Krisledningsnämnden

Vid en extra ordinär händelse eller kris kan krislednings­nämnden aktiveras och har då rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i kommunen.

Krisledningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, som kommunfullmäktige utser.

Krisledningsnämnden aktiveras när ordföranden beslutar att så ska ske. Krisledningsnämnden eller kommundirektören har möjlighet att aktivera ett stabsläge vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning inom kommunen. Krisledningsnämnden ansvarar för att fatta inriktningsbeslut som krävs för att hantera en extraordinär händelse. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Syfte

Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som kräver snabb samordning och snabba beslut. Vid behov kan krisledningsnämnden ta över andra nämnders eller bolagsstyrelsers verksamhetsområden för att kunna prioritera bland uppdragen.

Sammanträdes­datum

I normala fall har krisledningsnämnden inte några planerade sammanträden utan de sammankallas när behov uppstår. För att hålla sig uppdaterade och informerade om uppdraget genomförs utbildning och övning med ledamöter i krisledningsnämnden med jämna mellanrum.

Relaterad information