Kommunala finska samrådet

Vårt finska samråd är ett forum för samråd och informations­utbyte. Ta del av senaste mötet, nästa mötesdatum och hur du kontaktar oss.

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i vår kommun. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontoret.

Datum för nästa sammanträde

Nästa samrådsmöte hålls den 28 februari klockan 17.30–19.30 på Linbanegatan 12.

Kontakta ledamöter

Du kan också mejla oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: kfs@enkoping.se

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Arbetsformer

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s ordförance, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd. Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämnärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Mötesanteckningar

2023-11-06

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

 • Tid: Måndag 6 november 2023 kl. 17.30–19.30
 • Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun
 • Johanna Hongisto Grundström, sverigefinne
 • Isabelle Hongisto Grundström, sverigefinne
 • Heidi Elfving, sverigefinne
 • Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Jouko Vänskä, sverigefinne
 • Ulf Lundgren, sverigefinne
 • Aila Nylund, sverigefinne
 • Tuija Rönnback (NE), Enköpings kommun
 • Björn Hellström (L), Enköpings kommun
 • Eva Emanuelsson (C ), Enköpings kommun
 • Heikki Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Jaana Hemlin, sverigefinne
 • Irma Aalto, samordnare finska förvaltningsområdet

Förhinder

Alla var närvarande.

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Rolf Carlsson.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingar.

Presentation Enöglas nya finskspråkiga pedagog

Niina Ishanim Hällstrand kommer tillbaka till Enöglas förskola och presenterar sig till samrådet.

Val – Enköpings sverigefinska eldsjäl

Samrådet har tagit emot nomineringar för sju personer. Då flera av dessa ingår i samrådet genomför vi en sluten votering. Vinnaren avslöjas på Finlands självständighetsdag den 6 december i samband med en finsk schlagerkonsert.

Bidragsansökningar

Inga bidragsansökningar har inkommit.

Ekonomisk redovisning

Samordnare redovisar aktuella ekonomiska läget med statsbidraget, med de inplanerade samt ännu inte fakturerade aktiviteterna konstaterar vi att budgeten är i balans.

Planerade/pågående aktiviteter

 • Samordnaren berättar att Fika på finska och Rehabbad på finska fortsätter ännu några gånger.
 • Under Nordiska litteraturveckan läser biblioteket och samordnare högt Emil i Lönneberga 17 november. 
 • På minoritetskvällen 23 november som görs i samarbete med biblioteket får vi bland annat höra Leena Huss prata om varför minoritetspolitik behövs.
 • Prisutdelning för Enköpings sverigefinska eldsjäl och schlagerkonsert arrangeras 6 december.
 • Säsongsavslutning av seniorträffarna blir 14 december med julgröt och musik.

Rapport från kommunala pensionärsrådet

Inget att rapportera.

Nytt i nätverken

Enköpings finska förening Sampo, Svenska kyrkans finska verksamhet, Fika på finska, finska seniorträffar och övriga nätverk

Ordförande förklarar att med denna nya punkt på dagordningen vill vi fortsättningsvis få information om vilka frågor är aktuella i våra olika nätverk. Följande frågor togs upp:

 • Behov av en finskspråkig präst i Enköping.
 • Inga finskspråkiga skrivtolkar i Region Uppsala.
 • Det finns en önskan om att kunna köpa finska matprodukter i Enköping. Samordnaren skickar önskan vidare till Upplands Väsbys Suomitupa.
 • Inför EU-valet kommer valnämnden att göra riktade infoinsatser för icke svensktalande. Bland annat kommer informationen på kommunens hemsida om valet vara på finska.
 • Föräldrar till finskspråkiga barn på Enöglas förskola önskar att förskolan blir mer förberedd när den ordinarie finskspråkiga pedagogen inte är på arbete. Det bör finnas finsktalande i vikariepoolen som inte nödvändigtvis behöver vara pedagoger, det viktiga är att tillgång till språket är kontinuerlig.
 • På seniorträffar har personal från vård och omsorg för att berättat om vilka insatser de äldre kan söka från kommunen och hur man gör. Det framkom då att kunskapen är väldigt låg och att vi måste se till att hemsidans finska del, som ju inte är en översättning av kommunens hela hemsida, så att det finns relevant information där. 

Region Uppsala samråd

Regionen ingår också i finskt förvaltningsområde och arrangerar egna öppna samråd. De har kontaktat samordnaren och frågat vilka frågor vi önskar att de skulle ta upp i dina samråd. Mötet diskuterar frågan och konstaterar att det finns många intressanta frågor inom regionens ansvarsområden vård, kollektiv trafik och kultur.

Det förslås att vi skulle utnämna någon eller några som Enköpings representanter i regionens samråd men inget beslut tas ännu. Mötet ger samordnaren i uppdrag att ta reda på mötesdagarna. 

Övriga frågor

Som uppföljning, efter att kommunstyrelsen har beslutat om styrdokumentet riktlinjer och mål för minoritetspolitiska arbetet, bör vi göra en skrivelse till skolnämnden om finska på förskoleklass.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare för givande samtal.

Nästa möte måndag 26 februari klockan 17.30.

Justeras: Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras: Rolf Carlsson, ledamot

Justeras: Irma Aalto, samordnare/sekreterare