vill kan man prata om hur mycket sopor det blev då och hur mycket det blir idag.

När vi hittar en gravhög kan vi undersöka den. Hur många elever behövs det för att bilda en ring runt hela graven? Hur många steg är det rakt över graven, stega. Eller mät med ett långt måttband eller metersnöre. Vad kan vi se av graven hittar vi kantkedjan och plundringsgropen. Notera hur graven låg i förhållande till hur havet då var.

Hitta ytterligare en grav eller undersök samma. Berätta hur arkeologer gräver ut gravar som om de skar i en tårta. Man snittar ut en bit för att dokumentera profilsidan.

Välj en bilduppgift eller en kartuppgift:

 • Bild
  • Gör en fältskiss av den grav ni står sitter vid nu. Ta er tid att titta att rita noga.
 • Kartuppgift
  • Visa för eleverna var norr ligger. Dela ut rutat papper och instruera hur eleverna kan steg och rita in på sin karta. Låt gärna en ruta vara en meter. Eleverna kan arbeta i par eller enskilt. Välj en plats t.ex. en grav att börja med, rita in den kartan. Stega till nästa objekt, räkna på kartan och rita in.

Läs mer i boken: Forntiden runt hörnet, går att beställa för ca 80 kronor på nätet.

Material:

 • Ritpapper eller rutat papper 5x5mm, pennor underlägg, metersnöre, ev. långt måttband.

Station 3: Det gamla vattenhålet – min plats och upptäck naturen i Hemsta

Här får eleverna först uppleva en plats med alla sina sinnen och sedan med hjälp av upplevelserna fantisera om vad som kan ha hänt på platsen under bronsåldern. Upplevelser och fantasier samlas som korta stödord och minnesanteckningar för att användas när ni är tillbaka i skolan för fortsatt skrivande.

Frågeställningar kring min plats i Hemsta hage:

 • Vilka ljud kan du höra? Gör en ljudkarta på baksidan av papperet.
 • Vilka färger kan du hitta? Samla olika färger genom att gnugga färgerna mot ett grovt teckningspapper.
 • Känn på olika saker. Skriv ner hur fem olika saker känns.
 • Lukta på olika saker. Skriv ner hur fem olika saker luktar.
 • Hitta på ett namn på din plats. Tänk dig att du åkt i en tidsmaskin och hamnat i forntiden på just den plats som du nu sitter på. Du ser dig omkring.
 • Vad händer omkring dig. Vad får du uppleva?
 • Låt fantasin löpa fritt och skriv ner minnesanteckningar som du kan använda när du kommer tillbaks till skolan.

Extra station – biologi

I de betade kulturmarker som finns runt vattenhålet finner man en rik flora och fauna. Där genomför vi en inventering av djur och växtliv med hjälp av övningen ”Tallriken”.

Eleverna delas in i grupper om ca 2-3 i varje. Varje grupp får en papperstallrik, luppar, en vit duk, några plastburkar med lock, ev. en insektspincett. Grupperna sprider ut sig på betesmarken och kastar ut sin papperstallrik. Området där den landar ska sedan finkammas på jakt efter småkryp och växter. Djuren lånar vi en kort stund genom att samla in dom i burkar och växterna märks ut med t.ex. glasspinnar. Hur många olika växter och småkryp kan gruppen hitta? De ”häftigaste” småkrypen tas med till återsamlingen och visas för de andra eleverna. Växterna får grupperna visa på plats utan att vi plockar dom. De ska då vara namngivna enligt Linné-modell med släktnamn och beskrivning t.ex. ”Skalbagge hårig”.

Därefter kan vi ev. försöka identifiera växter och djur med hjälp av bestämningslitteratur.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Använd det insamlade materialet från dagen. Eleverna har under dagen avbildat och gjort kartor, kan dessa färdigställas eller renritas? En skiss kan bli grunden till en ny bild eller målning, kanske kan foton från dagen också användas för att göra en egen målning.

Materialet från min plats utgör en grund till en berättelse om Bronsåldern och Hemsta hage. Där finns alla intryck från dagen samlade.

Fördjupa er kring Linné eller arter ni såg i Hemsat hage, om eleverna har gjort tallriken.