Lyrik

För årskurs 5-9. Erbjuds året om. En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik och delge varandra upplevelsen.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik och delge varandra upplevelsen. Skrivandet av lyrik gör vi inomhus.

Exempel på aktiviteter:

 • Lekar som öppnar för upplevelser
 • Ljudkarta -Sound Map (Sharing Nature Nature Awareness Activities for all Ages s.106)
 • Möt ett träd -Meet a tree (Sharing Nature Nature Awareness Activities for all Ages s.137)
 • Kameran - Camera (Sharing Nature Nature Awareness Activities for all Ages s. 125)
 • Min plats
 • Skriva dikter

Kopplingar till lgr22

Temat ”Lyrik” tränar delar av nedanstående förmågor i svenska:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll åk 4-6

Svenska

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisat­ser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stav­ning, ords böjningsformer och ordklasser.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och kän­s­lor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i sam­band med demokratiska beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll åk 7-9

Svenska

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, stycke­in­del­ning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kun­ska­per, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och be­möta argument.

Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. An­pass­ning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och samman­hang. Talmanus och olika verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer, såväl med som utan digital teknik.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen. Underlätta för eleverna att genomföra övningen "min plats" genom att berätta om hur det kommer att gå till och att det förväntas vara tysta och stanna på sin plats, en stund att njuta av gärna med lite fika.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna: lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten.

OBS! Under övningen min plats sitter man stilla i 30 minuter så VARMA-kläder gör dagen mycket bättre.

Utrustning för lärarna: kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbete i klassrummet.

Matsäck för alla: innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

Komma igång-övningar

 • Nöff-nöff: Kullek. 2-4 pers kullar, blir du tagen så ställer du dig med händerna på knäna, tills någon befriar dig genom att ställa sig ända mot ända och hälsa mellan benen: -Nöff, nöff (+namn)
 • Ugglor och kråkor (Sharing nature with children s. 78)

Övningar som får eleverna att fokusera

 • Känsel – saker i handen (Naturpedagogik s.18)
 • Hörsel och syn – fingrar i luften (Naturpedagogik s.18)

Upplevelsedel – samla erfarenheter

Min plats

Eleverna har skrivunderlag, papper och penna, lupp och sittunderlag. Man placerar ut eleverna en och en efter en lång slinga i skogen,som läraren rekat innan. De ska sitta tysta ensamma på sin plats och njuta av lugnet, kanske har de en frukt med sig. Undertiden som de befinner sig på sin plats har de ett antal uppgifter kopplade till deras sinnen som de ska genomföra. Dessa iakttagelser utgör grunden till det senare diktskrivande inomhus.

Eleverna har stöd av dessa frågor, när de befinner sig på sin plats:

 • Vilka ljud kan du höra?
 • Gör en ljudkarta på baksidan av papperet - På sitt papper gör de ett kryss i mitten som visar var de sitter. Sen ska de rita och eller skriva de ljud de hör och från vilket håll de hör ljuden. Tex en fågel till vänster om mig.
 • Vilka färger kan du hitta? - Samla olika färger genom att gnugga färgerna mot ett grovt teckningspapper.
 • Känn på olika saker -Skriv ner hur fem olika saker känns
 • Lukta på olika saker - Skriv ner hur fem olika saker luktar
 • Ta med dig något fint
 • Hitta på ett namn på din plats

När tiden är ute hämtas eleverna upp från sin plats igen, så de behöver inte tänka på tid eller på att hitta tillbaka. de kan lungt vara på sin plats. Kanske har de lite fika med sig.

Skapa poesi

Efter lunch tar arbetet med lyriken vid, inne i klassrummet. Med hjälp av den inspiration, eller som man säger i Japan den Ginko, vi samlat i naturen tar skapandet av stor lyrik vid.

Man kan välja att presentera lite olika former av diktskrivande. Men oftast är haiku-dikter en bra start på arbetet. Inspirera till att skriva snabbt och utan så mycket tanke i ett flöde. När någon har lyckats är det en bra idé att deklamera dikten högt som extra inspiration till alla i klassrummet.

Gå vidare till att samarbeta med varandra två och två och förbättra dikten. Gör också en Tanka av valfri haiku som kompisen skrivit.

Haiku

Haiku kan påminna om de japanska tuschteckningar som med tre, fyra penseldrag lyckas få fram en bild som andas, lever. Det mesta ryms i mellanrummen. Arbeta med tre rader, med 5-7-5 stavelser i raderna

Tanka

Dikter vars första tre rader till formen ser ut som en haiku, medan de sista två raderna omfattar sju onji, stavelser, var. Ofta utgör de sista raderna en reflektion kring de inledande haikuliknande raderna. De kan även uttrycka en känsla.

Arbeta med fem rader, med 5-7-5-7-7 stavelser i raderna

Delge varandra, dela upplevelsen

Avsluta med högläsning av dikterna i klassrummet. Eleverna kan läsa själva eller så läser läraren högt, det kan vara valfritt. Man kan också lämna in anonyma dikter för uppläsning.

Det är trevligt om eleverna kan arbeta med att renskriv dikterna och illustrera, gärna med lite japansk känsla.

Ett alternativ till Haiku är vertikaldikter.

Mer inspiration finns i (Naturpedagogik s.19-20) samt (Sharing nature with children s.150)

Litteratur

Naturpedagogik Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2

Sharing Nature Nature Awareness Activities for all Ages Joseph Cornell ISBN 978-1-56589-287-3

Sharing nature with children Joseph Cornell ISBN 1-883220-73-4