Vatten och livet

I detta temaarbete ingår både förberedelser i skolan, en utedag med Enabygdens Naturskoleverksamhet och efterarbete. För årskurs 4–9. Erbjuds vår och höst.

Fortbildning för dig

Välkommen till en temadag med oss

Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

I detta temaarbete ingår både förberedelser i skolan, en utedag med Enabygdens Naturskoleverksamhet och efterarbete. Temat försöker med hjälp av litteraturstudier, lekar, upplevelser, undersökningar och reflektion ge kunskaper som ska kunna hjälpa eleverna att förstå hur beroende vi är av en natur i balans. Med vatten som ett exempel försöker vi ge eleverna insikt i hur olika samband i naturen gör livet möjligt på jorden.

Exempel på aktiviteter under utedagen

 • Håvning av småkryp i närbeläget vattendrag
 • Vattenrikesnurran - en metod för att undersöka ett vattendrag
 • Vattenundersökningar
 • Dramatisering av näringskedjan sol - växt - växtätare - predator
 • Vattenhäxan och Trollsländan - lekar
 • Näringsvävar kring de djur, växter och fåglar som finns kring vattendraget

Vattentemat tränar nedanstående naturvetenskapliga förmågor

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • Genomföra systematiska undersökningar.
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.

Förmågor inom samhällsorienterande ämnen: Geografi

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Vattnet är avgörande för livet på jorden. Man kan studera vatten ur oändligt många infallsvinklar. I detta tema försöker vid med hjälp av litteraturstudier, lekar, upplevelser, undersökningar och reflektion ge kunskaper som ska kunna hjälpa eleverna att förstå hur beroende vi är av en natur i balans. Med vatten som ett exempel försöker vi ge eleverna insikt i hur olika samband i naturen gör livet möjligt på jorden. Med ett utomhuspedagogiskt angreppssätt närmar vi oss det miljöperspektiv läroplanen talar om i kap. 1

Skolans värdegrund och uppdrag

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Upplägg i korthet

I detta temaarbete ingår både förberedelser i skolan, en utedag med naturskolan och efterarbete.

Denna beskrivning av temat ska ses som inspiration när du som pedagog gör din egen pedagogiska planering.

Plats: Utedagen genomförs vid ett vattendrag nära din skola.

Tidsramar: Temat är en heldagsaktivitet. Lunch behöver ni ta med er från skolan. Exakta tider kommer vi överens om från gång till gång.

Förarbete

För att utedagen vi ska ha tillsammans ska bli så givande som möjligt ska eleverna förberedas genom att i skolan arbeta med olika övningar inför utedagen. Här följer några förslag som du kan välja att inspireras av, eller så väljer du egna förberedelser utifrån de material ni använder.

Vattenord

En introduktion till ämnesområdet som knyter an till elevernas egna associationer kring begreppet vatten. Mer inspiration och fördjupning finns i boken För det vilda på sidan 129, se litteraturlistan. Välj en eller flera av dessa diskussionsuppgifter.

 • Låt eleverna samla bilder av vatten. Bilderna ska gärna visa hur allt liv är beroende av vatten. Titta på bilderna tillsammans och använd dessa som utgångspunkt i diskussionen om vatten och livet. På vilka sätt är livet beroende av vatten?
 • Mitt vatten idag. Låt eleverna redovisa för varandra om hur mycket vatten de använt idag och till vad. (Dricka vatten, duscha i vatten men också mer långsökt, åkt bil som hade vatten i kylaren, osv)
 • Gör en gemensam brainstorm på tavlan med alla vattenord och sånt som associerar till vatten. (även ord som transport, hygien och erosion passar här) Kan ni hitta 100 ord tillsammans? När era hundra ord är på plats kan ni försöka binda samman orden i mindmaps. gör det gemensamt eller i mindre grupper. Orden vatten, vattenånga, avdunsta, kondensera moln och regn kan tex passa ihop.
 • Använd era 100 vattenord från punkten ovan och skriv något poetiskt, en dikt om vatten. Kanske en vertikaldikt som utgår från orden Vatten och livet.

Arbeta mera kring vatten:

 • Redogör för tre sätt att använda vatten.
 • Redogör för hur växter använder vatten.
 • Redogör för hur djur använder vatten.
 • Varför är vatten viktigt?

Liv i vattnet

Den här uppgiften i förberedelserna gör stor skillnad för elevernas upplevelse av att håva efter vattendjur. Att hitta det djur man har fördjupat sig om är magiskt.

Eleverna förbereder sig på de djur de kan tänkas möta under utedagen vid ert vattendrag. Eleverna får välja ett djur ur listan att specialisera sig på. De sammanställer fakta och gör bilder av sitt djur. Slutprodukten kan vara ett litet bok eller presentation med alla elevers arbeten samlade. Välj en analog eller digital modell som passar er.

Smådjur i sötvatten

 • Virvelmask
 • Igel
 • Vattensnäcka
 • Mussla
 • Mygglarv
 • Harkrankslarv
 • Knottlarv
 • Buksimmare
 • Ryggsimmare
 • Skräddare
 • Klodyvel och stavlik vattenskorpion
 • Vattenfis
 • Vattenskalbaggar
 • Trollsländelarv
 • Flicksländelarv
 • Sävsländelarv
 • Dagsländelarv
 • Frilevande nattsländelarver
 • Husmaskar
 • Bäcksländelarv
 • Spindeldjur
 • Sötvattensmärla
 • Sötvattensgråsugga
 • Plankton

På vattenrikets webbplats kan ni hitta en bok i pdf-format om småkryp i vatten. Boken går att beställa eller skriva ut. Länken tar dig till vattenrikets webbplats.

Vattenrikets webbplats

Livscykler - Fullständig och ofullständig förvandling

Låt eleverna utforska begreppen fullständig och ofullständig förvandling. Vilken typ av förvandling har det småkryp som de studerat? Eller har deras kryp ingen förvandling alls?

Skol­information om vatten i Enköping

På Enköpings kommuns hemsida har VA en sida med skolinformation. Där finns filmerna ”Världens viktigaste livsmedel” och ”En liten film om bajs”. Där kan man också få tillgång till Regnet behöver rensas" - PowerPoint-presentation inför besök av Vattenparken. Det som gör detta material extra intressant att använda är det faktumet att det är producerat i Enköping. Eleverna brukar uppskatta att de känner igen sig i filmens miljöer.

Hitta Skolmaterial på Enköpings kommuns webbplats

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Matsäck innehållande litet mellanmål. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är bra, framförallt vid varmt väder.

Lunch

Vi har inte möjlighet att laga lunch ute under det här temat. Så ni behöver beställa lunchmatsäck i matsalen.

Utedagen

Klassen delas i grupper som jobbar med olika uppgifter. Efter ett tag byts aktiviteter. Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

Vattenrikesnurran

Vattenrikesnurran är ett verktyg för att ta reda på hur en bäck eller mindre å mår. Och vilka värden och nyttor vattendraget har. Kan vara ett användbart redskap för arbete med elever från åk 4.Det brukar vara lagom att låta två eller tre elever arbeta tillsammans kring en snurra

Livsformer och livscykler i vatten

Håvning efter småkryp i vattnet. De fångade djuren artbestäms med hjälp av de kunskaper gruppen har efter förarbetet med ”Liv i vatten”. Läraren fotograferar arbetet och småkrypen. Vi har en gemensam samling då alla grupper får visa och berätta om ett djur som de valt ut. Om det finns tid kommer någon av följande övningar också att genomföras.

Trollsländeleken (Att lära in ute - året runt s.230)

Himmelsporten (Att lära in ute - året runt s.231)

Våtmarksmumsarna (För det vilda s.163)

Vattenhäxan (Bi-lagan nr 3 2012 s.29)

Vattnet på jorden och näringsvävar i insjön

Drick ett glas vatten (Naturpedagogik s. 135)

Vattenvingar. Kretsloppet på jorden (För det vilda s.135)

Jordens vatten som enlitersmodell (Naturpedagogik s. 136)

Dramatisera näringskedjan: sol -växt - växtätare - predator (Enl. Skottland)

Näringsväv med klämmor (enl.Skottland)

Näringsväven (Bi-lagan nr 3 2012 s.29)

Vattenundersökningar

Vi undersöker t.ex.

Ph-värden

Siktdjup

Temperaturer

Efterarbete

Reflektion av utedagen. Vad lärde vi oss under dagen? Dela gärna in reflektionen efter de olika stationerna:

Vattenrikesnurran

Vilka ord och begrepp behövde vi för att kunna lära oss mer om det.

Livsformer och livscykler i vatten

Använd de foton ni tog under dagen för att minnas de olika småkrypen som ni fångade. Låt gärna varje elev berätta om sin egen favorit, det kan vara den intressantaste, läskigaste, största minsta osv.

Vattnet på jorden och näringsvävar i insjön

Repetera modellen med allt världens vatten ryms i ett litermått.

Länk till Jordens vatten i en liter på WWFs webbplats

Vad fick vi lära oss i teatern med solen, maskrosen, haren och räven.

Vattenundersökningar

Använd de resultat ni fått och redovisa resultatet på olika sätt t.ex. som diagram eller tabeller.

Fördjupning

Artkunskap

Repetera och befäst de arter ni arbetat med som en avslutning av området genom att leka leken Vattenhäxan.

Pdf-fil med ekologileken Vattenhäxan på bioresurs webbplats.

Näringskedjor

Arbeta mer med näringskedjor och näringsvävar kring de djur vi hittade i vattenparken, eller jämför det med andra näringsvävar i naturen.

Under utedagen fick eleverna koppla ihop sig med klämmor för att bilda en näringsväv, den övningen kan man med fördel göra en gång till men på ett lite annat sätt. Beskrivningen hittar ni på bioresurs webbplats. Eftersom era elever nu är så bekanta med djur och växter i sötvatten kan ni använda lappar med text på. Om ni vill ha bilder så kan ni maila till oss på ENV så skickar vi en fil.

Pdf-fil på en utomhuspedagogisk övning om Näringsväven på bioresurs hemsida.

Mer fakta om näringsvävar hittar ni tex på webbplatsen Ugglans NO.

Länk till Ugglans NO

Observera att texten på Ugglans NO, är skriven för högstadiet, så har man yngre elever får man bryta ner innehållet tillsammans med eleverna. Man kan också bara använda bilderna för att prata tillsammans.

Är du jag?

I vattnet kan vi hitta många larver som ser helt annorlunda ut jämfört med den vuxna individen. I djurriket är det ofta så. Det här är en övning som fokuserar på skillnaden mellan vuxen individ och ung individ. Ta fram bilder på ungar och vuxna från hela djurriket. Gör kort av dessa. Om ni vill ha hjälp med bilder så kan ni maila oss på ENV. Dela in klassen i två grupper, till den ena gruppen delar ni ut olika bilder på vuxna individer till den andra gruppen delar ni ut deras ungar. Uppgiften till eleverna blir att para ihop rätt barn med rätt vuxen. Alla får hjälpa alla för att få det rätt.

För fler övningar, mer information och fördjupning kring Är du jag? se boken För det vilda sidan 140.

Livscykler

Om ni inte hann med livscykler innan utedagen, så ta gärna chansen nu. Titta på några olika livscykler och jämför fullständig förvandling med ofullständig förvandling. Vilka djur hittade ni när ni håvade? Vilken typ av förvandling har dessa djur.

Lek gärna leken “Himmelsporten” från Att lära in ute - året runt s.231.

Följa livet i vattnet – klassakvarium
Håva och ta med vatten från naturliga vattensamlingar. Förstå ekologi, nischer, ”roller”, nedbrytare – näringskedjor.

Litteratur


Att lära in ute året runt,(2007), Nynäshamns Naturskola, Naturskoleföreningen ISBN

978-91-977-0362-8

För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur. Umeå: UnivEx, Umeå

Universitet. 198 sidor : Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart (red.) (2000).

Naturpedagogik, (2003) Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2

Bi-Lagan Inspiration och information för lärare nr.3 2012

Vattenrikesnurran