Kommunala finska samrådet

Här kan du läsa mer om finska samrådets mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontoret.

Sammanträdesdatum

Nästa samrådsmöte hålls den 10 maj klockan 17.30 – 19.30 på Linbanegatan 12.

Kontakta ledamöter

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Arbetsformer

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s ordförance, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd. Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämnärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Kallelser och protokoll

2022-12-01

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

 • Tid: torsdag 1 december 2022 klockan 17.30–19.30
 • Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun
 • Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande, sverigefinländare
 • Isabelle Hongisto Grundström, sverigefinländare
 • Anja Johansson, sverigefinländare
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
 • Leena Määttä, finska föreningen Sampo
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Markku Välilä, sverigefinländare
 • Jaana Hemlin, sverigefinländare
 • Irma Aalto, samordnare finska förvaltningsområdet

Förhinder

 • Frida Eriksson
 • Fredrik Käck

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Ordföranden lämnar rapport på de två frågorna som föregående mötet gav i uppdrag (se punkterna nedan: finska i förskoleklass och bankernas digitala service på finska).

Därefter läggs mötesanteckningar från föregående möte till handlingar.

Finska i förskoleklass

Det har förut funnits ett system i Enköping att förskoleklassbarnen har kunnat haka på modersmålsundervisningen för exempelvis årsklass ett. Detta fungerar inte sedan förskoleklassen blev obligatorisk. Finska samrådet är mycket oroade över detta glapp i modersmålsundervisningen och arbetar för att få till en förändring. Ann-Charlotte Silén som arbetar som förstelärare i förskoleklass på Bergvretenskolan berättar om finska elevers möjligheter till språkutveckling på finska i förskoleklass idag. Pedagogerna berättar för barnen om minoritetsspråken men i princip beaktas finskan som andra språk. I undervisningen tar man nya ord på samtliga språk och på det sättet väver man in språken i det dagliga.

Samrådet beslutar att fortsätta att poängtera finskans särställning genom att skicka frågorna Johanna Hongisto Grundström hade förberett till grundskolechefen Anders Härdevik.

Bankernas digitala service på finska 

För att följa upp önskemål om digitala kurser på finska har ordföranden kontaktat bankerna i Enköping för att undersöka ifall de kan bistå med det grundläggande det vill säga information om bank-id. På alla bankers hemsida finns handledning på svenska på hur man laddar ner bank-id. Handelsbanken har svarat att de dessvärre inte har information på hemsidan på finska men de har en finskspråkig anställd. Sparbanken bokade ett möte för att diskutera frågan vidare.

Rapporter

Utbildningsförvaltningen – Jaana Hemlin

Berättar om den finska gruppen i Enöglas förskola. Barnen har idag cirka en förmiddag i veckan planerat finskt program.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Ingen representant deltar i mötet.

Upplevelseförvaltningen 

Ingen representant deltar i mötet. Samordnaren berättar att vi visar två filmer ännu i december. Lördag den 17 december visas en barn- och ungdomsfilm ”Vinski och osynlighetspulvret” och söndag 18 december familjekomedin ”En underbar finsk jävla jul”. Dessutom kommer samordnaren att läsa en julsaga på finska på biblioteket 17 december.

Kommunala pensionärsrådet – Anja Johansson

KPR har inte haft möte efter vårt senaste finska samråd.

Finska föreningen – Sirkka Prittinen och Leena Määttä

Föreningen arrangerar ännu en självständighetsfika, barnens lilla-julfest och julbord för vuxna. Förvaltningsområdet arrangerar en seniorträff i samarbete med föreningen 8 december.

Bidragsansökningar

Samordnaren rapporterar om beviljade bidragsansökningar från Enköpings finska förening Sampo:

 • Halloweendisco 29 oktober 2022 – 2800 kronor. Eventet blev inte av och bidraget kommer inte att faktureras.
 • Fars dag 13 november 2022 – 2500 kronor.
 • Självständighetsfirande 6 december 2022 – 2000 kronor.
 • Barnens lilla julfest 10 december 2022 – 2500 kronor.

Budget och verksamhetsplan 2023

Ett budgetförslag presenteras med nya satsningar på språkutbildning av vårdpersonal, kulturevenemang samt barn och unga. De nya satsningarna innebär att det inte finns budget för några av årets aktiviteter. Mötet ger samordnaren i uppgift att se om det går att genomföra dessa aktiviteter på ett billigare sätt. Om det inte går och om samrådet ändå vill fortsätta med de gamla aktiviteterna uppmanas medlemmarna fundera vilka poster i budgetförslaget i så fall ska strykas.

Årets aktiviteter vars fortsättning diskuteras och kostnad för dem:

Fika på finska – samtalsgrupp via Studieförbundet Vuxenskolan, 16 träffar under året. Kostnad 15 860 kronor.

Vardagsfinska – digital studiecirkel via NBV, 8 tillfällen under våren. Kostnad 7 500 kronor.

Seniorträffar – ledare och program via Studieförbundet Vuxenskolan, 6 träffar. Kostnad 18 950 kronor. Observera seniorträffarna är inräknade i budgetförslaget men arrangerade av samordnaren.

Riktlinjer och mål nationella minoriteter

Den delen i förslaget till riktlinjer och mål som handlar om sverigefinnar presenteras till samrådet som uppmanar samordnaren att föra förslaget vidare.

Valberedning

Nio sverigefinnar har nominerats till Enköpings finska samråd för mandatperioden 2023–2026. De presenteras till samrådet som konstaterar att de utgör en bra representation av sverigefinnarna i kommunen. Kommunstyrelsen väljer samrådet i mötet den 14 februari 2023.

Övriga frågor

Diskuterar vikten av att vi i samråden har representanter för berörda förvaltningar (utbildning, upplevelse, vård och omsorg) närvarande på samrådsmöten.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare för givande samtal. Nästa möte 8 mars 2023 klockan 17.30–19.30.

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande

Irma Aalto, samordnare/sekreterare