Kommunala tillgänglighets­rådet

Här kan du läsa mer om kommunala tillgänglighetsrådet mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktions­nedsättningar. Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2023 sammanträder Enköpings kommunala tillgänglighetsråd på Linbanegatan 12, om inget annat anges, den 6 april, 31 maj, 14 september, 26 oktober och 14 december.

Mötestiden är 13–16 vid alla tillfällen.

Kontakta ledamöter

Tillgänglighetspriset

Priset ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Priset har delats ut varje år sedan 2018. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

Nominera din kandidat

Nomineringen för 2023 är stängd. 

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se

Postadress:

Kommunala tillgänglighetsrådet
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skriv vem eller vilka du nominerar, varför du nominerar din kandidat och vilka förbättringar kandidaten gjort för tillgängligheten. Skriv också ditt eget namn och telefonnummer, så vi kan kontakta dig.

Tidigare vinnare

Foto på Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Peter Asplund, kontorschef Sparbanken i Enköping och Magnus Bromark, VD Sparbanken i Enköping och

Sparbanken i Enköping fick ta emot tillgänglighetspriset 2023. Från vänster: Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Peter Asplund, kontorschef Sparbanken i Enköping och Magnus Bromark, VD Sparbanken i Enköping.

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd (KTR) ska verka för en förbättrad verksamhet och service för kommunens funktionsnedsatta. KTR ska även bidra till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet och jämlikhet i relationen till kommunen.

KTR hör organisatoriskt till kommunstyrelsen. KTR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden som berör de funktionsnedsattas situation i kommunen. KTR ska behandla och lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder och styrelser. KTR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen i Enköpings kommun och kommunen. KTR kan besluta att delegera funktionen som kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ett enskilt ärende eller grupper av ärenden till Funktionsrätt Enköping. KTR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KTR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KTR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar Funktionsrätt Enköping tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KTR avger. KTR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KTR.

6. Sammansättning

KTR består av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och Funktionsrätt Enköping med verksamhet inom Enköpings kommun.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv fyra ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.

Denna ledamot ska även väljas till KTR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter en bred representation från flera nämnders arbetsutskott. Fem ledamöter och fem ersättare ska nomineras av Funktionsrätt Enköping inom Enköpings kommun.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar Funktionsrätt Enköping.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KTR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från Funktionsrätt Enköping som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för rådets tjänstemannastöd.

Kallelse

Torsdagen den 19 maj 2022 klockan 13.30-16.00

Plats Linbanegatan 12

Föreslagen justerare: Katarina Lindberg

Föredragningslista

 • §1 Öppnande, Jesper Englundh
 • §2 Val av protokolljusterare
 • §3 Godkännande av föredragningslistan
 • §4 Trafik/gata 13.40 – 14.00, Maurizio Freddo
 • §5 Föreningarnas Hus, information Jesper Englundh
 • §6 Tillgängligare hemsida 14.20 – 14.40, Kommunikation
 • PAUS 14.40 – 14.50
 • §8 Information från kontaktpersoner 14.50 – 15.00, Information från politiker
 • §7 Referensgrupp och projektgruppen, Joar 15.00 – 15.45
 • §9 Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh
 • §10 Övriga frågor

Protokoll

2022-10-20

Mötesanteckningar

Tid och plats: 2022-10-20 klockan 13.30–16.00, Sommarro

Beslutande

 • Jesper Englundh (S)
 • Heikki Tiitinen (KD)
 • Thomas Ekblom (NE)
 • Marianne van Aller (S)
 • Katarina Lindberg, Funktionsrätt, Enköping
 • Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping
 • Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping
 • Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping
 • Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping
 • Margaretha Wiberg, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare
 • Robin Granander, polisassistent, Enköping-Håbo

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerare utses Katarina Lindberg.

Paragraf 3

Godkännande av föredragningslistan

Paragraf 4 Elsparkcyklar, vad gäller enligt den nya
lagstiftningen?

Vad är en elsparkcykel? Inte över 250 W, ej över 20km/h, fördon för en person (även vuxna+barn). Får inte framföras på gångbanor, hänvisas till cykelbana. Samma regler som för en cykel.

Lampor bak och fram, reflexer ska finnas (täcka sidorna). En elcykel ska ha bromsar, ringklocka och hjälmkrav gäller upp till 15 år. Elcyklar får inte störa den allmänna ordningen vad gäller parkering. Hur ska lagen efterlevas? Som lokalområdespolis kan tid avsättas för att lagföra de som inte sköter sig.

Finns tankar kring samarbeten med parkeringsvakterna? Inget aktuellt men skulle inte vara omöjligt. Mer förebyggande arbete i skolorna vad gäller trafikvett.

Paragraf 5 Utvärdering av det kommunala tillgänglighetsrådet och dess framtid

FRE är missnöjda med den politiska representationen. Skillnad på råden. Frågorna är inte identifierade i rådet. Politiken bjuder in en man upplever att man inte får svar på frågor, ingen mottagare. Besöken består i givande och inte hur man tar funktionsrättsfrågorna vidare på förvaltningarna. Finns ingen återkoppling på t.ex. remisser och frågor som tagits upp. Uppföljningar saknas.

Kan man göra studiebesök hos andra råd, hur gör de? Samarbetet med upplevelseförvaltningen har varit mycket givande t.ex. nya Kultur Joar. Mycket annorlunda på grund av pandemin, förödande för vissa ledamöter. Stor omsättning av politiker, på förvaltningar m.fl. Presidiemötena har varit bra, frågor från FRE har tagits upp. Skolfrågorna har helt kommit bort p.g.a. att skolan inte har varit intresserade av att träffa kontaktpersonerna. Många saker från FRE har inte redovisats eftersom de inte ingått i rådet. Fokusmöten skulle innebära att hela arbetsordningen faller då rådet ska arbeta med aktuella frågor. Ständigt förekommande fråga på medlemsmötena är färdtjänsten och lokalbristerna. Färdtjänstenkäten skickad till 10% av kunderna. FRE tycker att de borde få komma in tidigare i processer som rör dem, oftast för sent då det inte går att påverka. Tydligare direktiv vad rådet ska göra som t.ex. en remissinstans. Hur ska t.ex. FN-konventionens direktiv tas vidare i kommunen?

Önskemål att få någon som är sammankallande och tar frågorna vidare istället för råd. Vad har ordförande för förankring med de andra politikerna vad gäller rådets frågor? På kommunstyrelsen tas nämndspecifika- och anmälningsfrågor upp och ordförande sitter inte i någon nämnd. Rådens frågor beskrivs som viktiga men tas inte vidare. Vilka frågor tar representanter från nämnderna med sig till sina respektive nämnder.

Beredningen för rådens framtid görs under hösten. Förslag på att förlängning av rådet till 28 februari 2023. Kopplas till fullmäktige? Forum behövs men, hur?

En förändring kring arbetsformen behöver göras. Ska nämndernas ordförande bjudas in istället för eller tillsammans med tjänstemännen?

Paragraf 6 Paus

Paragraf 7 Valet 2022, tillgänglighet

En skrivelse från Funktionsrätt Enköping läsas upp angående synpunkter på genomförande av årets val. CCTV (läsapparat) inte fungerade/inte kunde handhas i två röstningslokaler. Pernilla Madesäter, valsamordnare berättar att den informationen inte kommit till valkansliets kännedom förens efter valet. Kritik framförs angående erbjudandet om utbildning av CCTV från en av ledamöterna som inte utnyttjades. Vice ordförande Katarina Lindberg mejlade valsamordnare samt ordförande i valnämnden 1 juni angående vikten av tillgänglighet i röstningslokalerna. Valsamordnare menar att om valkansliet fått kännedom om bristerna hade åtgärder kunnat sättas i direkt. Utbildningen för röstmottagare på valdagen var inte tillfredställande. Avsnittet om tillgänglighet hade alldeles för snabbt gåtts igenom av utbildaren. Utbildningen för röstmottagare i förtidsröstningen hade avsatt längre tid och även visat en film från Myndigheten för delaktighet. Rådet framför en önskan att det ska finnas CCTV i alla förtidsröstningslokaler, fattas en.

En skrivelse undertecknad ordförande i Funktionsrätt Enköping samt vice ordförande i det kommunala tillgänglighetsrådet lämnas till kommunstyrelsen för hantering.

Paragraf 8 Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katarina Lindberg, inget att rapportera.

Utbildning

Arne Sundvall, inget att rapportera.

Miljö- och byggnad

Thomas Ekblom, Marianne van Aller
Parkeringen vid f.d. Möbelhuset är överklagad.

Upplevelse

Janne Wigdell, Nicklas Kleman. Möte med Jonas N. ledningsgruppen, idrott, kultur, badet, bokningen, referensgrupp Joar fått utökat uppdrag idrottshuset Lillsidan

Vård- och omsorg

Anneli Djurklo och Margareta Möte angående RSMH, psykisk funktionsnedsättning. Behov av en träffpunkt dagligen. Något på gång men inte klart. En anhörigkonsulent anställd igen. Ny lagstiftning på gång en fast vårdkontakt. Kompetensutvecklingsinsatser

”Äldreomsorgslyftet” är startat för att fylla vakanser. Möten med badet har gjort att de har åtgärdat de fel som påtalats.

Miljö- och byggnadsnämnden

Marianne van Aller (S) och Thomas Ekblom (NE) Inget att rapportera

Överförmyndarnämnden

Heikki Tiitinen (KD) Inget att rapportera.

Vård- och omsorgsnämnden

Ingen representant.

Paragraf 9 KS 24 maj

Inget att rapportera.

Paragraf 10 Övriga frågor

FN-konventionen, förfrågan till kommunstyrelsen om vad kommunen tänker göra för att följa konventionen. Skrivelse till kommunstyrelsen rekommenderas
Färdtjänsten kommer var helt överflyttad till Lettland.

Jury för tillgänglighetspriset tillsätts; Jesper Englundh, Katarina Lindberg och Janne Wigdell. Pernilla sköter det praktiska kring kommunikationen kring priset.

Jesper Englundh kallar till jurymöte i februari.
Rådets ledamöter avtackas för deras insatser och får en liten present.