Enköpings kommuns hållbarhets­löften

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”.

Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde. Programmens temaområden är:

  • Minskad klimatpåverkan
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Vatten
  • Miljömässigt hållbar samhällsutveckling

Åtgärdsprogrammen har fyraåriga genomförandeperioder och omfattar tillsammans arbete med samtliga svenska miljömål som länet berörs av.

Enköpings kommun har tecknat löften inom samtliga fyra temaområden.