Krisledningsnämnden

Krislednings­nämnden uppdrag specificeras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Krisledningsnämnden styrs av en ordförande och har mandat att vid extraordinära händelser ta över ansvar från andra nämnder om det krävs för att hantera händelsen.

Du kan läsa mer om kommuners krisberedskap på krisinformation.se.

Vanliga frågor

Krisledningsnämnden ansvarar för att fatta inriktningsbeslut som kan krävas för att hantera en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen (1 kap. 4 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

I normala fall har krisledningsnämnden inte några planerade sammanträden utan de sammankallas när behov uppstår. För att hålla sig uppdaterade och informerade om uppdraget genomförs utbildning och övning med ledamöter i krisledningsnämnden med jämna mellanrum.

Fördjupning

Externa webbplatser om krisledningsnämnden

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen