Svenska ute

För årskurs F–9. Erbjuds vår och höst. Ett tema som inspirerar både lärare och elever till språkinlärning ute i verkligheten. Vi lämnar klassrummet för att i en annan kontext träna på olika kunskapsområden i svenskämnet.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Exempel på aktiviteter:

 • Bokstavsstafett
 • Mikrofonen
 • Allt är inte bara svart och vitt
 • Adjektivjakten
 • Fett najs
 • Fragment

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Svenska ute” tränar bland annat nedanstående förmågor i svenska:

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll åk 1-3

De flesta momenten i svenskans centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel:

 • Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Centralt innehåll åk 4-6

De flesta momenten i svenskans centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel:

 • Språkliga strukturer och normer t.ex. ordklasser
 • Olika former av samtal.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

Centralt innehåll åk 7-9

De flesta momenten i svenskans centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel:

 • Språkliga strukturer och normer t.ex, ordklasser och satsdelar.
 • Olika former av samtal t.ex. formulera och bemöta argument.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera. Om ni har talat om för oss vilket område i svenskan som ni är särskillt intresserade av just nu kommer övningarna att väljas utifrån det och även andra övningar kan tillkomma.

Väcka entusiasmen

 • Boksavsstafett (Att lära in svenska ute s. 24)
 • Räven raskar(Att lära in svenska ute s. 105)
 • Alla djuren ut och gå (Att lära in svenska ute s. 101)
 • Kedjehästar (Att lära in svenska ute s. 127)

Fokusera uppmärksamheten

 • Djuret i nacken (Att lära in svenska ute s. 38)
 • Är vi ett par? (Att lära in svenska ute s. 37)
 • Ryktet går (Att lära in svenska ute s. 42)
 • Mikrofonen (Att lära in svenska ute s. 31)

Få direkta erfarenheter

 • ABC-duken (Att lära in svenska ute s. 23)
 • Alfabetsplock (Att lära in svenska ute s. 22)
 • Naturordsorm (Att lära in svenska ute s. 26)
 • Hämtapåse (Att lära in svenska ute s. 40)
 • Allt är inte bara svart och vitt (Att lära in svenska ute s. 39)
 • Hemlig påse (Att lära in svenska ute s. 40)
 • Synonymer (Att lära in svenska ute s. 41)
 • Hämtadikter (Att lära in svenska ute s. 47)
 • Hemliga bilden (Att lära in svenska ute s. 52)
 • Minuten (Att lära in svenska ute s. 53)
 • En ska bort (Att lära in svenska ute s. 59)
 • Ordklassbingo (Att lära in svenska ute s. 60)
 • Sinne för ordklasser (Att lära in svenska ute s. 62)
 • Adjektivjakten 1 + 2 (Att lära in svenska ute s. 64-65)

Delge varandra

 • Minnesrunda
 • Oavslutade meningar
 • Aha, HaHa, Aaa

Förflyttnig

 • Strövarmarsch (Att lära in ute övningar i bakfickan s 55)

Med det här temat arbetar vi med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. Vi anpassar övningarna så att de passar det avsnitt inom svenskan ni vill arbeta med.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Litteratur

Naturskoleföreningen – Att lära in svenska ute ISBN 978-91-979108-0-4